Ušáková Katarína

 

Kontaktné údaje:

 

Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. 

E-mail: katarina.usakova@uniba.sk
 
Telefón: +421 2 9014 2108
               +421 2 60296 327
                 
Miestnosť:  CH2-221

 

 

 

Vyučované predmety:

 ‹  didaktika biológie

 ‹  didaktika biológie 1

 ‹  didaktika biológie 2

 

Hlavná pracovná činnosť:

 ‹  vedecko-výskumná a vývojová činnosť vo vednom odbore Didaktika biológie,

 ‹  vedenie prednášok a seminárov z Didaktiky biológie pre študentov, učiteľských kombinácií s biológiou, DPŠ a RŠ,

 ‹  vedenie rigoróznych, diplomových, bakalárskych prác a záverečných prác DPŠ a RŠ,

 ‹  školiteľ v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika, študijný program Didaktika biológie,

 ‹  skúšanie na štátnych záverečných magisterských skúškach, rigoróznych skúškach a skúškach PhD,

 ‹  publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti,

 ‹  tvorba študijných materiálov, vedeckých a odborných publikácií.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Ťažiskom vedecko-výskumnej činnosti sú problémové okruhy v oblasti:   

 ‹  problémové vyučovanie v biológii,

 ‹  transformácia biológie gymnázia a základnej školy spojená s tvorbou a optimalizáciou biologického kurikula a nástrojov na jeho realizáciu, t.j. tvorba učebníc biológie pre gymnáziá, metodické príručky a didaktické manuály pre učiteľov (problémové vyučovanie, implementácia digitálnych technológií, DVO, praktických aktivít, prírodovedná gramotnosť  a i.).

 

Projekty:  

1986 – 2000 –   zodpovedná riešiteľka alebo spoluriešiteľ inštitucionálnych projektov a výskumných úloh na PRIF UK (3 projekty)  a štátnych úloh na ŠPÚ (4 projekty) v Bratislave (učebné osnovy z biológie pre gymnáziá, vzdelávací a maturitný štandard, koncepcia celoštátnej maturity)

2003 – 2006 – spoluriešiteľa grantu VEGA 1/0030/03 – Spätná väzba ako prostriedok zefektívňovania vyučovania prírodovedných predmetov (Feedback as a means of streamlining science teaching)

2004 – 2006 – zodpovedný riešiteľ subprojektu (Európske sociálne fondy) –  Praktické cvičenia v novej koncepcii vyučovania biológie (Practical exercises in the new concept of teaching Biology). Názov projektu: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského – poskytovateľ a garant celoživotného vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov

2009 – 2011 – zodpovedný riešiteľ KEGA/3/7056/09 –Tvorba vzdelávacieho štandardu k návrhu štátneho kurikula z biológie pre gymnáziá a inovácia metód, foriem a prostriedkov k jeho implementácii a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov (Creation of Educational standards to draft state curriculum in Biology for gymnasiums and innovative methods, forms and means for its implementation and development of key competencies of pupils)

2009 – 2013 –  vedúca skupiny expertov Biológia SŠ v riešení projektu EU (štrukturálne fondy), operačného programu Vzdelávanie  s názvom: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a stredných školách (The modernization of the educational process at primary and secondary schools)

2012 – 2014 –  zástupca vedúceho projektu KEGA č. 035UK-4/2012: The incubator of innovative Science Teachers at the Primary and High School

2012 – 2014 – Spoluriešiteľ projektu KEGA č. 073UK-4/2012: Life and water – model applications and ideas for the teaching of Biology in High School

2015 – doteraz spoluriešiteľ projektu APVV “Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020“ Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0070.


Publikačná činnosť


Vzdelanie:

1963 – 1972 – základná škola v Lučenci

1972 – 1976 – gymnázium: Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci, prírodovedná vetva

1976 – 1981 – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1987 – priznaná vedecká hodnosť :  „CSc.“ (v r. 2002 konvertované na PhD.).

2000 – obhajoba habilitačnej práce vo vednom odbore 75-02-9 – teória vyučovania biológie

2000  – priznaná vedecko-pedagogická hodnosť „docent“

 

Pracoviská, na ktorých som pôsobila:

1981 – 83 – Katedra botaniky, geobotaniky a pedológie PRIF UK Bratislava 

1983 – 1986 – Katedra fyziológie rastlín PRIF UK Bratislava

1986 – doteraz – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky                                      PRIF UK Bratislava

 

Pracovné pozície:

1981 – 1984:   interná ašpirantka v odbore Teória vyučovania biológie

1984 – 1987:   asistentka, prednášky, semináre z didaktiky biológie, diplomové práce

1987 – 2000:   odborná asistentka, prednášky, semináre z didaktiky biológie, vedenie  diplomových prác a záverečných prác DPŠ    

2000  – doteraz:  vysokoškolská učiteľka, funkčné miesto docentky vo vednom odbore 75-02-9 – Teória vyučovania biológie

 

Členstvo v komisiách:

2002  – Spoločná odborová komisia doktorandského štúdia pre vedný odbor
75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia – teória vyučovania biológie,

2005 – 2010 – Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika pre študijné programy Didaktika chémie, Didaktika biológie a Didaktika geografie,

2001 – 2010 – Spolugarant pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika – didaktika biológie, študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov, komisia Štátnych záverečných magisterských skúškach (predseda komisie) a Štátnych rigoróznych skúškach (alternujúci predseda),

2010 – 2013 – Komisia pre obhajoby špecializačného štúdia „Modernizácia vzdelávania na SŠ a ZŠ s podporou IKT“ (predseda komisie),

2016 – Odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore 1.1.10 Odborová didaktika pre študijný program Didaktika biológie (podpredseda).