Galéria

ALUMNI stretnutie absolventov PriF UK pôsobiacich ako pedagogickí pracovníci na stredných školách

Na pôde prírodovedeckej fakulty sa 11. novembra 2019 o 11:00 h v prezentačnom centre AMOS konalo stretnutie s priateľskou diskusiou v rámci alumni klubu osobností s cieľom prehlbovať kooperáciu s úspešnými absolventmi – pedagógmi na stredných školách. 

 


Inovatívny seminár II/6-7

Inovatívne laboratórne cvičenie pre rozvoj odborných a digitálnych kompetencií

19.11.2019 sa konali dva inovatívne laboratórne cvičenia v Inkubátore inovatívnych učiteľov, ktoré viedli prof. M. Hutta a doc. R. Halko z katedry analytickej chémie na tému: „Mobilné experimenty vo vyučovaní chémie s wireless senzorom spektrometer a kolorimeter. Určenie koncentrácie betanínu v roztoku červenej repy. Kvalita mlieka“. Študentom magisterského štúdia učiteľstva prezentovali analytické metódy spektrometriu a turbidimetriu s využitím wireless senzorov, ktoré sú novinkou na trhu a úplnou novinkou pre experimentálne využitie vo vyučovacom procese.  Pre študentov pripravili dve zaujímavé úlohy: stanovenie betanín v červenej repe a zistenie kvality mlieka.  Študenti získali zaujímavé odborné aj digitálne zručnosti pre inovácie vo vzdelávaní.

Fotogaléria čoskoro…


Inovatívny seminár II/5

Inovatívne jazykové a digitálne kompetencie

13.11.2019 a 25.11.2019 sa konali dva inovatívne semináre pre študentov bakalárskeho štúdia učiteľstva na tému: „CLIL stratégia vyučovania prírodovedných predmetov v anglickom jazyku s podporou DT“, ktoré pripravila Mgr. Barbara Kordíková z Katedry jazykov na prírodovedeckej fakulte UK. Študenti 1. roč. Bc. učiteľského štúdia získali informácie ale aj praktické zručnosti na základe pripravených úloh, ktoré aktívne riešili o novej stratégii učenia prírodovedných predmetov metódou CLIL. Bola to pre nich úplne nová skúsenosť a uvedomili si, ako je dnes dôležité v globálnej digitálnej spoločnosti rozvíjať si aj jazykové a digitálne zručnosti.
Katedra jazykov pripravila od tohto akademického roku nový voliteľný predmet zameraný na stratégiu CLIL vo vyučovaní prírodovedných predmetov, na ktorý sa už zapísalo niekoľko študentov magisterského štúdia učiteľstva. Inovatívny seminár Mgr. B. Kordíkovej bol veľmi zaujímavý a motivačný pre začínajúcich študentov učiteľstva, aby využili podmienky, ktoré im pripravuje UK pre skvalitnenie a rozšírenie profilu absolventa učiteľstva a jeho uplatenenia v praxi. 

 


Inovatívny seminár II/3-4

Pre študentov sme pripravili  inovatívne cvičenie ako si vytvoriť jednoduchú edukačnú aplikáciu. Pozvali sme lektorov z FMFI UK A. Hrušeckú a R. Hrušeckého, ktorí pripravili pracovné listy pre aktívne cvičenie „Informatika pre neinformatikov“.

Inovatívne cvičenia sa konali 24.10.2019 a 28.10.2019  v Inkubátore inovatívnych učiteľov.


Inovatívny seminár II

V zimnom semestri pokračujeme na KDPVPP s realizáciou  Inovatívneho semestra II  rámci realizácie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť. V lete 2019 sme technicky dobudovali IIUM o experimentálne sety Pasco wireless senzorov pre predmety Chémia, Biológia, Fyzika, Geografia.

Na inovatívne cvičenie určené pre učiteľov KDPVPP ako aj študentov sme si pozvali učiteľa a zároveň edukačného experta na používanie senzorov vo výučbe z firmy ProfiMedia pána Miroslava Staňeka.

Inovatívne cvičenie sa konalo 16.10.2019 od 9.30 do 13.00 hod v Inkubátore inovatívnych učiteľov.


Inovatívny seminár – na tému: Cloud učebnice – Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií. – 2. 5. 2019
Viedla: Beáta Brestenská


Inovatívne laboratórne cvičenie – na tému: Nástroje a prostriedky pre kreatívne riadenie kognitívneho procesu študenta pri prírodovednom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií. – 30. 4. 2019
Viedli: Beáta Brestenská a Ivana Faďoš


Chemická šou 2019


Inovatívny semester I. – Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety – 16.4.2019
viedol  Peter Nižňanský- firma Little Lane
Téma: Slovenský digitálny obsah pre ZŠ (Corinth, LittleLane – chémia, matematika, fyzika..)


Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 11.4.2019
viedol  RNDr. Peter  Farárik – inovatívny učiteľ geografie – Banská Štiavnica
Téma: Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.


Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 26.3.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií.


Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 27.2.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií

 


Inovatívny semester I.  – Didaktike chémie – 26.2.2019
viedla Zuzana Molčanová – Microsoft kordinátor MIE (Microsoft Inovative Educator)
Téma: Digitálne zručnosti pre vyučovanie v prostredí TEAMS (Office365)

 


Rozlúčka s Helenkou Hrubiškovou a privítanie nového kolegu Petra Ikhardta


Geografická exkurzia 2018


Chemická šou 2018:


Vedecký tábor 2017:Chemická šou 2017:


Vedecký tábor 2016:


Chemická šou 2014:


Chemická šou 2013:


Chemická šou 2011: