Mgr.

Podmienkou riadneho ukončenia magisterského štúdia je absolvovanie štátnej skúšky.

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.

Štátna skúška pre magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z:

  • obhajoby diplomovej práce,
  • predmetov štátnej skúšky, ktoré sú určené študijným programom.

Tézy pre predmety štátnej záverečnej skúšky:

Biológia

Didaktika biológie

Chémia

Didaktika chémie

Geografia

Didaktika geografie

Skúšobné komisie pre štátne skúšky akreditovaných študijných programov nájdete tu: http://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/skusobne-komisie-pre-statne-skusky/

Termíny štátnych záverečných skúšok:

Štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie I. turnus_Beňuš

Štátne skúšky z Biológie a Didaktiky biológie II. turnus_Gálová

Štátne skúšky z Biológie a Didaktiky biológie II. turnus_Beňuš