Hodnotenie pedagogickej praxe

Pedagogická prax – 3. ročník bakalárskeho štúdia

Celkové hodnotenie: 8 – 0 bodov[1]

 – za úroveň príprav v pedagogických denníkoch:                              0-2 body

– za aktivitu pri rozboroch:                                                                             0-2 body

– za úroveň a spracovanie hospitačných záznamov:                         0-4 body

 

Prehľad kritérií hodnotenia v jednotlivých položkách

Pripravenosť študenta počas pedagogickej praxe by sa mala preukázať tak v písomných prípravách v pedagogickom denníku, ako aj počas výstupov a pri konzultáciách/rozboroch s fakultným učiteľom.

A. Odborná stránka príprav v denníkoch

Hodnotí sa odborné pochopenie a zvládnutie kľúčových kompetencií, pojmov, procesov, koncepcií a práca s odbornou terminológiou. Hodnotí sa aj spracovanie témy z hľadiska medzipredmetovej integrácie a bežného života.

B. Pedagogická stránka príprav v denníkoch

Hodnotia sa vymedzené vyučovacie (špecifické) ciele hodiny a návrh precvičovaných kľúčových kompetencií v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2, ISCED3), pripravené metódy a formy motivácie a aktivizácie žiakov, využívania humanizujúcich prvkov počas výstupov, schopnosť plánovať využívanie a striedanie rôznych metód, foriem a prostriedkov a zmysluplné využívanie digitálnych technológií, didaktické zvládnutie sprístupnenia kľúčových pojmov, procesov a koncepctov atď.

C. Odborná stránka výstupov

Hodnotí sa zvládnutie témy po odbornej stránke, odbornosť a presnosť pri vyjadrovaní a sprístupňovaní učiva, zvládnutie medzipredmetovej integrácie a prepojenia s bežným životom, schopnosť primerane reagovať na otázky a vysvetliť žiakom prípadné nejasnosti.

D. Pedagogická stránka výstupov

Hodnotí sa organizácia a priebeh výstupovej hodiny, naplnenie vyučovacích (špecifických) cieľov a precvičovanie kľúčových kompetencií v rámci jednotlivých aktivít v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2, ISCED3), prepojenie témy s bežným životom a prípadná medzipredmetová integrácia, jasnosť, zrozumiteľnosť a presnosť vo vysvetľovaní nového učiva, efektívnosť usmerňovania práce žiakov, zvládnutie výchovných situácií a miera spolupráce triedy so študentom (praktikantom), reakcie študenta (praktikanta) na podnety od žiakov, úspešnosť využitia plánovaných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, celkové vystupovanie počas výstupov študenta (praktikanta). Zároveň sa fakultný učiteľ vyjadruje k progresu študentov (praktikantov) po odbornej, pedagogickej stránke v priebehu pedagogickej praxe, ako aj ku aktivite študentov (praktikantov) počas rozborov náčuvových a výstupových hodín a ich schopnosti objektívneho hodnotenia a taktiež sebareflexie.

E. Aktivita pri rozboroch

Dôraz sa síce kladie na rozbor výstupových hodín študentov fakulty, ale hodnotí sa aktívny, vecný a konštruktívny prístup v diskusii pri rozboroch všetkých výstupových aj náčuvových hodín. Počas rozborov sa diskutuje o vymedzených vyučovacích cieľoch, zvolených prostriedkoch, metódach a formách, atmosfére v triede počas hodiny, zhodnotia sa výchovné situácie a efektívne spôsoby ich riešenia, posúdia sa úspešné časti hodiny a urobia sa závery k tým častiam hodiny, ktoré mali svoje nedostatky. Časť rozborovej hodiny je venovaná aj príprave a diskusii k obsahu a priebehu nasledujúcich výstupových hodín študentov (praktikantov). Priebeh a poznámky z každej rozborovej hodiny musia byť zaznamenané v pedagogickom denníku.