Základné informácie k pedagogickej praxi

Pedagogická prax je povinnou a neodlučiteľnou súčasťou prípravy študentov odboru učiteľstva akademických predmetov našej katedry, počas ktorej majú študenti možnosť využiť a aplikovať poznatky a zručnosti nadobudnuté na vysokej škole a získať nové, praktické skúsenosti, ktoré raz využijú vo svojej práci.

Pedagogická prax prebieha v treťom ročníku bakalárskeho štúdia v podobe hospitácií študentov na vyučovacích hodinách fakultných učiteľov, ďalej v prvom a druhom ročníku magisterského štúdia, pričom sa študenti zúčastňujú nielen hospitácií, ale pripravujú sa na vyučovacie hodiny a učia pod dozorom fakultného učiteľa.

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z BIOLÓGIE

Mgr. Petra Ivánková                             petra.ivankova@uniba.sk         č. d. 214b

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z GEOGRAFIE

RNDr. Peter Likavský, CSc.               peter.likavsky@uniba.sk

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.              stefan.karolcik@uniba.sk

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.     henrieta.mazorova@uniba.sk

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z CHÉMIE

Mgr. Renáta Michalisková                 renata.michaliskova@uniba.sk            č. d. 214b