Brestenská Beáta

Kontaktné údaje: 

 

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, Phd.

Email:  beata.brestenska@uniba.sk 

Telefón:  +421 2 9014 9206
                +421 2 60296 206

Miestnosť:  CH2-124

 

 

Vyučovacie predmety:

 ›  Didaktika chémie

 ›  Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety

 ›  Práca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľov

 ›  Digitálne technológie 1

 ›  IKT 1,2,3

 ›  Moderné vzdelávanie s digitálnymi technológiami

  ›  Myšlienkové mapy

 ›  Vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác


Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Vzdelávanie učiteľov, tvorba stratégií vzdelávania a metodík pre implementáciu IKT do vyučovania

Moja vedecko-výskumná práca je orientovaná do aplikácii digitálnych technológii do vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania. Tvorba didaktického softvéru, metodiky učenia s digitálnymi technológiami a vzdelávanie učiteľov.

Na Prírodovedeckej fakulte UK som pripravila návrhy na nové študijné programy budúcich učiteľov, v ktorých som zaviedla v roku 1986 8-bitové PC do prípravy budúcich učiteľov prírodných vied a odvtedy kontinuálne 24 rokov pracujem na inovatívnej príprave učiteľov v danej oblasti.

PhD  a titul docent som získala v odbore 75_02_9 Teória vyučovania chémie.

Som riešiteľkou národných a medzinárodných projektov: Infovek Slovensko Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, EDULAB, Comenius, Compaq, KEGA, VEGA, Rozvojové projekty, Výskumno-edukačné centrum informačných technológií – VECIT. V roku 2015 som spolu s firmou Microsoft participovala na realizácii projektu Inkubátor inovatívnych učiteľov na UK. Celkove som bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou 17 výskumných projektov. Mám 125 publikácií a 72 citácií. Som školiteľka doktorandov z didaktiky chémie. Mám ukončených 7 doktorandov a teraz školím 1 doktoranda.


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

1985 -1989 riešiteľka projektu Elektronizácie školstva na Slovensku

1990 – 1994 hlavná koordinátorka medzinárodného projektu COMENIUS (zameraného na zavádzanie počítačov a informačných technológií do vyučovania na stredných školách) pre predmet chémia

1996 až dodnes – riešiteľka v medzinárodnom projekte I*EARN orientovanom na zavádzanie a využívanie Internetu vo výučbe na stredných školách a prípravy učiteľov na vyučovanie s novými technológiami vzdelávania

1999 -2005 – jedna z tvorcov Národného projektu Infovek Slovensko a koordinátorka edukačného obsahu projektu Infovek. Pripravila som a realizujem koncepciu prípravy učiteľov na prácu v modernej škole 21. storočia

2000 – 2002 hlavná riešiteľka projektu KEGA 91/2000 „Nový program prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov zameraný na nové IKT vzdelávania v škole 21. storočia.

2001-2002 spoluriešiteľka medzinárodného projektu Compaqt 90773-CP-1-2001-1-FI-COMENIUS-C3
– virtuálny časopis na webe pre spoluprácu škôl

2002 -2004 hlavná riešiteľka rozvojového projektu PRIF-05/2002Výskumno-edukačné centrum informačných technológií na Prírodovedeckých fakultách UK a UPJŠ v Bratislave a Košiciach“.

2003 – 2005 spoluriešiteľka projektu „Využitie IKT technológii a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní“ rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“.

2004 – 2006 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu „Pilotný projekt vzdelávania a testovania ECDL“ na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

2005 – 2007 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu „Pilotný projekt vzdelávania učiteľov, školských inšpektorov a študentov v oblasti IKT, profesných a komunikačných zručností na PriF UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom

2007_2008 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 – č.13120110091: „Pilotný projekt vzdelávania zamestnancov v profesných zručnostiach pre trh práce spoločnosti založenej na vedomostiach

2008-2009 – hlavná riešiteľka rozvojového projektu MŠ SR: Rozvojový projekt 028-003UK-8/2008 „Zber analýza a výmena poznatkov pre prípravu medzinárodného projektu výskumu v oblasti realizácie reformy vzdelávania v prírodovedných predmetoch“

2009 – 2013 Koordinátorka e- obsahu Národného projektu  “Modernizácia vzdelávaceho procesu na ZŠ a SŠ , MŠ SR“ Opatrenie č. 1.1: Premena tradičnej školy na modernú – celé územie SR (okrem BK) (ITMS: 26110130084), Opatrenie č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj (ITMS: 26140130014

2009 – 2011 spoluriešiteľka medzinárodného projektu 502769-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP- intTT – INTegral Teacher Training for developing digital and communicative competences and subject content learning at schools

2012 – 2014 Hlavná riešiteľka projektu KEGA 035UK-4/2012 “Inkubátor inovatívnych Učiteľov prírodovedných predmetov”

2016-2018 spoluriešiteľka projektu KEGA002UJS-4/2016-2018 Web aplikácie vo vyučovaní chémie

2017 – spoluriešiteľka projektu VEGA 1/0265/17 2017-2020Formatívne hodnotenie v prírodných vedách

2019 garant Aktivity E – Kreatívna digitálna gramotnosť budúcich učiteľov na UK v Rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 – Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť. 
Rozvojový projekt UK

Zoznam publikačnej činnosti