Pokyny k pedagogickej praxi

Všeobecné pokyny k vykonávaniu pedagogickej praxe:

 1. Pred nástupom na pedagogickú prax si vo vlastnom záujme skontrolujte rozpis.
 2. Na pedagogickú prax nastupujete v deň začatia praxe o 745 hod, ak nie je uvedené inak. Kontaktujte učiteľa pre bližšie informácie alebo vyhľadajte rozvrh na stránke školy.
 3. Hospitácie sa vykonávajú v rozsahu (celého) úväzku fakultného učiteľa a na výstupových hodinách vašich kolegov.

Povinnosti študenta:

Po nástupe na pedagogickú prax odovzdajú študenti časový harmonogram náčuvov, výstupov, rozborov hodín a ostatnej činnosti (podľa rozvrhu hodín príslušného fakultného učiteľa) vedúcemu pedagogickej praxe najneskôr do 3 dní od začatia praxe. Harmonogram posielajte emailom alebo ho prineste osobne!!!

Na rozvrh treba menovite vyznačiť meno študenta, meno fakultného učiteľa, výstupy (ročník, v ktorom výstup realizujte) a čas venovaný rozborom hodín v jednotlivých dňoch.

Informovať o prípadných zmenách harmonogramu výstupov vedúceho pedagogickej praxe.

Každý študent je povinný viesť si denník pedagogickej praxe, v ktorom budú zaznamenané:

 • obsah pedagogického denníka (názov vyučovacej hodiny, dátum, meno vyučujúceho, číslovanie strán)
 • 3.Bc.4 vlastné písomné prípravy, na ktorých sa dohodnete s fakultným učiteľom s ohľadom na jeho rozvrh a témy vyučovacích hodín,
 • 1.Mgr. a 2.Mgr.vlastné písomné prípravy z hodín, ktoré študent odučí (min. 5 a 10 vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky),
 • hospitačné záznamy z náčuvov z hodín fakultného učiteľa a svojich kolegov,
 • rozbory hodín (3 Bc. po každom dni jeden rozborový záznam a Mgr. rozbory výstupových hodín študenta),
 • ostatné školské aktivity, na ktorých sa študent zúčastní.

Počas praxe študent samostatne odučí STANOVENÝ POČET VYUČOVACÍCH HODÍN, pričom študent 1Mgr. môže použiť jednu prípravu na odučenie dvoch rovnakých vyučovacích hodín max 1x (mal by teda odovzdať minimálne 4 písomne prípravy) a študent 2Mgr. môže použiť jednu prípravu na odučenie dvoch rovnakých vyučovacích hodín max 2x (mal by teda odovzdať min. 8 písomných príprav).

Odovzdať skompletizovaný pedagogický denník (hospitačné záznamy, písomné prípravy na vlastné hodiny, poznámky z rozborov hodín), podpísaný fakultným učiteľom (celkovo + každý rozbor výstupovej hodiny), na kontrolu vedúcemu pedagogickej praxe do určeného termínu.

Neúčasť na pedagogickej praxi

 • je možné ospravedlniť iba lekárskym potvrdením, ktoré je potrebné predložiť fakultnému učiteľovi a aj vedúcemu pedagogickej praxe,
 • zameškané dni je potrebné si nahradiť v plnom rozsahu. Náhradné termíny si musí študent dohodnúť s fakultným učiteľom osobne.

Upozornenie:

 • Denníky nepodpísané fakultným učiteľom nebudeme akceptovať.
 • Za oneskorené odovzdanie časového harmonogramu alebo denníka pedagogickej praxe bude študent sankcionovaný znížením celkového bodového hodnotenia v porovnaní s tým, ako ho hodnotil fakultný učiteľ.
 • Každá pedagogická prax počas štúdia má svoje špecifiká v závislosti od obdobia jej konania, preto je potrebné riadiť sa aktuálnymi informáciami a pokynmi od koordinátora pedagogickej praxe.