V rámci Rozvojového projektu UK 002UK-2-1/2018 „Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“, bola katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky garantom aktivity E – Kreatívna digitálna gramotnosť budúcich učiteľov na UK.  Aktivity projektu boli smerované do skvalitnenia digitálnych kompetencií budúcich učiteľov. Výstupom z aktivity E sú dve vysokoškolské učebnice, na ktorých pod vedením B. Brestenskej spolupracovalo: 7 kolegov z našej KDPVV, 2 kolegovia z katedry analytickej chémie, 5 kolegov z FMFI a 2 inovatívni učitelia  z praxe.

Printová učebnica:  Brestenská, B. a kol.: Inovatívne učenie s podporou digitálnych technológií 

e- učebnica: Brestenská a kol.: Kreatívne digitálne kompetencie učiteľa. Digitálne vzdelávacie prostredie, inovatívne vzdelávacie aktivity a  experimentálne cvičenia na rozvíjanie digitálnych kompetencií


Geografia pre 5. ročník základných škôl

Tento rok vyšlo aj druhé vydanie učebnice geografie pre základné školy, ktorej spoluautorom je aj náš kolega Peter Likavský.  Vydavateľ: VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2020. Pozrite si aj obsah a ukážku z učebnice. Autorskí kolektív učebnice: RNDr. Ivan Ružek, PhD., PaedDr. Monika Ružeková, RNDr. Peter Likavský, CSc., RNDr. Mária Bizubová.