Pokyny k pedagogickej praxi

Všeobecné pokyny k vykonávaniu pedagogickej praxe:

 1.  Pred nástupom na pedagogickú prax si vo vlastnom záujme skontrolujte rozpis.

 2.  Na pedagogickú prax nastupujete v deň začatia praxe o 745 hod, ak nie je uvedené inak. Kontaktujte učiteľa pre bližšie informácie alebo vyhľadajte rozvrh na stránke školy.

 3.  Hospitácie sa vykonávajú v rozsahu (celého) úväzku fakultného učiteľa a na výstupových hodinách vašich kolegov.


Povinnosti študenta:

 1. Po nástupe na pedagogickú prax odovzdajú študenti časový harmonogram náčuvov, výstupov, rozborov hodín a ostatnej činnosti (podľa rozvrhu hodín príslušného fakultného učiteľa) vedúcemu pedagogickej praxe najneskôr do 3 dní od začatia praxe. Harmonogram posielajte emailom alebo ho prineste osobne!!!  O prípadných zmenách v harmonograme, prosím, kontaktujte vedúceho pedagogickej praxe.

 2. Každý študent je povinný viesť si denník pedagogickej praxe, v ktorom budú zaznamenané:

 3. Počas praxe študent samostatne odučí stanovený počet vyučovacích hodín:

  > študenti 3 Bc. nemusia učiť, avšak po konzultácii s fakultným učiteľom môžu odučiť 1 vyučovaciu hodinu.

   > minimálny počet odučených vyučovacích hodín pre študenta 1 Mgr. – 5 vyučovacích hodín

  > minimálny počet odučených vyučovacích hodín pre študenta 2 Mgr. – 13 – 15 vyučovacích hodín

 4. Odovzdať skompletizovaný pedagogický denník (hospitačné záznamy, písomné prípravy na vlastné hodiny, poznámky z rozborov hodín), podpísaný fakultným učiteľom (celkovo + každý rozbor výstupovej hodiny), na kontrolu vedúcemu pedagogickej praxe do určeného termínu.


Čo v prípade neúčasti na pedagogickej praxi?

Neúčasť na pedagogickej praxi je možné ospravedlniť iba lekárskym potvrdením, ktoré je potrebné predložiť fakultnému učiteľovi a aj vedúcemu pedagogickej praxe. Zameškané dni je potrebné si nahradiť v plnom rozsahu. Náhradné termíny si musí študent dohodnúť s fakultným učiteľom osobne.


Pedagogický denník má obsahovať:

 1. rozvrh fakultného učiteľa s vyznačenými výstupovými hodinami

 2. obsah pedagogického denníka (názov vyučovacej hodiny, dátum, meno vyučujúceho, číslovanie strán)

 3. vlastné písomné prípravy, na ktorých sa dohodnete s fakultným učiteľom s ohľadom na jeho rozvrh a témy vyučovacích hodín

   >  3 Bc. študenti4 vlastné písomné prípravy, na ktorých sa dohodnete s fakultným učiteľom s ohľadom na jeho rozvrh a témy vyučovacích hodín,

   > 1 Mgr. študenti – minimálne 4 vlastné písomné prípravy z hodín, ktoré odučíte (1x môžete použiť jednu prípravu na odučenie dvoch rovnakých vyučovacích hodín)

   > 2 Mgr. študenti – minimálne 8 vlastných písomných príprav z hodín, ktoré odučíte (2x môžete použiť jednu prípravu na odučenie dvoch rovnakých vyučovacích hodín )

4.  hospitačné záznamy zo všetkých náčuvov z hodín fakultného učiteľa a svojich kolegov (píšu sa podľa manuálu k písaniu hospitačného záznamu, ktorý si môžete stiahnuť tu),

5.  rozbory hodín (3 Bc. študenti po každom dni jeden rozborový záznam a Mgr. študenti rozbory z vlastných odučených hodín),

6. záznamy z ostatných školských aktivít, na ktorých sa študent zúčastní


Upozornenie

1.  Denníky nepodpísané fakultným učiteľom nebudeme akceptovať.

2.  Za oneskorené odovzdanie časového harmonogramu alebo denníka pedagogickej praxe bude študent sankcionovaný znížením celkového bodového hodnotenia v porovnaní s tým, ako ho hodnotil fakultný učiteľ.

3.  Každá pedagogická prax počas štúdia má svoje špecifiká v závislosti od obdobia jej konania, preto je potrebné riadiť sa aktuálnymi informáciami a pokynmi od koordinátora pedagogickej praxe.