Nagyová Soňa

Kontaktné údaje:

 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

VŠ učiteľ – odborný asistent / vzdelávanie

e-mail: sona.nagyova@uniba.sk

telefón:  +421 2 9014 9331 
               +421 2 602 96 331

miestnosť: CH2-218A

 

 

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

Od októbra 2012 – predseda Predmetovej komisie BIOLÓGIE / pri ŠPÚ.

Členstvo v rôznych komisiách – pre štátne záverečné skúšky, pre rigorózne konania, pre 1. a 2. kvalifikačné skúšky učiteľov, pre posudzovanie stredoškolských učebníc…

Odborný garant ŠVK (Študentská vedecká konferencia na Prif UK BA – didaktická sekcia)

Spoluriešiteľka rôznych projektov, najmä KEGA

 

Vyučované predmety

›  Didaktika biológie

›   Prevencia drogových a iných závislostí

›   Rodinná výchova

›  Umenie prezentácie a komunikácie

›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác