Nové

Alumni stretnutie absolventov PriF UK pôsobiacich ako pedagogickí pracovníci na stredných školách

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave v snahe zlepšiť komunikáciu medzi absolventmi učiteľských programov a ich Alma mater, hľadať možnosti vzájomnej podpory a položiť základy pre pravidelné Alumni stretnutie, prosí absolventov učiteľstva na Prírodovedeckej fakulte UK pôsobiacich na stredných školách, aby zaslali svoje kontaktné informácie na email Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky – prif.kdpp@uniba.sk

Na našej fakulte máme novú psychologičku

Na našej katedre didaktiky sa už v tomto semestri budete stretávať s novou psychologičkou, RNDr. Janou Cicekovou, PhD. Veríme, že sa u nás bude cítiť dobre a želáme jej veľa úspešných a radostných dní! Nahradí našu bývalú kolegyňu Mgr. Dianku Demkaninovú, PhD., ktorej ďakujeme za jej spoluprácu a pôsobenie na našej katedre.

Inkubátor inovatívnych učiteľov bude pripravovať študentov učiteľstva na kreatívne využívanie digitálnych technológií vo výučbe prírodovedných predmetov

Inkubátor Inovatívnych učiteľov Microsoft na UK má PASCO wifi sety senzorov v boxoch a vozíčkoch. Je to nová výzva pre zmenu prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov a pre mobilné experimentovanie v škole aj mimo nej. Konečne by sa opäť experimentálne vedy mohli učiť cez experimentovanie a hlavne prepájať vedomosti, zručnosti a riešiť problémy, ktoré budú motivovať k zmysluplnému učeniu sa prírodovedných predmetov a k záujmu o ich štúdium.  V IIUM sme získali PASCO wifi  senzory vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 „Vzdelávame pre informačnú spoločnosť“ pre Aktivitu E – „Kreatívna digitálna gramotnosť budúcich učiteľov na UK“, ktorú koordinuje KDPVPP a na ktorej spolupracujú 4 fakulty UK. Výstupom z projektu bude vysokoškolská učebnica a kreatívne metodiky pre využívanie pridanej hodnoty digitálnych technológií v učení a učení sa žiakov.


Ponuky učiteľského miesta

Gymnázium Bilíkova hľadá na plný úväzok učiteľa geografie. Záujemcovia o miesto učiteľa geografie môžu písať zástupcovi – RNDr. Tedlovi na email: ptedla@gmail.com.
Kontakt | Gymnázium

Základná škola Mierová, Bratislava súrne hľadá učiteľa/učiteľku s kombináciou matematika a fyzika.  Kontakt:  e.piovarciova@gmail.com

Súkromné gymnázium v Kremnici na ul. P.Križku hľadá od 1.9.2019 učiteľa/učiteľku s kombináciou biológia-chémia (trojkombinácia s geografiou je uprednostňujúci bonus). Termín nástupu bude upresnený po osobnom pohovore. Životopisy zasielajte na: katarina@segroup.sk 


Inovatívny seminár
Vo štvrtok  2.5.2019  od 13.10 do 14.40 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívne pcvičenie, ktorý povedie Beáta Brestenská na tému: Cloud učebnice -Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií.. Bude pre študentov  2. roč. Bc. učiteľského štúdia z FMFI UK (predmet: Digitálne technológie 3), ale vítaní sú aj ďalší študenti a učitelia. Prezentovať sa bude  najnovšie Cloud učebnice Chémie  a Fyziky, jej printová a digitálna forma. Je to nový koncept práce učiteľa a študenta, kde sú poskytnuté digitálne materiály pre výučbu, prípravu učiteľ, samoštúdium, laboratórne experimenty, nástroje formatívneho hodnotenia vedomostí a i. Zároveň budeme realizovať aj ukážku chemického experimentu s podporou digitálnych technológií.


Konferencia inovatívneho vyučovania – KiVY

Pozývame študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o učiteľské povolanie, na konferenciu, ktorej partnerom je aj naša Prírodovedecká fakulta.
Na interaktívnych prednáškach a workshopoch budete mať príležitosť zažiť inšpiratívnych a zapálených pedagógov, učiteľov a riaditeľov škôl. Ukážu vám praktickú realizáciu pedagogických inovácií, príklady dobrej praxe a tiež, že práca učiteľa môže prinášať uspokojenie a radosť. Spoznáte a vyskúšate si nové vyučovacie prístupy.
Viac info aj prihláška na webstránke  tu


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V piatok 25.1.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutoční DOD. Môžete si pozrieť i našu Katedru didaktiky. Ste srdečne vítaní! 


VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Predstavujeme kandidáta za člena Akademického senátu PriFUK za naše pracovisko:
Voľby do AS PriFUK
 


DEKANOM PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK BUDE PROFESOR PETER FEDOR

Dňa 9. novembra 2018 (PIATOK) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnili voľby kandidáta na dekana Prif UK. Za kandidáta na dekana Prif UK bol zvolený Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/dekanom-prirodovedeckej-fakulty-uk-bude-prof-peter-fedor/


UNIVERZITU KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDE VIESŤ PROFESOR MAREK ŠTEVČEK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14.11.2018 za kandidáta na rektora UK Prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.  so ziskom 38 hlasov zo 62 hlasov v druhom kole viac ako trojpätinovým podielom zvíťazil nad druhým kandidátom Prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.  Akademický senát UK predložil návrh na vymenovanie Prof. Mareka Ševčeka za rektora UK. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident Slovenskej republiky. 

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/univerzitu-komenskeho-bude-viest-profesor-marek-stevcek/ 


Milí didaktici, tento rok si na Prif UK užijeme trošku dlhšie JESENNÉ PRÁZDNINY 🙂 

 Katedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2018/2019!

 

 

 


 Z chemickej šou 2018:

 

 


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!

 

 

 

 


I tento rok sa pod záštitou Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v dňoch 17. – 21. 7. 2017 uskutočnil už v poradí druhý vedecký tábor VEBOR.  Realizoval sa v rekreačnom stredisku na rozhraní Oravy a Liptova v krásnom horskom prostredí v dedinke Huty. Detičky sa mohli tešiť zábave a novým vedomostiam 🙂 

 

Prikladáme i link, kde si môžete pozrieť i krátke videjko:

https://www.youtube.com/watch?v=FdRd1WjYJvo


Dňa 4.4.2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK konal 21. ročník chemickej show pod názvom Chemický sjezd. V priloženej stránke si môžete pozrieť videozáznam z tejto udalosti, ktorú si pre nás pripravili budúci učitelia chémie.

1. časť

http://www.mojevideo.sk/video/2a74f/chemicka_sou_1_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html

2. časť:

http://www.mojevideo.sk/video/2a750/chemicka_sou_2_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html


 

Rozpis na pedagogickú prax pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia bol aktualizovaný.


9.3.2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Chemickej olympiády, na ktorom v rámci programu bola realizovaná chemická šou Fire and Water doktorandkami našej Katedry didaktiky prírodných vied.


Ocenenie úspešných pedagógov Univerzity Komenského získali aj naše dve kolegyne, a to RNDr. Soňa Nagyová, PhD. a doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. Blahoželáme!

sssedfs

Viac na stránke tu