Individuálna prax

Pod individuálnou praxou sa chápe absolvovanie pedagogickej praxe na inej ako cvičnej (fakultnej) škole pod vedením učiteľa, ktorý nie je fakultným učiteľom. Absolvovanie individuálnej praxe  sa študentom umožňuje vo výnimočných prípadoch (napr. materská dovolenka, realizácia výskumu diplomovej práce) len 1x počas magisterského štúdia.

O individuálnu pedagogickú prax musí požiadať študent zaslaním ním podpísanej žiadosti vedúcemu Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Každú žiadosť posudzuje vedúci pracoviska individuálne.

Individuálnu pedagogickú prax musí študent absolvovať v plnom rozsahu za rovnakých podmienok ako prebieha pedagogická prax na cvičných (fakultných) školách. Študent musí splniť všetky pokyny vedúceho pedagogickej praxe a požiadavky kladené na absolvovanie pedagogickej praxe. Študent je povinný informovať vedúceho pedagogickej praxe o priebehu pedagogickej praxe.


Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax musí obsahovať:

 1.   Meno a priezvisko študenta

 2.   Adresu trvalého pobytu študenta

 3.   e-mailovú adresu študenta

 4.   Dôvod, pre ktorý študent žiada o individuálnu pedagogickú prax. Dôvod je   potrebné podložiť príslušnými relevantnými potvrdeniami. V prípade realizácie výskumu diplomovej práce musí byť k žiadosti doložené aj vyjadrenie vedúceho diplomovej práce.

  5.   Názov školy, na ktorej chce študent absolvovať individuálnu pedagogickú prax.

  6.   Meno a priezvisko učiteľa s e-mailovým kontaktom, pod vedením ktorého chce študent absolvovať pedagogickú prax. Učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa, t.j. musí byť pedagogickým zamestnancom s 1. atestáciou (alebo ekvivalentom v zmysle zákona), musí mať minimálne 5 rokov praxe a vyučovať daný predmet v rozsahu minimálne 8 hodín týždenne.  

  7.   Písomné vyjadrenie učiteľa, že je oboznámený s podmienkami a povinnosťami pri vedení pedagogickej praxe a súhlasí s individuálnou pedagogickou praxou študenta pod jeho vedením. Učiteľ zároveň potvrdí, že nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za vedenie pedagogickej praxe študenta.

  8.   Písomné vyjadrenie riaditeľa školy, že súhlasí s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe študenta na škole. Riaditeľ školy zároveň potvrdí, že škola nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za realizáciu pedagogickej praxe študenta.

   9.  Potvrdenie riaditeľa školy, že učiteľ spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa.


Termíny odovzdania žiadostí o individuálnu prax:

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 1. ročníku magisterského stupňa štúdia musí študent podať do 30.11. daného akademického roku.

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 2. ročníku magisterského stupňa štúdia musí študent podať do 30.6. predchádzajúceho akademického roku.

Informácie ohľadom individuálnej pedagogickej praxe pre študentov DPŠ nájdete na stránke a príslušnej podstránke DPŠ / pre študentov na stránke a príslušnej podstránke

Podané žiadosti budú posúdené vedúcim katedry do 15 pracovných dní. O schválení, resp. neschválení, individuálnej pedagogickej praxe bude študent vyrozumený e-mailom. V prípade schválenia individuálnej pedagogickej praxe je študent povinný bezodkladne kontaktovať vedúceho pedagogickej praxe a dohodnúť s ním ďalšie postupy súvisiace s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe.


Vedúci pedagogickej praxe z biológie: PhDr. Michael Fuchs a Mgr. Dominik Šmida

Vedúci pedagogickej praxe z geografie: RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Vedúci pedagogickej praxe z chémie: Mgr. Lenka Kramarová