Úvodná stránka – Novinky

Dištančné vzdelávanie

Vážení študenti,

na základe pandemickej situácie sme opäť prešli na dištančné vzdelávanie. Veríme, že túto neľahkú situáciu spolu zvládneme. Ak by sa však vyskytli nejaké problémy, poprípade by ste sami mali nejaké  návrhy na zlepšenie takéhoto vyučovacieho procesu, neváhajte kontaktovať svojho vyučujúceho alebo Mgr. Dominika Šmidu na mail: smida8@uniba.sk

Na našej stránke pribudli informácie ohľadom DPŠ (a niečo aj k RŠ)

Usmernenia pre záverečnú prácu DPŠ
Individuálna prax pre študentov DPŠ
[Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 2. ročníku doplňujúceho pedagogického štúdia (rozširujúci modul) si musí študent podať do 15.12. daného akademického roku.]
Všetko na našej stránke DPŠ

Usmernenia pre záverečnú prácu rozširujúceho štúdia nájdete na našej stránke 


Univerzita Komenského prejde na dištančnú výučbu najneskôr od 5.10. 

Naša univerzita vydala stanovisko k aktuálnej situácii. 
Online výučba pre všetkých študentov bakalárskeho, magisterského a spojeného štúdia najneskôr od 5. októbra.
O realizácii odbornej praxe rozhoduje dekan fakulty. V prípade študentov končiacich ročníkov môže dekan fakulty študentom povoliť individuálnu prácu v laboratóriu. 
Viac info (aj o internátoch) na web stránke univerzity: tu alebo aj na FB stránke univerzity.
Informácie sa budú ešte aktualizovať priebežne. Sledujte naďalej vaše univerzitné emailové adresy a oficiálne webové stránky univerzity a fakulty.

Aktuálna ponuka práce pre učiteľa matematiky a fyziky

Vzdelávacia inštitúcia Edulienka hľadá súrne učiteľa matematiky a fyziky na plný úväzok. Ide o deti 2. stupňa základnej školy, malé skupiny, denne v čase od 8:00 do 14:00, plat € 1300.
Kontakt: Mirka Kiripolska – tel.: 0908054189. Web: https://edulienka.edupage.org/contact/
Nástup ihneď (resp. ASAP).


Ponuka práce

ZŠ na Sokolíkovej ul. 2 v Bratislave – Dúbravke hľadá aspoň tri študentky, ktoré by vypomohli v školskom klube detí ako vychovávateľky.  Nástup od od pondelka 14.9.2020, prípadne stredy budúceho týždňa. Pracovná doba: od 12.30 do 16.30 hod. Práca s deťmi 3.a 4.ročníka. Ide o 8 až 9-ročné deti. 

Záujemcovia z radov študentov učiteľstva (Bc. aj Mgr. stupeň) sa môžu prihlásiť u pani zástupkyne Mgr. Oľgy Galandovej (galandova@zssokolikova.sk) alebo na telefónne číslo Základnej školy  – 02/642 82 404

Obhajoby bakalárskych a diplomových prác a štátne záverečné skúšky

Obhajoby bakalárskych prác sa budú konať 18.8. 2020 v utorok od 8:00 v miestnosti CH2-245 (dištančnou formou). Rozpis nájdete tu.

Štátne záverečné skúšky študentov doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) sa budú konať 19.8. v stredu od 8:00 v miestnosti CH2-245 (prezenčnou formou). Rozpis nájdete tu.

Obhajoba a štátna záverečná skúška študentky učiteľstva geografie sa bude konať 19.8. v stredu od 12:30 v miestnosti CH2-245 (prezenčnou formou). Rozpis je tu.

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie sa budú konať 27.8. vo štvrtok od 9:00 v miestnosti CH2-245 (prezenčnou formou). Rozpis nájdete tu

Ponuka práce pre učiteľa chémie

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa hľadá učiteľa / učiteľku chémie. Pre bližšie informácie pozri web stránku: https://bilgym.sk/en/career/ alebo: https://bilgym.sk/kariera/

Ponuka práce pre učiteľa matematiky a geografie / alebo fyziky

Gymnázium Angely Merici v Trnave hľadá učiteľa / učiteľku v kombinácii Matematika – Geografia, pripadne Matematika – Fyzika. 

Ponuka práce pre učiteľa biológie

Gymnázium Metodova hľadá učiteľa / učiteľku biológie s vyučovacím jazykom francúzskym. Môže to byť aj študent/ka na čiastočný úväzok.

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Fraňová (za slobodna Dudova), telefon: 0907 325 371


Prerušenie prezenčnej výučby na Univerzite Komenského

Prezenčné vyučovanie na našej univerzite je prerušené až do odvolania.
Sledujte prosím naďalej oficiálne webové stránky fakulty a univerzity a fakultné emailové schránky. 


V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu COVID-19 vydal rektor Univerzity Komenského v Bratislave príkaz, na základe ktorého je aj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v období 9.  – 21. marca 2020 (t. j. na dva týždne) prerušená prezenčná výučba.
Informácie súvisiace s ďalším priebehom vyučovania resp. samo-štúdiom na konkrétnych predmetoch poskytnú jednotliví vyučujúci. Sledujte prosím Vaše fakultné emailové schránky a oficiálne webové stránky univerzity (uniba.sk) a fakulty (fns.uniba.sk).
Prerušenie výučby sa týka aj študentov DPŠ a chémie a stretnutí plánovaných v učebniach PriF UK v dňoch 13. – 15.3.2020.
Študenti, ktorí v tomto období vykonávajú pedagogickú prax, sa riadia pokynmi riaditeľstva príslušnej fakultnej školy.
Spoločné vyhlásenie rektorov UK a STU si môžete prečítať tu


Ponuka práce pre učiteľa geografie

ZŠ s VJM Ul. práce 24, Komárno  hľadá učiteľa II. stupňa s aprobáciou geografia na školský rok 2020/2021.

Požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Mgr.) – študijný odbor učiteľstvo geografie
– ovládanie maďarského jazyka – v zmysle § 18 Zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť

Ďalšie požiadavky:
– pracovná zanietenosť
– spoľahlivosť, presnosť, komunikatívnosť, ochota k ďalšiemu vzdelávaniu, zodpovednosť, samostatnosť
– IKT kompetencie na pokročilej úrovni

Žiadosti a profesijné životopisy žiadame zaslať na korešpondenčnú adresu školy (ZŠ s VJM Ul. práce 24, Komárno , Ulica práce 24, 945 01 Komárno) alebo na e-mailovú adresu: zsulicaprace.komarno@gmail.com.


Konferencia pre budúcich učiteľov _ Vzdelávame pre budúcnosť 2020
(presunuté na iný termín)

Vzhľadom k aktuálnej zdravotnej situácií, ktorá sa naviac každým dňom vyvíja a mení, sme sa rozhodli Konferenciu pre budúcich učiteľov Vzdelávame pre budúcnosť 2020 presunúť na termín, ktorý vám určite skoro oznámime. Neradi by sme totižto účastníkov potenciálne vystavovali rozpakom, či sa udalosti zúčastniť alebo nie.
O ďalších krokoch a konkrétnych zmenách, ktoré sa tejto konferencie týkajú, Vás budeme včas informovať.Budúci mladí vedci v Inkubátore Inovatívnych učiteľov Microsoft

V rámci spolupráce s učiteľmi zo Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava (naša fakultná škola), sme zorganizovali tri mobilné bádateľské cvičenia v IIUM v týždni 10.-14.2.2020.

1. Bádateľské cvičenie na tému: „Vieme čo pijeme?
2. Bádateľské cvičenie na témy: „Kvalita mlieka“ a „Vieme čo pijeme?
3. Bádateľské cvičenia na témy: „Dýchanie a Kvasenie“ a „Vieme čo pijeme?

Fotogalériu a podrobnejšie informácie si môžete pozrieť tu


Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Prírodovedeckej fakulty UK

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bude Deň otvorených dverí. Tešíme sa na Vašu účasť.

Kedy: Piatok 24.1. 2020 o 9:00

Kde: Miestnosť CH1-1 

Adresa: Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Zastávka: Botanická záhrada

Viac info: https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/

 


KATEDRA DIDAKTIKY PRÍRODNÝCH VIED, PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2019/2020!

 

 

 


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!

 

 

V rámci študijného odboru Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky sa radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK.  Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.


Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.

 

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU