Bakalárske štátnice

Podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho štúdia je absolvovanie štátnej skúšky.

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.


Štátna skúška pre bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z kolokviálnej obhajoby bakalárskej práce.

Skúšobné komisie pre štátne skúšky akreditovaných študijných programov nájdete tu.

Minimálne 2 dni pred kolokviálnou obhajobou bakalárskej práce je potrebné predsedovi komisie odovzdať 2 exempláre bakalárskej práce, posudok školiteľa a oponenta, licenčné zmluvy (s Vaším podpisom) a protokol o originalite.


Termíny štátnych záverečných skúšok: August 2020   Obhajoby bakalárskych prác

18.august 2020 (utorok)                    CH2-245            (dištančnou formou)

Komisia:

Predseda: Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.

Členovia:

Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD. (zapisovateľ)

RNDr. Jana CICEKOVÁ, PhD.

PaedDr. Tibor NAGY, PhD. (technická podpora)

 

p.č. meno a priezvisko komb. čas vedúci práce oponent
1. Andrea GOFJÁROVÁ Bi-Aj 8:00-8:30 RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD. PaedDr. Tibor NAGY, PhD.
2. Andrej CAPKO Ge-Aj 8:30-9:00 doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. PhDr. Michael Fuchs
3. Michal GAJDOŠ Bi-Ge 9:00-9:30 doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. PhDr. Michael Fuchs
4. Michaela GAJDOŠOVÁ Bi-Aj 9:30-10:00 Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD. Mgr. Petra IVÁNKOVÁ
5. Pavlína TÖRÖKOVÁ Bi-Ch 10:00-10:30 Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD. Mgr. Denisa ČOLLÁKOVÁ
6. Soňa JEŽKOVÁ Ge-Aj 10:30-11:00 RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD. Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.