Princípy Zelenej chémie

4. Navrhovanie bezpečnejších chemikálií:

Na bezpečnosť chemických látok sa môžeme pozrieť z viacerých strán. Pri hodnotení ich bezpečnosti sa využíva prepojenie medzi vedomosťami z chémie, biológie – toxikológia, ale aj environmentalistiky.

To znamená, že sa prihliada, napríklad na ich fyzikálno-chemické vlastnosti, horľavosť, výbušnosť, toxicitu, škodlivosť životnému prostrediu, čas rozpadu atď. Všetky podstatné vlastnosti musia byť nielen presne charakterizované pre jednotlivé chemické prvky a molekuly, ale aj posúdené a určitým spôsobom riadené v rámci ich používania v chemickom priemysle. V chemických syntézach redukcia použitia toxických látok berie ohľad na stabilitu ich funkcie v chemickej reakcii a ich narastajúcej efektívnosti (Clark, MacQuarrie, 2002; Anastas, 2017).

Narastajúcim uvedomovaním si toxicity chemických látok a ich nebezpečenstva pre živé organizmy a prostredie, v ktorom žijú, či pre zvieratá určené k testovaniu vzoriek, dospelo ku vzniku novej oblasti s názvom „Green Toxicology“. V spolupráci s R&D (Research and Development) sa snažia pochopiť mechanizmus toxicity látok na základe malých množstiev dostatočne rýchlo, no zároveň lacno. Výskum uskutočňujú in vitro, ale aj prostredníctvom počítačových simulácií, aby získali dostatok toxikologických výsledkov, ktoré prepoja s pravidlami chemickej výroby a prípravy látok a získajú chemikálie so zanedbateľnou úrovňou toxicity (Maertens et al., 2014).

ZDROJE: 

  1. ANASTAS, P. Designing Safer Chemicals. American Chemical Society. 2017. [cit. 30.6.2017] Dostupné na internete: <https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/what-is-green-chemistry/principles/gc-principle-of-the-month-4.html>
  2. CLARK, J., MACQUARRIE, D. Handbook of Green Chemistry&Technology. Oxford: Blackwell Publishing, 2002. Kap. 1-2. s. 1-27. ISBN 0-632-05715-7
  3. MAERTENS, A. et al. Food for Thought: Green Toxicology. In: Alternatives to Animal Experimentation. Ročník 31, číslo 3, rok 2014, s. 243 – 249.

Čo je Zelená chémia? ♠ Ukážky zelného kurikula ♠ Zaujímavé zdroje Zelenej chémie ♠ Prepojenie s bežným životom  ♠ Metodické a učebné materiály pre učiteľov a žiakov