Brestenská Beáta

Kontaktné údaje: 

 

Doc., RNDr. Beáta Brestenská, Phd.

beata.brestenska@uniba.sk 

Telefón: +421 2 60296 

Mobil: 0911 653343

 

 

 

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Vzdelávanie učiteľov, tvorba stratégií vzdelávania a metodík pre implementáciu IKT do vyučovania/ prodekanka

 

Vyučovacie predmety:

 ›  Didaktika chémie

 ›  Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety

 ›  Práca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľov

 ›  Digitálne technológie 1

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

 ›  IKT 1,2,3

 ›  Moderné vzdelávanie s digitálnymi technológiami

  ›  Myšlienkové mapy

 

Pracovné pozície:

Vysokoškolský učiteľ

v rokoch 1980 – 2009 som učila: 

 ›  základné laborat. cvičenia z anorganickej chémie

 ›  cvičenia z Techniky a didaktiky školských pokusov

 ›  seminár Moderná škol

 

Vzdelávanie:

1961 – 1969 – Základná škola nám.1.mája, Bratislava

1970 – 1974 – Gymnázium Borská, ul. Bratislava

1974 – 1979 – Prírodovedecká fak.UK Bratislava, štúdium učiteľstva odbor chémia-fyzika

1988 – 1990 – Postgraduálne štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK

1980 – Obhájenie rigoróznej práce a získanie titulu RNDr.     

1989 – Obhájenie doktorandskej práce a získanie titulu PhD 

1995 – Habilitačné pokračovanie na základe obhajoby habilitačnej práce a získanie titulu Docent 

2005  – ECDL certifikát

2009 – Dale Carnegie – Management and Enpowerment

 

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

Moja vedecko-výskumná práca je orientovaná do aplikácii digitálnych technológii do vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania. Tvorba didaktického softvéru, metodiky učenia s digitálnymi technológiami a vzdelávanie učiteľov.

Na Prírodovedeckej fakulte UK som pripravila návrhy na nové študijná programy budúcich učiteľov v ktorých som zaviedla v roku 1986 8-bitové PC do prípravy budúcich učiteľov prírodných vied a odvtedy kontinuálne 24 rokov pracujem na inovatívnej príprave učiteľov v danej oblasti.

Som riešiteľkou národných a medzinárodných projektov: Infovek Slovensko Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, EDULAB, Comenius, Compaq, KEGA, VEGA, Rozvojové projekty, Výskumno-edukačné centrum informačných technológií – VECIT. V roku 2015 som spolu s firmou Microsoft participovala na realizácii projektu Inkubátor inovatívnych učiteľov na UK. Celkove som bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou 17 výskumných projektov. Mám 125 publikácií a 72 citácií. Som školiteľka doktorandov z didaktiky chémie. Mám ukončených 7 doktorandov a teraz školím 1 doktoranda.

1985 – 1989 – riešiteľka projektu Elektronizácie školstva na Slovensku

1990 – 1994 – hlavná koordinátorka medzinárodného projektu COMENIUS (zameraného na  zavádzanie počítačov a informačných technológií do vyučovania na stredných školách) pre predmet chémia

1996 až dodnes – riešiteľka v medzinárodnom projekte I*EARN orientovanom na zavádzanie a využívanie Internetu vo výučbe na stredných školách a prípravy učiteľov na vyučovanie s novými technológiami vzdelávania

1999 – 2005 – jedna z tvorcov projektu Infovek Slovensko a koordinátorka edukačného obsahu projektu Infovek. Pripravila som a realizujem koncepciu prípravy učiteľov  na prácu v modernej škole 21. storočia

2000 – 2002 – hlavná riešiteľka projektu KEGA 91/2000 „Nový program prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov zameraný na nové IKT vzdelávania v škole 21. storočia.

2001 – 2002 – spoluriešiteľka medzinárodného projektu Compaqt – virtuálny časopis na webe pre spoluprácu škôl

2002 – 2004 – hlavná riešiteľka rozvojového projektu PRIF-05/2002 „Výskumno-edukačné centrum informačných technológií na Prírodovedeckých fakultách UK a UPJŠ v Bratislave a Košiciach“.

2003 – 2005 – spoluriešiteľka projektu „Využitie IKT technológii a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní“ rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“.

2004 – 2006 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu „Pilotný projekt vzdelávania a testovania ECDL na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

2005 – 2007 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu „Pilotný projekt vzdelávania učiteľov, školských inšpektorov a študentov v oblasti IKT, profesných a komunikačných zručností na PriF UK v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom“

2007 – 2008 – hlavná riešiteľka projektu v rámci Európskeho sociálneho fondu: „Pilotný projekt vzdelávania zamestnancov v profesných zručnostiach pre trh práce spoločnosti založenej na vedomostiach

2008-2009 – hlavná riešiteľka rozvojového projektu MŠ SR:  projekt 028-003UK-8/2008 „Zber analýza a výmena poznatkov pre prípravu medzinárodného projektu výskumu v oblasti realizácie reformy vzdelávania v prírodovedných predmetoch“

2009 – 2013 – koordinátorka  e- obsahu Národného projektu  “Modernizácia vzdelávaceho procesu na ZŠ a SŠ , MŠ SR

2009 – 2011 – spoluriešiteľka medzinárodného projektu intTT – INTegral Teacher Training for developing digital and communicative competences and subject content learning at schools – 502769-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP

2012 – 2014 – hlavná riešiteľka projektu KEGA “Inkubátor inovatívnych Učiteľov prírodovedných predmetov”

2016 – 2018 spoluriešiteľka projektu KEGA Web aplikácie vo vyučovaní chémie

2017 – spoluriešiteľka projektu VEGA – Formatívne hodnotenie v prírodných vedách

od 2009 dodnes – koordinátor pre e-obsah národ. projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ

od 2018 dodnes – Rozvojový projekt UK – MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018
Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť 
Rozvojový projekt UK

 

Ďalšie informácie:

2007 – 2011 – prodekanka pre zahraničie a sociálne záležitosti študentov Prif  UK 

2003 – 2005 – vedúca Slovenskej delegácie v Rade Európy

2002 – 2009 – vedúca Výskumno-edukačného centra informačných technológií na Prif UK

2002 – 2006 – poslanec NR SR – výbor pre vzdelávanie, kuľtúru a médiá

2000 – 2007 – realizácia viacerých národných a medzinárodných projektov

1999 – 2005 – líder v príprave a realizácii národného projektu Infovek  Slovensko

1998 ­– 2001 – vedúca katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky na Prif UK

 

Doplňujúce informácie:

1987 – študijný pobyt Belgicko – Univerzita Liege – 1 týždeň

1997 – študijny pobyt Izrael „Science and Technology in Education”  – 6 t

1998 – študijná cesta USA – Univerzita Tennesse – 20 dní

2001 – študijná cesta Kanada – New Brunswick –10 dní

2007 – študijná cesta Anglicko – Londým – 7 dní

2008 – študijná cesta Anglicko – Londýn – 9 dní

2010 – 2011 – študijný pobyt – India NIT Warangal – 2 mesiace

2016 – 2017 študijný pobyt – India  NIT Warangal – 5 tyždňov

 

Jazyková spôsobilosť

Anglický jazyk
    C1   C1   C2   C2   C1
Ruský jazyk
    C1   C1   C1   C1   C1
Maďarský jazyk
    B2   A1   A2   A2   A1
  (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

 

Sociálne zručnosti

Vyštudovala som učiteľstvo, kde som získala kompetencie práce s ľuďmi, ďalej som sa vzdelávala v Dale Carnegie inštitúte, kde som získala certifikáty pre Management a Empowerment

 

Počítačové zručnosti

S počítačmi robím od roku 1985 nepretržite. Študovala som 3 roky postgraduálne tvorbu didaktického softvéru na FMFI UK. Získala som medzinárodný certifikát ECDL a som medzinárodný tester ECDL, mám Cambridge certifikát práce s IWB a mám  medzinárodný certifikát – expert pre vzdelávanie Microsoft MIIE

 

Organizačné zručnosti

V rokoch 2000 – 2007 som realizovala viaceré národné a medzinárodné projekty. V rokoch 1999 – 2005 som boli líderom v príprave a realizácii národného projektu Infovek Slovensko. Od roku 2009 som koordinátor pre e-obsah národ. projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ.

 

Ďalšie zručnosti

Získala som kompetencie v legislatívnej oblasti a medzinárodnej legislatíve v rámci vstupu Slovenska do EÚ ako poslanec NR SR a vedúca delegácie Slovenska v Rade Európy