Na tejto stránke si môžete pozrieť vybrané aktuálne a nedávno riešené projekty našej katedry

Projekt: Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)
Naša fakulta, konkrétne Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky získala možnosť realizovať rozvojový výskumno-vzdelávací národný projekt DiTEdu. Cieľom je digitálna transformácia vzdelávania a školy. Súčasťou realizácie rozvojového výskumno-vzdelávacieho projektu v rámci národného projektu DiTEdu je aj vytvorenie Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania na Pri FUK, ktorá v spolupráci s Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky, Fakultou telesnej výchovy a športu, Fakultou sociálnych a ekonomických vied zodpovedá za realizáciu aktivít a koordináciu implementácie národného projektu DiTEdu.
Viac info na stránke: https://www.ncdtv.sk/

Projekt COST
COST 028/22 CA 21114 CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies

Projekt KEGA
018KU-4/2021  Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity

Projekt KEGA
č. 059UK-4/2021 Modernizácia procesu vzdelávania budúcich učiteľov stredných škôl v oblasti genetiky

Stanem sa učITeľom (Vidieť – vedieť)
Projekt podporovaný z nadácie SK-NIC pontis (prebieha od roku 2020). Riešený je v rámci Univerzity Komenského. Zapojené do projektu sú okrem našej Prírodovedeckej fakulty aj ďalšie fakulty UK (FMFI, PdF a FF). Cieľom projektu je nahrať kvalitné videozáznamy a spracovať ich do podoby edukačných video ukážok. Následne ich zlúčiť do edukačnej video databázy s možnosťou vyhľadávania. Vytvorením E metodiky video tréningov vo finálnej fáze projektu poskytnúť vysokoškolským učiteľom a študentom učiteľstva didaktické a metodické usmernenia pre prácu s videozáznamami a video ukážkami.

Projekt prednedávnom zaujal myšlienkou i spôsobom realizácie a dostal sa medzi 13 najlepších. Získal tak finančnú podporu spoločnosti SK-NIC, ktorá prostredníctvom svojho Fondu SK-NIC každoročne podporuje nové nápady.

Projekt našich pedagógov sa uchádzal o podporu v rámci vyhlásenej témy „vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií“, do ktorej prichádza najviac žiadostí. Projekty hodnotila odborná komisia a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s jej rozhodnutím súhlasilo. Pri hodnotení sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie, efektivitu či udržateľnosť.

Myšlienka je postavená na využití videa v učiteľskej príprave. Cieľom je natočiť videozáznamy vyučovacích hodín v triedach 2. stupňa ZŠ. Študentom učiteľských odborov sprostredkujú autentický zážitok z reálneho vyučovania a hlavne im dovolia opakovane nahliadnuť do skutočných vyučovacích hodín kolegov v praxi. Projektový tím následne plánuje vytvoriť 75 krátkych a cielene zostrihaných edukačných videoukážok vyučovania a vytvoriť online videodatabázu dostupnú pre študentov učiteľstva a ich vysokoškolských pedagógov Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorej bude možné vyhľadávať videoukážky podľa ich obsahu, zamerania pedagogických situácií, vyučovacieho predmetu a podobne. Projekt bude realizovaný počas dvoch rokov.

Riešiteľský tím projektu Stanem sa učITeľom tvoria:

  • doc. Lenka Sokolová z Pedagogickej fakulty UK,
  • doc. Štefan Karolčík z Prírodovedeckej fakulty UK,
  • Dr. Martin Dovičák a Mgr. Stanislav Griguš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,
  • Dr. Darina Dvorská, Dr. Zuzana Hrćan, Dr. Martin Droščák z Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK.

Pozrite si aj video predstavenie projektu na youtube a informácie o získaní finančnej podpory na stránke FiFUK.


Rozvojový projekt UK
Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť 
rozvojový projekt MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018

Projekt APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0103 / 2019 – 2023: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy

Projekt APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0070 / 2015 – 2018: Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020

Projekt KEGA
č.044UK-4/2017 – 2019: Vysokoškolská učebnica školského manažmentu pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov s praktickými ukážkami

Projekt KEGA
015UMB-4/2018  Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy

Projekt VEGA
2017 : Formatívne hodnotenie v prírodných vedách

Projekt KEGA
2016 – 2018:  Web aplikácie vo vyučovaní chémie

Projekt APVV
Číslo: VV-0266-11/ 2012 – 2015: Optimalizácia tvorby a evalvácie edukačných programov a elektronických učebných materiálov

Projekt VEGA
 1/0166/16: Identifikovanie žiackych miskoncepcií a možnosti ich odstraňovania v rámci didaktickej rekonštrukcie kľúčových okruhov chémie na základných a stredných školách

Projekt EU (štrukturálne fondy)
Operačný program Vzdelávanie 2009-2013: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a stredných školách (The modernization of the educational process at primary and secondary schools)

Projekt KEGA
KEGA č. 073UK-4/2012: Life and water – model applications and ideas for the teaching of Biology in High School

Projekt KEGA
KEGA č. 035UK-4/2012: The incubator of innovative Science Teachers at the Primary and High School

Projekt VEGA
 1/0417/12: Ciele, prostriedky a realizácia spätnej väzby v projektovom vyučovaní v prírodovedných predmetoch

Projekt KEGA
3/6241/08  Umenie prezentácie a komunikácie ako súčasť inovácie obsahu a metód prípravy učiteľov prírodovedných predmetov

Projekt KEGA
č. 073UK-4/2012: Život a voda – modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách