Doktorandské štúdium predstavuje najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania a najmä vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“), v skratke „PhD“, ktorá sa uvádza za menom.


Forma štúdia: 

Doktorandské študijné programy možno na fakulte študovať v dennej i externej forme.


Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme na fakulte je štyri roky, v externej naviac päť rokov.


Podmienky štúdia:

Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná činnosť, pedagogicko-vzdelávacia činnosť a tvorivá činnosť v oblasti vedy.


Sociálne zabezpečenie:

Na čas trvania doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme tohto štúdia poskytuje štipendium vo výške ustanovenej osobitnými predpismi. Doktorandom v dennej forme štúdia sa poskytuje ubytovanie v  Študentských domovoch. Na doktorandov ako študentov sa vzťahuje organizácia akademického roka na fakulte a z tohto dôvodu majú 8 týždňov študijného voľna v každom akademickom roku ich štúdia. Do tejto doby sa nazarátava rektorské a dekanské voľno. Zdravotné poistenie za doktorandov v dennej forme štúdia platí štát. Doktorand v dennej forme štúdia nie je sociálne poistený, môže sa poistiť dobrovoľne.


Prijímacie konanie:

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa  53 ods. 3 vyššie citovaného zákona. Študent, ktorý má záujem o doktorandské štúdium si musí podať prihlášku na tému dizertačnej práce. Témy dizertačných prác s príslušnými náležitosťami sa zverejňujú na webovskej stránke fakulty. V mesiacoch jún, resp. júl prebiehajú prijímacie skúšky.  Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. Termíny zápisu pre obe formy štúdia určuje dekan fakulty.


Na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky poskytuje nasledujúce akreditované doktorandské študijné programy:

     > didaktika chémie

     > didaktika biológie


Medzi povinné predmety doktorandského štúdia na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky patria nasledujúce predmety:

     >  Dizertačná práca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

    >  Aktuálne problémy riešené v psychológii a pedagogike

    >  Vedecko-výskumné metódy v didaktickách prírodovedných predmetov 

    >  Najnovšie poznatky v chémii/biológii

    >  Odborná angličtina

    >  Najnovšie poznatky v didaktike chémie didaktiky biológie

    >  Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške


Iné činnosti doktoranda:

   >  Vlastná pedagogická činnosť

   >  Získanie Grantu UK

   >  Posudok k záverečnej práci v bakalárskom štúdiu

   >  Vedenie bakalárskej záverečnej práce

   >  Účasť na vedeckých konferenciách 

   >  Publikačná činnosť