Zaujímavé zdroje Zelenej chémie

Čo je Zelená chémia? ♠ Princípy Zelenej chémie ♠ Ukážky zeleného kurikula ♠ Prepojenie s bežným životom  ♠ Metodické a učebné materiály pre učiteľov a žiakov

Literárne a elektronické zdroje k Zelenej chémii a Trvalo udržateľnému rozvoju

American Chemical Society (Americká chemická spoločnosť) (2014) poskytuje užitočné zdroje a zaujímavé informácie o Zelenej chémii pre učiteľov a žiakov na internetovej stránke: http://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/students-educators/online-educational-resources.html.

Literárne zdroje o Zelenej chémii (Michigan Green Chemistry Cleaninghouse, 2011)

Prvá kniha, o ktorej môžeme hovoriť ako o „Biblii Zelenej chémie“, sa nazýva Green Chemistry: Theory and Practice. Jej autormi sú Paul T. Anastas – otec Zelenej chémie a John C. Warner. Zoznamuje čitateľov so základnými myšlienkami a princípmi Zelenej chémie. Podáva informácie o nových postupoch, metódach a technológiách, ktoré nemajú škodlivý účinok na životné prostredie. Podobné informácie o udržateľnom rozvoji a Zelenej chémii poskytujú napríklad neskôr publikované knihy Handbook of Green Chemistry and Technology od Jamesa H. Clarka a Duncana J. Macquarrieho alebo Introduction to Green Chemistry, ktorého autorom je Albert Matlack. 

V posledných rokoch nastáva trend aplikácie nových metód, stratégií a technológii v spoločnosti, vo vede či v priemysle. Existuje veľké množstvo knižnej literatúry, ktorá sa venuje práve problematike Zelenej chémie a praktickej implementácie jej princípov do života. Uvádzame niektoré z nich:

  • New Trends in Green Chemistry od autorov – V. K. Ahluwalia a M. Kidwai, ktorá sa zameriava na „zelenú“ syntézu ako riešenie problému v priemyselných oblastiach rôznym spôsobom.
  • Green Chemistry and Catalysis od kolektívu autorov na čele s prof. Dr. Rogerom A. Sheldonom, ktorá rieši katalýzu z pohľadu Zelenej chémie a jej využitie v chemických procesoch.
  • Ťažiskom knihy s názvom Green Chemistry: Fundametals and Applications, napísanej autormi Suresh C. Ameta a Rakshit Ameta, je množstvo praktických aplikácií v priemysle s ohľadom na životné prostredie, doplnené benefitmi a výhodami ich použitia.
  • Concepción Jimenéz-González a David J.C. Constable napísali knihu o praktických príkladoch implementácie Zelenej chémie, ako aj „zeleného“ inžinierstva do priemyslu, s názvom Green Chemistry and Engineering: A Practical Design Approach.

Vďaka podpore ACS boli vydané metodické materiály a príručky pre učiteľov:

  • Greener Approaches to Undergraduate Chemistry Experiments je manuál 14 ukážok experimentov Zelenej chémie na laboratórne cvičenia z organickej, aj anorganickej chémie, ktorého autorom je Mary Kirchhoff,
  • Autori Marc A. Klingshirn a Gary O. Spessard napísali knihu Going Green: Integrating Green Chemistry into the Curriculum, ktorá opisuje spôsob, ako integrovať Zelenú chémiu do kurikula na ukážke mnohých príkladoch založených na princípoch Zelenej chémie.

Vzhľadom na významné postavenie experimentov vo vyučovaní chémie bola publikovaná kniha autorov Herberta W. Roeskyho a Dietmara K. Kennepohliho s názvom Experiments in Green and Sustainable Chemistry. Je to súbor približne 40 experimentov z oblasti každodenného života, ktoré sa zameriavajú na problematiku katalýzy, rozpúšťadiel, efektívnosť syntéz a redukcie odpadu.

            Pre vyučovanie organickej chémie je hodnotná kniha Green Organic Chemistry in Lecture and Laboratory od Andrewa P. Dicksa, ktorá poukazuje na pokrok vo výskume Zelenej chémie v oblasti vyučovania. Hodnotí experimenty a prípadové štúdie inšpirované priemyselným svetom, a tým prepája chémiu s reálnym životom a podporuje myslenie pri riešení problémov. Taktiež učitelia môžu využiť publikáciu Real-World Cases in Green Chemistry od Michaela C. Canna a Marca E. Connellyho, ktorá sa skladá z 10 projektov vychádzajúcich z prezidentskej výzvy pre Zelenú chémiu. Sú aplikovateľné na vyučovanie všeobecnej, organickej, anorganickej chémie, biochémie, toxikológie a i.

            Stredoškolská učebnica, v ktorej je zahrnutá problematika Zelenej chémie sa nazýva Chemistry in the Community. Zameriava sa na riešenie problémov z reálneho života využitím vlastného chemického poznania a aktívnej práce počas vyhľadávania informácií a ich analýzou (American Chemical Society, 2015).

            Na slovenskom knižnom trhu sa objavila novinka v roku 2016 s názvom Zelené inžinierstvo a zelená chémia od vysokoškolského kolektívu autorov zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, ktorá podáva informácie o „zelenom inžinierstve“, ako aj o Zelenej chémii a ich význame pre praktický život.

Zaujímavé internetové stránky pre výučbu: 

Benefity Zelenej chémie :

https://www.epa.gov/greenchemistry/benefits-green-chemistry

Vyučovanie Zelenej chémie:

http://www.duluth.umn.edu/~rdavis/courses/che3791/Green/Papers/Education.pdf

Organizácia Beyond Benign, ktorá sa venuje osvete o Zelenej chémii a jej implementácii na školách:

www.beyondbenign.org

US EPA – Enviromental Protection Agency:

https://www.epa.gov/greenchemistry

The Green Chemistry Initiative Blog s množstvom zaujímavých a podnetných článkov týkajúcich sa Zelenej Chémie:

https://greenchemuoft.wordpress.com/2014/12/12/greenchemprinciple4/

Problematika plastov, podrobnejšie Great Pacific Garbage Patch:

https://www.youtube.com/watch?v=Co43TXJXryI

https://www.youtube.com/watch?v=y5y1W5xduiE

Problém plastových fliaš a balenej vody:

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0

Dokumentárny film „Before the Flood“ od National Geographic s aktivistom Leonardom di Capriom ohľadne klimatických zmien vo svete. Link na trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6UGsRcxaSAI

 

ZDROJE: 

  1. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Chemistry in the Community Textbook. 2015. [cit. 9.3.2015] Dostupné na internete: <http://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/chemcom.html>
  2. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Online Educational Resources for Green Chemistry&Engineering. 2014. [cit. 10.11.2014] Dostupné na internete: <http://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/students-educators/online-educational-resources.html>
  3. MICHIGAN GREEN CHEMISTRY CLEANINGHOUSE. Green Chemistry Textbooks. [cit. 9.3.2015] Dostupné na internete: <https://www.migreenchemistry.org/education/classroom-resources/green-chemistry-textbooks/>

Čo je Zelená chémia? ♠ Princípy Zelenej chémie ♠ Ukážky zeleného kurikula ♠ Prepojenie s bežným životom  ♠ Metodické a učebné materiály pre učiteľov a žiakov