Archívy autora: Štefan Zolcer

Rétorika. Pokyny k písaniu práce

Písomná práca za normálnych okolností slúži na vylepšenie záverečného hodnotenia. V tomto netypickom čase však môže tvoriť aj pomerne dôležitú súčasť hodnotenia vzhľadom na to, že prezenčné vyučovanie je momentálne zrušené až do odvolania.

Prácu zasiela študent na emailovú adresu vyučujúceho, alebo ju odovzdá pomocou aplikácie MS Teams. Termín je najneskôr týždeň pred predpokladaným ukončením predmetu. Ideálne už počas semestra.

Tému si študent vyberá z ponuky tém uvedených na prednáškach, v sylabách, resp. na webovej stránke predmetu. Študent si môže navrhnúť aj vlastnú tému (podobného charakteru, ako sú témy v ponuke).

Odporúčaný rozsah práce: približne 2 až 4 strany. Rozsah je však len odporúčaný, treba ho prispôsobiť pre vhodné spracovanie témy.
Aj keď je téma vybraná z ponuky, každá má svoj vlastný názov. Nemusí obsahovať prvú stranu ani obsah, ale mal by byť na začiatku uvedený názov práce a meno autora (aj ročník a študijný program). Formát je ideálne nasledovný: Písmo textu – Times new roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Názov práce – veľkosť písma 14 alebo 16. Cudzie slová alebo názvy diel kurzívou. Pri citovaní používať úvodzovky a rovno odkaz, pri parafrázovaní len odkaz.

Na konci textu sa nachádzajú zdroje (Použitá literatúra). V texte sa ideálne cituje alebo odvoláva na zdroje jednotnou formou – buď v zátvorke alebo v poznámke pod čiarou. Zdroje by mali byť identifikovateľné, teda sú zosúladené odkazy v texte so záznamom v použitej literatúre. (Napr. ak v texte citujem článok z internetu spôsobom Meno autora a rok vydania v zátvorke, tak na konci, v použitej literatúre nestačí uviesť link, ale tiež Meno, rok a názov článku, až potom link.)

Dobre spracovaná téma má približne nasledovnú odporúčanú štruktúru.
Táto štruktúra sa nachádza aj v pdf. prezentácii s názvom Rétorika teória handout – ako Elementy kritického textu.
Podrobnejšie rozpísaná štruktúra kritického textu sa bude nachádzať v skriptách v dokumente s názvom Rétorika teoria text – tiež kapitola s názvom „Elementy kritického textu – alebo ako by mal vyzerať dobrý text?“ (na konci dokumentu). Dokument bude nahratý do aplikácie MS Teams.

Elementy kritického textu – alebo ako by mal vyzerať dobrý text?

Hlavné body zhrnuté v skratke:

Každá práca spravidla pozostáva z týchto troch hlavných častí:

  • úvod
  • členité jadro
  • záver

Úvod má za úlohu osloviť čitateľa a uviesť do vybranej problematiky. Obsahuje spravidla aj plán celého textu. Cieľ práce, postup, využité metódy a obsah. Mal by oboznámiť čitateľa s tým, čo ho čaká v texte ďalej. Prvé dva body uvedené ako elementy kritického textu môžu byť súčasťou úvodu. Ak to rozsah textu dovoľuje, tak je úvod zvlášť a tieto dva body sa nachádzajú už v jadre. Úvod, jadro a záver, ako ani jednotlivé zvyšné časti textu – nemusia byť v texte explicitne pomenované, ani jednoznačne striktne oddelené. Mali by však byť v texte identifikovateľné.

Prvé dva elementy teda sú:

– Všeobecný popis problematiky

– Konkrétnejší popis problematiky

Zvyšné elementy sú:

– Jasná artikulácia svojho postoja –formulovanie tézy

– Snaha o čo najlepšie porozumenie stanoviska oponentov (opozitných názorov)

– Snaha o čo najlepší popis stanoviska oponentov

– Využitie „princípu ústretovosti“ –predpokladám rozumných aktérov na strane opozitných postojov

– Až po dôslednom a poctivom porozumení a popise, poukážem na nedostatky argumentácie oponentov

– Načrtávam argumentáciu v prospech moje tézy (môjho stanoviska) –dôkazy, zdôvodnenia, vhodné uvádzanie príkladov

– Všetky dôkazy a zdôvodnenia musia mať kauzálny súvis s problémom a dokazovanou tézou

– Argumentácia (aj celý text) musia byť konzistentné a koherentné (navzájom súvisiace tvrdenia)

– Dodržiavanie logickej štruktúry argumentu (aj poradie argumentov je dôležité)

Záver obsahuje zhrnutie toho podstatného, zasadzuje text do širších kontextov a načrtáva vízie ďalších možných krokov resp. ďalších potrebných problémov na spracovanie. Odhaduje tiež to, nakoľko sa podarilo naplniť stanovený cieľ v úvode.

Treba upozorniť, že nie každý dobrý text obsahuje práve tieto body v tomto poradí. Nehodí sa ani rovnako pre všetky témy. Každý text a každá téma sú originálne a vyžadujú vlastnú formu spracovania. Táto schéma je mienená všeobecne ako odporúčanie, ktorého sa možno držať, alebo ako ideál, ku ktorému sa možno približovať.

 

Inštrukcie k predmetu nájdete tu

Ponuku tém nájdete tu

Uvod do filozofie 2. Inštrukcie a zadania k predmetu

Inštrukcie a zadania k predmetu:   Úvod do filozofie 2  (LS 2019_20)

Vyučujúci: Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Všeobecné pokyny k vypracovaniu zadania a písomnej práce:

Písomná práca môže byť formou úvahy, eseje, alebo seminárnej práce približne v rozsahu 2 až 4 strany (za max 20 bodov).

Písomná práca musí byť samostatne vypracovaná pomocou použitia aspoň jedného relevantného zdroja (ideálne viac zdrojov). Odovzdáva sa elektronicky na emailovú adresu vyučujúceho (stefan.zolcer@uniba.sk). V práci je potrebné uvádzať zdroje (vybranou jednotnou formou), čiže mala by spĺňať aspoň základné formálne kritériá. Tému si môže študent vybrať z ponuky, alebo si navrhne vlastnú tému, ktorú by mal vyučujúci schváliť. Tému je možné poňať širšie, konkrétny názov si prispôsobí študent sám.

Vypracované zadanie alebo úloha má rozsah asi 0,5 až 1,5 strán (za max. 10 bodov). Je to menšia forma písomnej práce, ktorá rieši zväčša jednu konkrétnu otázku. Vychádza spravidla z prednášky, alebo z odporúčaného zdroja. Môže byť chápaná aj ako rozšírená odpoveď na konkrétnu otázku z testu alebo skúšky.

Ďalšie všeobecné pokyny:

Prosím Vás, aby ste zadania ani písomné práce nerobili len formou manuálneho prepisovania alebo prekladania textov. Skúste sa nad tým obsahom naozaj zamyslieť, pridať aj hodnotenie, Váš názor, alebo nejaké otázky navyše, ktoré text nerieši ale Vy by ste ich doplnili. Skúsim Vám dať aj nejaké pomôcky, resp. pomocné otázky:
– O čom je text? Aké témy sa riešia v texte?
– Aké otázky sa kladú a ako sa na ne odpovedá?
– Aké otázky v texte chýbajú? Čo daný text zanedbal?
– Aká je hlavná myšlienka textu? Čo je z celého to najdôležitejšie?
– Aké súvislosti k téme napadnú Vám? Aký je Váš názor na niektorý problém z textu?
Ak Vás zaujme niektorý problém, ale v danom texte nie je pre Vás dostatočné vysvetlenie, hľadajte aj ďalšie zdroje.
Sú to však len pomocné otázky. Nerobte to prosím tak, že budete len po jednom na tie otázky odpovedať. Píšte radšej súvislé a autentické texty. Radšej žiadny text ako skopírovaný alebo len manuálne prepísaný.

Hodnotenie stále závisí od kvality odovzdanej úlohy alebo práce. Hodnotí sa relevantnosť zdrojov, formálne prevedenie, argumentačné schopnosti, logická štruktúra práce, práca so zdrojmi, schopnosť artikulovať vlastné myšlienky a postoje na dostatočnej úrovni, tiež schopnosť integrovať poznatky a myšlienky z prebratého učiva na prednáškach do obsahu práce.

Vybrané (nové) témy k zadaniu (okrem už uvedených na stránke):

Text 1. .: Pascal E. Glory – Where do our morals come from? Link: https://theweek.com/articles/675625/where-morals-come-from?utm_content=buffer570eb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Text 2. Todd May, rozhovor. Link: https://www.fatherly.com/play/the-good-place-todd-may-philosophy/

Text 3. The Medical Ethics of the Coronavirus Crisis. Link:
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-medical-ethics-of-the-coronavirus-crisis?fbclid=IwAR0Qn-PAC19bS1X5SI2srEEtVMPKNZnjVuvInKhJbIZWoei1aAp9xjlSFw0

Zadanie 4. Nová aktuálna téma: Čo nás môže naučiť Koronavírus?

Všeobecná úvaha nad touto otázkou a aktuálnou situáciou.
Zdroje:
The Medical Ethics of the Coronavirus Crisis. Link:
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-medical-ethics-of-the-coronavirus-crisis?fbclid=IwAR0Qn-PAC19bS1X5SI2srEEtVMPKNZnjVuvInKhJbIZWoei1aAp9xjlSFw0
Za nový koronavirus může násilí na zvířatech. Link: https://a2larm.cz/2020/03/za-novy-koronavirus-muze-nasili-na-zviratech/
Thinking rationally about coronavirus. Link: http://dailynous.com/2020/03/09/thinking-rationally-coronavirus-covid-19-guest-post-alex-broadbent/
Further Philosophical Considerations about Covid-19: Why We Need Transparency. Link: http://dailynous.com/2020/03/13/philosophical-considerations-covid-19-need-transparency-guest-post-stefano-canali/?fbclid=IwAR06mBBfZZZjhslbArQYEeQNtZnj2rL2PhUXK7umna-rt3G3qaBdrGHzyBc

Pomocné myšlienky a otázky k tejto téme:
Čo nás môže naučiť Koronavírus? – Niečo o nasledovných bodoch:
– o zodpovednosti? o spolupráci? o spolupatričnosti?
– o hodnotách? čo je dôležitejšie – ekonomika a hospodárstvo alebo zdravie a bezpečie?
– ako sa vieme správať v krízových situáciách?
– čo všetko sme schopní a ochotní považovať za krízovú situáciu? aj klimatickú núdzu resp. environmentálnu krízu?
– čo všetko sme schopní a ochotní spraviť pre environmentálnu krízu?
– prečo (niektorí) ľudia nezostali doma?
– čo majú doma robiť? čo sa pri tom naučíme o sebe, o svojom vnútri?
– fenomén nudy?
– fenomén strachu? kto sa viac bojí? ako strach prekonať a ako sa správať zodpovedne aj so strachom?
– o informovanosti? o vedeckej gramotnosti?
[Výzva k tejto téme: Napíšte blog o koronavíruse pre ostatných – úvahy a odporúčania]

Ponuka tém

Sociálne siete

Pomocné otázky a úvahy k téme:
Pozitíva / výhody a negatíva / nevýhody sociálnych sietí.
Individuálna úroveň
– vplyv na jednotlivcov – výhody pre jednotlivcov a nebezpečenstvá
– problém závislosti
– problematika času (algoritmy, ktoré nás nútia tráviť čo najviac času na sociálnych sieťach – otázka vôle)
– problém kyberšikany (rôzne podoby)
Spoločenská úroveň
– problém šírenia dezinformácií
– problém tvorenia sociálnej a informačnej bubliny (podľa stránok, ktoré sledujem, som v obmedzenej informačnej skupine – ľahká manipulácia, šírenie extrémizmu a i.)

Zdroje:
Milennial generation (video o probléme generácie Y a ich vzťahu k sociálnym sieťam)
https://www.facebook.com/just2read/videos/1960667637482613/ 
aj s titulkami: https://www.facebook.com/zpravy/videos/1835698260060889/
The twisted truth about social media (video zostrihané z viacerých prednesov)
https://www.youtube.com/watch?v=PmEDAzqswh8&fbclid=IwAR1fffYOFuPnZxwGwI7ADY6Nhgcp3QJaUjPSaEVGI8hX0Bd-8ca6G63uKmc
Internet akoby ľudí konzervoval v nezrelosti (článok od psychologičky B. Kuchárovej)
https://ciernalabut.sk/4937/internet-akoby-ludi-konzervoval-v-nezrelosti-hovori-psychologicka-barbora-kucharova/?fbclid=IwAR0OL11Nnjxht7CKm4VnanH1yCxFFLU9RMZm7i4rY2brEi5C1AwIWT1utXc
Sacha Baron Cohen – On Social Media Giants
https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/435342577154567/

Technológie a ich vplyv na človeka

Thomas Huebl: Internet, Technological Development and Trauma
https://thomashuebl.com/internet-technological-development-trauma/
Natália Michalovová – Osobná sloboda v časoch smartfónov
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/540866-osobna-sloboda-v-casoch-smartfonov/?fbclid=IwAR07thdFA5E0h18l1q7wUnUjfs7iwW-7N6lQsni5QIfcWYxbWOIcdnYu6co
Rozhovor s Hararim – Hrozí nám budúcnosť dátových kolónií a hackovanie našich životov
http://casopisargument.cz/2020/02/03/harari-hrozi-nam-budoucnost-datovych-kolonii-a-hackovani-nasich-zivotu/?fbclid=IwAR0PLWa3_DlZM-kkMspQfIa7b_Gi7ccealOFgc7fDXaC9Rv8WaNUnAuIycI

Feminizmus (všeobecne)

Zdroje:
Kate Bolick: Jej vlastný život. Inaque 2016. (najmä 1. kapitola)
Ken Wilber: Stručná historie všeho. Praha: Triton 2010. „Úvod“ s. 25 – 32.
N. Harari: Sapiens. Stručná história ľudstva. Bratislava: Aktuell 2018. Kapitola 8: „História nie je spravodlivá.“ s. 134 – 158.
Blog na Dennik N – Milota Sidorová: https://dennikn.sk/blog/1368455/viete-co-je-feminizmus-livia-totiz-nie/
Rozhovor (video) v týždni: https://www.tyzden.sk/spolocnost/48510/-fenomeny-doby-je-nasilie-pachane-na-zenach-stale-tabu/
Feminizmus na wikipédii: https://en.wikipedia.org/wiki/Feminism
Feministická filozofia ako encyklopedické heslo: https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/

Istanbulský dohovor

Blog na denník n: https://dennikn.sk/blog/956850/istanbulsky-dohovor-myty-a-fakty-reakcia-na-kampan-zastavme-zlo-z-istanbulu-ktorej-organizatori-siria-nespravne-skreslene-a-zavadzajuce-informacii-o-istanbulskom-dohovore/
Dennik Postoj: https://www.postoj.sk/8794/istanbulsky-dohovor-vlk-v-ovcom-ruchu
Dennik Postoj: https://blog.postoj.sk/24822/preco-by-slovensko-nemalo-ratifikovat-istanbulsky-dohovor
Otázky a odpovede moznostvolby: http://moznostvolby.sk/otazky-a-odpovede-o-istanbulskom-dohovore/#preco-su-niektori-proti

Feminizmus [Interupcie]

Mandated Ultrasound Prior to Abortion – článok k interupciám / journal of ethics
https://journalofethics.ama-assn.org/article/mandated-ultrasound-prior-abortion/2014-04

Alexis poradňa pre ženy a dievčatá
http://www.alexisporadna.sk/   
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/434

Peter Singer: Spisy o etickom žití. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 2008. Kapitola: „Siahnutie na ľudský život: embryo a plod.“ s. 144 – 163.

Feminizmus [Homosexuálne partnerstvá]

Blog o lgbt, voľbách a liberálno-konzervatívnom spore
https://dennikn.sk/blog/1397634/zuzana-caputova-registrovane-partnerstvo-liberalov-a-konzervativcov-a-par-slov-k-adopciam/?ref=list&fbclid=IwAR32pJrKlZC7XjwbMPJzVFm0MP9CUKaiwnKGT6Mqko3D7vaodz519TDlETY
Anton Šurda blog: Musí problém registrovaného partnerstva rozdeľovať spoločnosť na Slovensku?
https://blog.postoj.sk/47347/musi-problem-registrovaneho-partnerstva-rozdelovat-spolocnost-na-slovensku
Registrované partnerstvo na wikipédii
https://sk.wikipedia.org/wiki/Registrovan%C3%A9_partnerstvo
Manželstvo a homosexuálne partnerstvá (vieroučná nóta kardinála Carla Caffarru, arcibiskupa Bologne) https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ostatne-dokumenty/c/manzelstvo-a-homosexualne-partnerstva
Rozhovor: Max Kašparu (kňaz a psychiater)
Jaroslav Maxmilián Kašparů: Žijeme v chaosu a lidé trpí. I před Vánocemi
https://www.youtube.com/watch?v=D9VoKoKEl7s

Vegetariánstvo (ako problém)

Pomocné body a otázky k téme:
– aké rôzne aspekty má tento problém? ktoré sú najdôležitejšie?
– odkedy existuje tento problém? prečo a v čom je výnimočný v dvadsiatom storočí?
– environmentálne a ekologické aspekty
– etické aspekty
– zdravotné aspekty
– náboženské aspekty
– iné aspekty (sociálne, kultúrne, geografické, finančné…)

Zdroje:
The secret reason we eat meat (video používateľa Livekindly)
https://www.facebook.com/livekindlyco/videos/550357601979485/
Európska spotreba mäsa sa musí znížiť
https://www.respekt.cz/denni-menu/evropska-spotreba-masa-a-mleka-se-musi-snizit-na-polovinu-varuji-experti
What you eat matters
https://www.facebook.com/nataliapazicka.fanpage/videos/769457706866389/
Teraza Vandrovcová interview
https://video.aktualne.cz/dvtv/nepotrebujeme-trapit-a-zabijet-zvirata-veganstvi-je-zdravejs/r~ef4d5c001ba911e6bff10025900fea04/?redirected=1543575376
Peter Singer & Paola Cavalieri – Za nový koronavírus môže násilie na zvieratách
https://a2larm.cz/2020/03/za-novy-koronavirus-muze-nasili-na-zviratech/
Peter Singer: Spisy o etickom žití (vybrané kapitoly). Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 2008.
Krátky film od Dustina Browna: Casa de Carne
https://noizz.azet.sk/enviro/novy-film-casa-de-carne-o-zabijani-zvierat/qlvhms1?utm_source=facebook.com&utm_medium=post&utm_campaign=fbaktuality&fbclid=IwAR1fxyvaKT68icZWrrhJWUptPMciTgDmhSaDWGuCT1iHVs9Hy5JiGhRFrt4
Reach ‘peak meat’ by 2030 to tackle climate crisis, say scientists. Reducing meat and dairy consumption will cut methane and allow forests to thrive.
https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/12/peak-meat-climate-crisis-livestock-meat-dairy?fbclid=IwAR28Sz0aWolx9D-ls3qsLrbv2AGqAYLFzOfDrsok38gOM43uhOrdAlQ2-94

Dve témy, ktoré sú skôr filozofického charakteru, ale vyžadujú si podobnú štruktúru argumentácie, ako ostatné témy:

Morálna dilema výhybky

Pomocné body a otázky k tejto téme: 
– popis situácie, opísanie prvej a druhej verzie
– ako by sme naformulovali základnú otázku? čo je podstatou dilemy?
– čo by sme mali robiť v prvej a čo v druhej verzii? a najmä prečo? aké racionálne zdôvodnenia by sa dali uviesť?
– prečo sa líšia prvá verzia od druhej? v čom spočíva hlavný rozdiel?
– v čom môžu ľudia pociťovať rozdiel? prečo na druhú verziu odpovedali inak, aj keď je zachovaný ten istý morálny princíp?

Zdroje:
The trolley problem 1 min. 30 s. https://www.youtube.com/watch?v=bOpf6KcWYyw
David Schmidtz: https://www.youtube.com/watch?v=PS9h7j5vpr0
Morals depend on language:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094842
Trolley problem vám nepovie nič užitočné o morálke:
https://www.currentaffairs.org/2017/11/the-trolley-problem-will-tell-you-nothing-useful-about-morality

Nová aktuálna téma: Čo nás môže naučiť Koronavírus?

Všeobecná úvaha nad touto otázkou a aktuálnou situáciou.
Zdroje:
The Medical Ethics of the Coronavirus Crisis. Link:
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-medical-ethics-of-the-coronavirus-crisis?fbclid=IwAR0Qn-PAC19bS1X5SI2srEEtVMPKNZnjVuvInKhJbIZWoei1aAp9xjlSFw0
Za nový koronavirus může násilí na zvířatech. Link: https://a2larm.cz/2020/03/za-novy-koronavirus-muze-nasili-na-zviratech/
Thinking rationally about coronavirus. Link: http://dailynous.com/2020/03/09/thinking-rationally-coronavirus-covid-19-guest-post-alex-broadbent/
Further Philosophical Considerations about Covid-19: Why We Need Transparency. Link: http://dailynous.com/2020/03/13/philosophical-considerations-covid-19-need-transparency-guest-post-stefano-canali/?fbclid=IwAR06mBBfZZZjhslbArQYEeQNtZnj2rL2PhUXK7umna-rt3G3qaBdrGHzyBc

Pomocné myšlienky a otázky k tejto téme:
Čo nás môže naučiť Koronavírus? – Niečo o nasledovných bodoch:
– o zodpovednosti? o spolupráci? o spolupatričnosti?
– o hodnotách? čo je dôležitejšie – ekonomika a hospodárstvo alebo zdravie a bezpečie?
– ako sa vieme správať v krízových situáciách?
– čo všetko sme schopní a ochotní považovať za krízovú situáciu? aj klimatickú núdzu resp. environmentálnu krízu?
– čo všetko sme schopní a ochotní spraviť pre environmentálnu krízu?
– prečo (niektorí) ľudia nezostali doma?
– čo majú doma robiť? čo sa pri tom naučíme o sebe, o svojom vnútri?
– fenomén nudy?
– fenomén strachu? kto sa viac bojí? ako strach prekonať a ako sa správať zodpovedne aj so strachom?
– o informovanosti? o vedeckej gramotnosti?
[Výzva k tejto téme: Napíšte blog o koronavíruse pre ostatných – úvahy a odporúčania]


Inštrukcie k predmetu nájdete tu
Pokyny k písaniu práce nájdete tu

Rétorika. Inštrukcie k predmetu

Rétorika. Inštrukcie k predmetu (LS 2020)

 Vážené študentky / Vážení študenti

Prezenčné vyučovanie na našej univerzite bude / resp. je prerušené dokopy minimálne na tri týždne.  Zatiaľ do 27. marca 2020. A situácia môže byť ešte horšia. Pôvodne sme mali pokračovať ešte poslednou prednáškou, kde sme si mali aj definitívne dohodnúť témy a rozdelenie skupín na semináre. Mali nasledovať dokopy štyri semináre na štyri zvolené témy a jeden záverečný seminár. Ak by ostala situácia nezmenená a mohli by sa stretnúť a ďalej pokračovať 1. apríla v stredu, tak by nám odpadla jedna prednáška a jedna diskusná téma. Silno však o tom pochybujem. Celý plán na tento semester teda musím zmeniť.
Prednášku ani semináre nebudeme vedieť plnohodnotne nahradiť žiadnou dištančnou formou. Existujú síce online platformy, ktoré sú vhodné najmä na streamovanie prednášok, no myslím, že diskusné semináre dokážu nahradiť len minimálne, resp. čiastočne. Napriek tomu, je dosť možné, že budeme musieť využiť aj tento spôsob. Teda, že sa budeme musieť stretnúť online. Budeme situáciu naďalej sledovať a robiť si plány priebežne, ideálne až potom, keď budeme vedieť, kedy bude normálne prezenčné vyučovanie obnovené. Rozhodol som sa zatiaľ pre nasledovné inštrukcie.
Na webovú stránku predmetu nahrám pdf dokument, kde si môžete prečítať stručné zhrnutie prednášok. Okrem prezentácii teda budete mať k dispozícii aj text. Tento však nie je publikovaný ani plne dokončený, je to len pracovná verzia. Nešírte ho preto prosím ďalej a dodržujte autorské práva. Napriek tomu sa z neho bude dať veľa vyčítať. Upozorniť chcem najmä na tú časť textu aj prezentácie, ktorá sa venuje elementom kritického textu. Teda tomu, ako by mal vyzerať dobre napísaný text. Rovnaké resp. podobné zásady platia aj pre priebeh diskusií. Túto časť pripájam aj zvlášť v podstránke Pokyny k písaniu práce.
Pre úspešné uzavretie predmetu budem potrebovať nejakú aktivitu aj z Vašej strany. Zatiaľ je to na Vašom zvážení, no najmä v prípade, že by ste chceli lepšie hodnotenie, sa oplatí už teraz uvažovať nad vypracovaním písomnej práce na vybranú tému. V prípade horšieho scenára to bude takmer jediný spôsob, ako Vás hodnotiť. Ponuku tém som rozšíril a snažil som sa témy doplniť zdrojmi. Pri každej téme je však vhodné, aby ste aj sami hľadali relevantné zdroje. Pri písaní práce sa prosím riaďte aspoň do určitej miery pokynmi.

Rátajte prosím aj s tým, že zrejme budeme mať záväzné stretnutia online namiesto seminárov. Budeme využívať aplikáciu Microsoft Teams. Pravdepodobne navrhnem termín v čase normálneho vyučovania, teda napr. stredu od 10:40, no navrhnem tiež ďalšie termíny. Veľkosť skupiny musím obmedziť na asi 10 ľudí. Dokopy by to znamenalo vytvoriť asi 4 skupiny. Rád by som jednu tému uzavrel najviac za dva týždne. Témy budem musieť zvoliť ja, ale vychádzam pritom z Vášho hlasovania. Hlasovať stihla väčšina z Vás. Zvyšné hlasy by už nedokázali zmeniť pomer hlasov pre jednotlivé témy.
Keďže momentálne nemám vyriešené všetky technické potreby, nemôžem záväzne naplánovať stretnutie na najbližšiu stredu. Konkrétne mi chýba funkčný mikrofón. Budúci týždeň teda máte na čítanie materiálov, ktoré máte k dispozícii – vrátane týchto inštrukcií.
Chcem Vás týmto poprosiť tiež o to, aby ste si na svojich zariadeniach spojazdnili aplikáciu MS Teams. Nájdete ju po prihlásení do fakultnej emailovej schránky cez outlook v sekcii aplikácie. Pre Win 7 je potrebná aj inštalácia, pre Win 10 to asi ide aj bez toho. Každopádne, nie je to technicky náročné. Zabezpečte si tiež funkčný mikrofón a slúchadlá. Je možné, že ak budeme pripojený viacerý naraz a nebudete mať slúchadlá, bude sa zvuk ozývať. Videokamera nie je nutná iba voliteľná.
Tiež Vás prosím pridajte sa do tímu v rámci MS Teams. Názov je: Rétorika LS 2020. Kód pošlem v emailovej správe. Pdf. súbor s textom teórie budem nahrávať aj do tejto aplikácie.
Okrem online stretnutí nás môžu čakať aj online testy. Pomocou testov si tiež možno zlepšiť hodnotenie. Zatiaľ nie sú nachystané technicky ani obsahovo.

Pokyny k písaniu práce nájdete tu
Ponuku tém nájdete tu

Plán DPŠ na ZS 2019/2020

ZIMNÝ SEMESTER:

Prvé sústredenie:     

27. 09. 2019

13.15 – 14.15 hod.     Zápis

14.15 – 16.30 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

16.30 – 16.45 hod.     Prestávka

16.45 – 18.15 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

28. 09. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

 

Druhé sústredenie:   

18. 10. 2019

13.15 – 15.30 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

19. 10. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

 

Tretie sústredenie:   

15. 11. 2019

13.15 – 15.30 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

16. 11. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

 

Štvrté sústredenie:   

13. 12. 2019

13.15 – 15.30 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)

14. 12. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)