Ukážky zeleného kurikula

Vhodné vyučovacie stratégie a metódy pre vyučovanie Zelenej chémie

            Učenie s využitím konštruktivizmu podporuje aktivitu žiaka, resp. aktivitu jeho mozgu v procese myslenia, učenia sa, zapamätania si informácií. Zároveň je originálnym spôsobom výučby, ktorá žiakov motivuje k samostatnej práci a k dopytu po nových vedomostiach.

            Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen vyučovanie v duchu konštruktivizmu je využívanie DT, ktorých pozitíva sa učiteľ snaží, čo najvýhodnejšie zužitkovať vo svojom povolaní. Učiteľ by sa nemal stať otrokom DT, ale mal by ich vedieť zmysluplne využívať vo vyučovacom procese.

Problematika udržateľného rozvoja a Zelenej chémie sa dotýka celej spoločnosti ako sociálnej skupiny, ktorej členmi sú žiaci na všetkých typoch škôl. Majú právo byť informovaní, vyjadrovať svoj názory a zároveň majú určité povinnosti, pocit zodpovednosti za seba a ostatných v sociálnych skupinách ako rodina, trieda, škola, mesto, štát. Zelená chémia obohacuje vyučovanie o sociálny aspekt, ktorý učiteľ môže realizovať prostredníctvom využitia skupinovej práce, kooperatívneho, alebo projektového vyučovania. Uvedené vyučovacie formy a metódy rozvíjajú u žiakov kompetencie 21.storočia, ktoré sú potrebné pre získanie stabilnej pozície na trhu práce, napríklad: zmysel pre tímovú prácu a spoluprácu, komunikačné a digitálne schopnosti, vlastnosti a hodnoty ako zodpovednosť, flexibilita a i.

Burmeister a Eilks (2012) použili kooperatívnu metódu jig-saw (mozaika) v prepojení so spotrebiteľskými testami na vyučovacích hodinách v rámci výskumu, ktorá zahrňuje samostatnú prácu, prácu v skupinách a nakoniec frontálnu prácu všetkých žiakov v triede.

Ďalším typom vyučovacích metód, ktoré je vhodné použiť počas sprístupňovania tém Zelenej chémie na vyučovaní, sú ústne, slovné metódy založené na dialógu medzi účastníkmi vyučovacej hodiny. Ide o diskusie, počas ktorých sa často riešia kontroverzné a aktuálne témy v spoločnosti, alebo motivačný rozhovor, ktorý motivuje žiakov k aktivite (Burmeister, Eilks, 2012; Burmeister, Rauch, Eilks, 2012; Goes et al., 2013).

V rámci vzdelávacieho kurzu na univerzite v Peru použili aktívne a participatívne vyučovacie stratégie vo forme skupinovej práce počas realizácie praktickej činnosti. Poskytli dostatok priestoru pre dialógy a diskusie, vďaka ktorým dospeli k určitým záverom. Väčšina učiteľov sa vyjadrila, že problematika Zelenej chémie má na žiakov motivačný účinok, čo sa prejavilo vysokou úrovňou ich účasti na workshopoch (Bueno, 2014).

            Zaujímavým spôsobom výučby chémie je použitie prípadových štúdií, pri ktorom dochádza k prieniku teórie a praxe. Andraos (2012) uvádza aplikáciu prípadových štúdií ako efektívnu vyučovaciu stratégiu pri sprostredkovaní Zelenej chémie žiakom.

Ako literárny zdroj pre zaradenie prípadovej štúdie do vyučovacieho procesu učiteľ môže použiť časopisy: Organic Research and Development, ChemSusChem, Green Chemistry, Chemical & Engineering News a internetové stránky: Greener Education Materials for Chemists, Green Chemistry Education Network (Univerzita v Oregone), Green Chemistry Resources Exchange (Americká chemická spoločnosť), The Ecoscale (Belgicko) atď.

Coffey (2015) predstavil didaktickú hru Green Chemistry ako zaujímavú a príťažlivú formu vyučovania Zelenej chémie, ktorej cieľom je podať základné informácie o princípoch Zelenej chémie študentom vysokej školy. Ide o stolovú hru pre 3 – 6 hráčov, ktorá je založená na rozhodovaní sa na základe praktických príkladoch s dôrazom na princípy Zelenej chémie. Vyhráva hráč s najväčšou sumou peňazí. Hra bola preložená aj do ďalších jazykov (nemčina) a aplikovaná aj na európskych univerzitách (University of York, University of Limerick, Bremen University), kde vzbudila záujem študentov a bavila ich.

Neodmysliteľným elementom chémie je experiment. Zastúpenie má aj vo vyučovaní založenom na princípoch Zelenej chémie a prináša zmenu v chápaní tradičného experimentu z hľadiska bezpečnosti a škodlivosti používaných chemických látok, prevencie a tvory odpadu. Už v polovici deväťdesiatych rokoch na Univerzite v Oregone boli navrhnuté a realizované prvé experimenty z organickej chémie na základe princípov a stratégií Zelenej chémie. Ich zámerom bola redukcia používania toxických rozpúšťadiel, reagujúcich látok, ako aj obmedzenie používania digestorov, ak to nie je nevyhnutné (Anastas et al., 2009; Andraos, 2012).

ZDROJE:

  1. ANASTAS, P. et al. Green Chemistry Education: Changing the Course of Chemistry. Washington, DC: American Chemical Society. 2009. s. 1-18. Kapitola 1. ISBN 0-8412-7447-9
  2. ANDRAOS, J.; DICKS, A.P. Green chemistry teaching in higher education: a review of effective practices. In: Chemistry Education Research and Practice. Číslo 13, rok 2012, s. 69-79
  3. BUENO, P. M. EC2E2N– European chemistry and chemical engineering education network. Green Chemistry in Peru. Sowing the Seeds of Green Chemistry in Peru. [cit. 15.3.2015] Dostupné na internete: <http://www.ec2e2n.info/news/2014/1501_201401>
  4. BURMEISTER, M., EILKS, I. An example of learning about plastics and their evaluation as a contribution to Education for Sustainable Development in secondary school chemistry teaching. In: Chemistry Education Research and Practice. Číslo 13, rok 2012, s. 93-102.
  5. BURMEISTER, M., RAUCH, F., EILKS, I. Education for Sustainable Development (ESD) and chemistry education. In: Chemistry Education Research and Practice. Číslo 13, rok 2012, s. 59-68.
  6. COFFEY, M. Games in Chemistry: Two Recent Examples of a Card-Card and Board-Game for Use as Educational Resources. In: Learning and Teaching Through Games. 2015. [cit. 26.7.2017] Dostupné na internete: <https://www4.ntu.ac.uk/webevents/adq/document-uploads/174011.pdf>
  7. GOES, L. et al. Pedagogical Content Knowledge Aspects of Green Chemistry of Organic Chemistry University Teachers. In: 13 Conference of European Science Education Research Association. 2013. Nicosia.

Čo je Zelená chémia? ♠ Princípy Zelenej chémie ♠ Zaujímavé zdroje Zelenej chémie ♠ Prepojenie s bežným životom ♠ Metodické a učebné materiály pre učiteľov a žiakov