Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pozýva na študentskú konferenciu:

Na prahu 2022

Človek, Zem a budúcnosť

Ako výzvy, pred ktorými stojíme vo všetkých oblastiach, súvisia s našim videním sveta a našou civilizačnou mytológiou?

Ako rozlišovať medzi scenármi budúcnosti, ktoré vedú k deštruktívnej budúcnosti, a scenármi vedúcimi
k uzdraveniu a zaceleniu ľudského a prírodného sveta?

Akú budúcnosť chceme spoločne tvoriť a aký pohľad na svet by nám mohol pomôcť sa do tejto budúcnosti dostať?

V posledných desaťročiach môžeme vidieť snahy o posun smerom k interdisciplinarite a budovaniu mostov medzi vzdelávacou a občianskou sférou. Rastie tiež povedomie o význame vzdelávania pri podpore udržateľného spôsobu života. Vzhľadom k vážnosti našej globálnej situácie ale k týmto zmenám dochádza príliš pomaly a nekoordinovane. To, čo je potrebné, je nový kultúrny príbeh, ucelený a zmysluplný pohľad na svet, ktorý by dokázal spojiť všetky inšpiratívne impulzy podporujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu.

Cieľom konferencie je otvoriť diskusiu zameranú na identifikáciu hlbších príčin dnešných civilizačných výziev a hľadať východiská vedúce k udržateľnej a zmyslom naplnenej spoločnej budúcnosti.

Program konferencie bude rozdelený do troch tematických blokov, v rámci ktorých je možné orientovať príspevky:

Ekológia a energetika

Prejavy a hlbšie príčiny klimatických zmien. Zmeny klímy a migračné vlny. Kolapsy v prírode. Ekonomický rast a degradácia životného prostredia. Koevolúcia ekonomiky a prírodných ekosystémov. Environmentálna etika a hlbinná ekológia. Ekoteológia, ekológia mysle a cesty k udržateľnej budúcnosti. Permakultúra a regeneratívne poľnohospodárstvo. Stratégie regenerácie ekosystémov. Znižovanie spotreby, recyklácia a zelené technológie. „Peak everything“. Možnosti a limity obnoviteľných zdrojov energie. Genetická modifikácia rastlín a zvierat.

Filozofia, psychológia a kultúra

Koniec veľkých príbehov a všeobecná kríza zmyslu. Poslanie umenia a rozpad estetických noriem. Západná myseľ a dialóg kultúr. Výzvy našej doby a odčarovanie sveta. Obraz sveta, vnímanie človeka a etika. Vzťah človeka, prírody a kultúry. Civilizačné rozkvety a kolapsy. Dejiny a vývoj ľudského vedomia. Moderná veda, filozofia, spoločnosť a ich vzájomné vzťahy. Stretnutie paradigiem a body obratu. Ideové východiská a stratégie civilizačnej transformácie. Redukcionistická a holistická veda. Idealistická a materialistická epistéma. Hlbinná a transpersonálna psychológia. Vedomie, psyché a kozmos. Vzdelávanie, spoločnosť a univerzity budúcnosti. Jednotlivec, sloboda a tvorivosť.

Sociológia, ekonómia a geopolitika

Revolúcia vs. transformácia. Moderné podoby neokolonializmu a politické geoinžinierstvo. Megakorporácie a globálne elity. Propaganda a informačná vojna. Kultúrne vojny a polarizácia spoločnosti. Korene spoločenského extrémizmu. Stret a koexistencia civilizácií. Príčiny, prejavy a riešenia finančnej krízy. Etická ekonomika a nové spoločenské paradigmy. Nerastová a cirkulárna ekonomika. Kríza medzinárodného práva. Budúcnosť európskej a celoplanetárnej integrácie. Scenáre budúcnosti a možnosť globálneho mierového súžitia.

Konferencia sa uskutoční 2. – 4. decembra 2022 na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Posledný deň konferencie bude venovaný spoločnému dizajnu regeneratívnych riešení formou world cafe. 

Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa môžu svoje prihlášky posielať do 15. novembra 2022 na adresu konferencianaprahu@gmail.com

Prihláška by mala zahŕňať základné osobné údaje (meno, inštitúciu, ročník, študijný odbor a emailový kontakt) a abstrakt príspevku v rozsahu max. 1000 znakov.

Termín odovzdania písomných príspevkov je 30. novembra 2022.

Pridať komentár