Pedagogická prax je povinnou a neodlučiteľnou súčasťou prípravy študentov rozširujúceho štúdia (RŠ) a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ), počas ktorej majú možnosť využiť a aplikovať poznatky a zručnosti nadobudnuté v rámci štúdia a získať nové, praktické skúsenosti, ktoré môžu využiť vo svojej pedagogickej práci.

Pedagogická prax prebieha v druhom ročníku RŠ a DPŠ (rozširujúci modul) v podobe hospitácií študentov na vyučovacích hodinách fakultných učiteľov, pričom sa študenti zúčastňujú nielen hospitácií, ale pripravujú sa na vlastné vyučovacie hodiny a učia pod dozorom fakultného učiteľa.

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

Biológia            PhDr. Michael Fuchs                          michael.fuchs@uniba.sk               

Chémia             Mgr. Lenka Kramarová                      kramarova25@uniba.sk                 

Geografia         RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.      henrieta.mazorova@uniba.sk     

Individuálna prax
Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 2. ročníku rozširujúceho štúdia(RŠ) a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ – rozširujúci modul) si musí študent podať do 15.12. daného akademického roku.

Pod individuálnou praxou sa chápe absolvovanie pedagogickej praxe na inej ako cvičnej (fakultnej) škole pod vedením učiteľa, ktorý nie je fakultným učiteľom. Absolvovanie individuálnej praxe sa umožňuje študentom rozširujúceho štúdia (RŠ) a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ – rozširujúci modul).

O individuálnu pedagogickú prax musí požiadať študent zaslaním ním podpísanej žiadosti vedúcemu Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Každú žiadosť posudzuje vedúci pracoviska individuálne.

Individuálnu pedagogickú prax musí študent absolvovať v plnom rozsahu za rovnakých podmienok ako prebieha pedagogická prax na cvičných (fakultných) školách. Študent musí splniť všetky pokyny vedúceho pedagogickej praxe a požiadavky kladené na absolvovanie pedagogickej praxe. Študent je povinný informovať vedúceho pedagogickej praxe o priebehu pedagogickej praxe.

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko študenta, adresu trvalého pobytu a e-mailovú adresu.
  • Dôvod, pre ktorý študent žiada o individuálnu pedagogickú prax. Dôvod je potrebné podložiť príslušnými relevantnými potvrdeniami. V prípade realizácie výskumu diplomovej práce musí byť k žiadosti doložené aj vyjadrenie vedúceho diplomovej práce.
  • Názov školy, na ktorej chce študent absolvovať individuálnu pedagogickú prax.
  • Meno a priezvisko učiteľa s e-mailovým kontaktom, pod vedením ktorého chce študent absolvovať pedagogickú prax. Učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa, t.j. musí byť pedagogickým zamestnancom s 1. atestáciou (alebo ekvivalentom v zmysle zákona), musí mať minimálne 5 rokov praxe a vyučovať daný predmet v rozsahu minimálne 8 hodín týždenne.
  • Písomné vyjadrenie učiteľa, že je oboznámený s podmienkami a povinnosťami pri vedení pedagogickej praxe a súhlasí s individuálnou pedagogickou praxou študenta pod jeho vedením. Učiteľ zároveň potvrdí, že nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za vedenie pedagogickej praxe študenta.
  • Písomné vyjadrenie riaditeľa školy, že súhlasí s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe študenta na škole. Riaditeľ školy zároveň potvrdí, že škola nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za realizáciu pedagogickej praxe študenta.
  • Potvrdenie riaditeľa školy, že učiteľ spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa.

Podané žiadosti budú posúdené vedúcim katedry do 15 pracovných dní. O schválení, resp. neschválení, individuálnej pedagogickej praxe bude študent vyrozumený e-mailom. V prípade schválenia individuálnej pedagogickej praxe je študent povinný bezodkladne kontaktovať vedúceho pedagogickej praxe a dohodnúť s ním ďalšie postupy súvisiace s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe.