Povinné predmety:

 ›  Metódy pedagogického výskumu – 1/Z

 ›  Pedagogická diagnostika – 1/Z

 ›  Filozofická antropológia a axiológia – 2/Z

 ›  Informačné a komunikačné technológie (1) – 1/L

 ›  Informačné a komunikačné technológie (2) – 2/Z

 ›  Diplomový seminár (2) – 1/L

 ›  Diplomový seminár (3) – 2/Z

 ›  Diplomový seminár (4) – 2/L

 ›  Diplomová práca (1) – 2/Z

 ›  Diplomová práca (2) – 2/L

Biológia

 ›  Didaktika biológie (1) – 1/Z

 ›  Didaktika biológie (2) – 1/L

 ›  Technika a didaktika školských pokusov z biológie (1) – 1/Z

 ›  Technika a didaktika školských pokusov z biológie (2) – 1/L

 ›  Pedagogická prax z biológie (1) – 1/L

 ›  Pedagogická prax z biológie (2) – 2/Z

Geografia

 ›  Didaktika geografie (1) – 1/Z

 ›  Didaktika geografie (2) – 1/L

 ›  Pedagogická prax z geografie (1) – 1/L

 ›  Pedagogická prax z geografie (2) – 2/Z

 ›  Exkurzia z geografie Slovenska s didaktickým zameraním – 1/L

Chémia

 ›  Didaktika chémie (1) – 1/Z

 ›  Didaktika chémie (2) – 1/L

 ›  Technika a didaktika školských pokusov z chémie (1) – 1/Z

 ›  Technika a didaktika školských pokusov z chémie (2) – 1/L

 ›  Pedagogická prax z chémie (1) – 1/L

 ›  Pedagogická prax z chémie (2) – 2/Z


Povinne voliteľné predmety:

 ›  Rodinná výchova – 1/Z

 ›  Prevencia drogových závislostí – 1/L

 ›  Digitálne kompetencie budúcich učiteľov – 1/L

 ›  Rétorika pre učiteľov – 2/Z


Výberové predmety:

›  Mobilné prírodovedné vzdelávanie 1 – 1/Z

 ›  Aktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaní – 1/Z

 ›  Didaktický softvér pre vyučovanie prírodovedných predmetov – 1,2/Z

 ›  Práca s interaktívnou tabuľou – 1,2/Z

 ›  Diplomový seminár (1) – 1/Z

 ›  Mobilné prírodovedné vzdelávanie 2 – 1/L

 ›  Diagnostické a spätnoväzobné prostriedky vo vyučovaní prírodovedných predmetov – 1/L

 ›  Hodnotenie a klasifikácia ako súčasť vyučovania – 2/Z

 ›  Organizácia a riadenie školy – 2/Z

 ›  Umenie prezentácie a komunikácie – 2/Z

 ›  Tvorba edukačných WWW stránok – 2/Z

 ›  Diplomová prax z biológie – 1/L

 ›  Nové trendy v didaktike geografie – 2/Z

 ›  Technické a právne aspekty školských  chemických pokusov – 2/Z

 ›  Prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie – 2/L