Magisterské štátnice

Podmienkou riadneho ukončenia magisterského štúdia je absolvovanie štátnej skúšky.

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.


Štátna skúška pre magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z:

  » obhajoby diplomovej práce,

  » predmetov štátnej skúšky, ktoré sú určené študijným programom.


Tézy pre predmety štátnej záverečnej skúšky:

  » z biológie: Sylaby_Mgr_Biológia_20

  »  zo špeciálnej didaktiky biológie: Sylaby_Mgr_Specialna_DiBii_20

  »  zo všeobecnej didaktiky biológie: Sylaby_Mgr_vseobecnaDiBi_20

  »  zo všeobecnej a anorganickej chémie: Sylaby_Mgr-vseob-anorg-20

  »  z organickej chémie: Sylaby_Mgr_organickachemia_20

  »  z biochémie: Sylaby_Mgr_Biochemia_20

  »  zo všeobecnej a špeciálnej didaktiky chémie: Sylaby_Didaktika_chemie

  »   z geografie a didaktiky geografie:  Geografia-a-didaktika-geografie


Skúšobné komisie pre štátne skúšky akreditovaných študijných programov nájdete tu: http://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/skusobne-komisie-pre-statne-skusky/


Aktuálne rozpisy štátnych skúšok z chémie nájdete tu

Aktuálne rozpisy štátnych skúšok z biológie nájdete tu