Pedagogická prax

Pedagogická prax je povinnou a neodlučiteľnou súčasťou prípravy študentov odboru učiteľstva akademických predmetov našej katedry, počas ktorej majú študenti možnosť využiť a aplikovať poznatky a zručnosti nadobudnuté na vysokej škole a získať nové, praktické skúsenosti, ktoré raz využijú vo svojej práci.

Pedagogická prax prebieha v treťom ročníku bakalárskeho štúdia v podobe hospitácií študentov na vyučovacích hodinách fakultných učiteľov, ďalej v prvom a druhom ročníku magisterského štúdia, pričom sa študenti zúčastňujú nielen hospitácií, ale pripravujú sa na vyučovacie hodiny a učia pod dozorom fakultného učiteľa.

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z BIOLÓGIE

Mgr. Petra Ivánková                              petra.ivankova@uniba.sk               CH2-214b

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z GEOGRAFIE

RNDr. Peter Likavský, CSc.                peter.likavsky@uniba.sk               CH2-221

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.             stefan.karolcik@uniba.sk              CH2-216

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.      henrieta.mazorova@uniba.sk      CH2-218b

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z CHÉMIE

Mgr. Lenka Kramarová                kramarova25@uniba.sk           CH2-214b