Hodnotenie pedagogickej praxe

Pedagogická prax – 3. ročník bakalárskeho štúdia

Celkové hodnotenie: 8 – 0 bodov[1]

 – za úroveň príprav v pedagogických denníkoch:                              0-2 body

– za aktivitu pri rozboroch:                                                                             0-2 body

– za úroveň a spracovanie hospitačných záznamov:                         0-4 body

Podmienky na uznanie pedagogickej praxe:

  >   100% účasť na pedagogickej praxi – poslucháč absolvuje všetky náčuvy podľa úväzku fakultného učiteľa a ďalšie aktivity spojené so životom fakultnej školy podľa uváženia fakultného učiteľa. Neúčasť na pedagogickej praxi sa ospravedlňuje len na základe lekárskeho potvrdenia a po uznaní absencie je potrebné si zameškané dni praxe nahradiť.

   >  Odovzdanie pedagogických denníkov s prípravami a hospitačnými záznamami a záznamom z každej rozborovej hodiny.

   >   Minimálne 2 body získané z celkového bodového hodnotenia.

Prevodový systém na hodnotenie v kreditnom systéme:

Počet bodov

Hodnotenie v kreditnom systéme

8-7 A
6-5 B
4 C
3 D
2 E
1 Fx

[1] Prideľujú sa len celé body.

 Vedúci praxe za PRIF UK budú sankcionovať neskoré a neúplné odovzdávanie a) rozpisov s vyznačením náčuvov, výstupov a rozborových hodín ako aj b)  pedagogických denníkov strhnutím vždy 1 bodu (spolu max. 2 body).


Pedagogická prax – 1. ročník magisterského štúdia

Celkové hodnotenie: 13 – 0 bodov[1]

– za odbornú stránku príprav v pedagogických denníkoch:               0-2 body

– za pedagogickú stránku príprav v denníkoch:                                        0-2 body

– za odbornú stránku výstupov:                                                                        0-3 body

– za pedagogickú stránku výstupov a progres študentov:                  0-3 body

– za aktivitu pri rozboroch výstupov a hospitačných záznamov:      0-3 body

Podmienky na uznanie pedagogickej praxe:

   >    100% účasť na pedagogickej praxi – študent absolvuje všetky náčuvy podľa úväzku fakultného učiteľa a ďalšie aktivity spojené so životom fakultnej školy podľa uváženia fakultného učiteľa. Neúčasť na praxi sa ospravedlňuje len na základe lekárskeho potvrdenia a po uznaní absencie je potrebné si zameškané dni praxe nahradiť.

   >    Každý študent si pripraví a odučí 5 vyučovacích hodín, pričom môže použiť jednu prípravu na odučenie max. dvoch vyučovacích hodín, ale podľa záujmu študenta môže byť výstupových hodín viac.

   >    Odovzdanie pedagogických denníkov s prípravami a hospitačnými záznamami.

   >    Minimálne 5 bodov získaných z celkového bodového hodnotenia.

Prevodový systém na hodnotenie v kreditnom systéme:

Počet bodov Hodnotenie v kreditnom systéme
13-12 A
11-10 B
9-8 C
7-6 D
5 E
4 a menej Fx

[1] Prideľujú sa len celé body.

 Vedúci praxe za PRIF UK budú sankcionovať neskoré a neúplné odovzdávanie a) rozpisov s vyznačením náčuvov, výstupov a rozborových hodín ako aj b)  pedagogických denníkov strhnutím vždy 1 bodu (spolu max. 2 body).


Pedagogická prax – 2. ročník magisterského štúdia

Celkové hodnotenie: 16 – 0 bodov[1]

– za odbornú stránku príprav v pedagogických denníkoch:               0-2 body

– za pedagogickú stránku príprav v denníkoch:                                        0-2 body

– za odbornú stránku výstupov:                                                                         0-4 body

– za pedagogickú stránku výstupov a progres študentov:                  0-4 body

– za aktivitu pri rozboroch výstupov a hospitačných záznamov:      0-4 body

Podmienky na uznanie pedagogickej praxe:

   >    100% účasť na pedagogickej praxi – študent absolvuje všetky náčuvy podľa úväzku fakultného učiteľa a ďalšie aktivity spojené so životom fakultnej školy podľa uváženia fakultného učiteľa. Neúčasť na praxi sa ospravedlňuje len na základe lekárskeho potvrdenia a po uznaní absencie je potrebné si zameškané dni praxe nahradiť.

   >    Každý študent si pripraví a odučí minimálna 10 vyučovacích hodín podľa uváženia fakultného učiteľa (počet výstupových hodín môže byť väčší), pričom môže použiť jednu prípravu na odučenie max. dvoch vyučovacích hodín.

   >    Odovzdanie pedagogických denníkov s prípravami a hospitačnými záznamami a záznamom z rozborov vyučovacích hodín.

   >    Minimálne 8 bodov získaných z celkového bodového hodnotenia.

Prevodový systém na hodnotenie v kreditnom systéme:

Počet bodov Hodnotenie v kreditnom systéme
16-15 A
14-13 B
12-11 C
10-9 D
8 E
7 a menej Fx

[1] Prideľujú sa len celé body.

 Vedúci praxe za PRIF UK budú sankcionovať neskoré a neúplné odovzdávanie a)  rozpisov s vyznačením náčuvov, výstupov a rozborových hodín ako aj b) pedagogických denníkov strhnutím vždy 1 bodu (spolu max. 2 body).[/showhide] 


Prehľad kritérií hodnotenia v jednotlivých položkách

Pripravenosť študenta počas pedagogickej praxe by sa mala preukázať tak v písomných prípravách v pedagogickom denníku, ako aj počas výstupov a pri konzultáciách/rozboroch s fakultným učiteľom.

A.  Odborná stránka príprav v denníkoch

Hodnotí sa odborné pochopenie a zvládnutie kľúčových kompetencií, pojmov, procesov, koncepcií a práca s odbornou terminológiou. Hodnotí sa aj spracovanie témy z hľadiska medzipredmetovej integrácie a bežného života.

 

B. Pedagogická stránka príprav v denníkoch

Hodnotia sa vymedzené vyučovacie (špecifické) ciele hodiny a návrh precvičovaných kľúčových kompetencií v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2, ISCED3), pripravené metódy a formy motivácie a aktivizácie žiakov, využívania humanizujúcich prvkov počas výstupov, schopnosť plánovať využívanie a striedanie rôznych metód, foriem a prostriedkov a zmysluplné využívanie digitálnych technológií, didaktické zvládnutie sprístupnenia kľúčových pojmov, procesov a koncepctov atď.

 

C. Odborná stránka výstupov

Hodnotí sa zvládnutie témy po odbornej stránke, odbornosť a presnosť pri vyjadrovaní a sprístupňovaní učiva, zvládnutie medzipredmetovej integrácie a prepojenia s bežným životom, schopnosť primerane reagovať na otázky a vysvetliť žiakom prípadné nejasnosti.

 

D.  Pedagogická stránka výstupov

Hodnotí sa organizácia a priebeh výstupovej hodiny, naplnenie vyučovacích (špecifických) cieľov a precvičovanie kľúčových kompetencií v rámci jednotlivých aktivít v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2, ISCED3), prepojenie témy s bežným životom a prípadná medzipredmetová integrácia, jasnosť, zrozumiteľnosť a presnosť vo vysvetľovaní nového učiva, efektívnosť usmerňovania práce žiakov, zvládnutie výchovných situácií a miera spolupráce triedy so študentom (praktikantom), reakcie študenta (praktikanta) na podnety od žiakov, úspešnosť využitia plánovaných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, celkové vystupovanie počas výstupov študenta (praktikanta). Zároveň sa fakultný učiteľ vyjadruje k progresu študentov (praktikantov) po odbornej, pedagogickej stránke v priebehu pedagogickej praxe, ako aj ku aktivite študentov (praktikantov) počas rozborov náčuvových a výstupových hodín a ich schopnosti objektívneho hodnotenia a taktiež sebareflexie.

 

E. Aktivita pri rozboroch

Dôraz sa síce kladie na rozbor výstupových hodín študentov fakulty, ale hodnotí sa aktívny, vecný a konštruktívny prístup v diskusii pri rozboroch všetkých výstupových aj náčuvových hodín. Počas rozborov sa diskutuje o vymedzených vyučovacích cieľoch, zvolených prostriedkoch, metódach a formách, atmosfére v triede počas hodiny, zhodnotia sa výchovné situácie a efektívne spôsoby ich riešenia, posúdia sa úspešné časti hodiny a urobia sa závery k tým častiam hodiny, ktoré mali svoje nedostatky. Časť rozborovej hodiny je venovaná aj príprave a diskusii k obsahu a priebehu nasledujúcich výstupových hodín študentov (praktikantov). Priebeh a poznámky z každej rozborovej hodiny musia byť zaznamenané v pedagogickom denníku.