Publikácie

Nové vysokoškolské učebnice pre študentov učiteľského štúdia

V rámci Rozvojového projektu UK 002UK-2-1/2018 „Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“, bola katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky garantom aktivity E – Kreatívna digitálna gramotnosť budúcich učiteľov na UK.  Aktivity projektu boli smerované do skvalitnenia digitálnych kompetencií budúcich učiteľov. Výstupom z aktivity E sú dve vysokoškolské učebnice, na ktorých pod vedením B. Brestenskej spolupracovalo: 7 kolegov z našej KDPVV, 2 kolegovia z katedry analytickej chémie, 5 kolegov z FMFI a 2 inovatívni učitelia  z praxe.

 

 

 

 

 

 

Printová učebnica:  Brestenská, B. a kol.: Inovatívne učenie s podporou digitálnych technológií  [Môžete si ju stiahnuť tu.]

e- učebnica: Brestenská a kol.: Kreatívne digitálne kompetencie učiteľa. Digitálne vzdelávacie prostredie, inovatívne vzdelávacie aktivity a  experimentálne cvičenia na rozvíjanie digitálnych kompetencií  [Môžete si ju stiahnuť tu.]


Geografia pre 5. ročník základných škôl

Tento rok vyšlo aj druhé vydanie učebnice geografie pre základné školy, ktorej spoluautorom je aj náš kolega Peter Likavský.  Vydavateľ: VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2020. Pozrite si aj obsah a ukážku z učebnice. Autorskí kolektív učebnice: RNDr. Ivan Ružek, PhD., PaedDr. Monika Ružeková, RNDr. Peter Likavský, CSc., RNDr. Mária Bizubová.

Ukážkové strany z učebnice: