Témy bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Identifikácia stresujúcich činiteľov v práci učiteľa. (téma je zadaná)

Agresívne správanie u žiakov a možnosti jeho prevencie. (téma je zadaná)

Učitelia ako terče šikany ich žiakmi. (téma je zadaná)

Možnosti využitia Dotazníka predností a nedostatkov (SDQ) v školskej praxi. (téma je zadaná)

Sociálno-emocionálna klíma v triede a jej vplyv na akademický výkon žiakov. (téma je zadaná)

Využitie prvkov Montessori pedagogiky na hodinách biológie v tradičných školách. (téma je zadaná)

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Pregraduálna príprava učiteľov biológie v európskom kontexte.

Rádiobiológia a rádioekológia v kurikulárnych dokumentoch vybraných krajín.

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Nové trendy v realizácii školských pokusov na ZŠ.

Nové trendy v realizácii školských pokusov na gymnáziu.

Téma podľa vlastného výberu.

PhDr. Michael Fuchs

Možnosti využitia mobilných aplikácií vo vyučovaní biológie.

Praktické cvičenia ako nástroj podpory bádateľských zručností.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Možnosti rozvíjania schopnosti argumentácie u žiakov druhého stupňa základných škôl. (téma je zadaná) 

Učiteľova práca s chybou na vyučovacej hodine.

Metódy rozvíjania sebareflexie žiakov na vyučovaní.

TED-Ed prednášky ako súčasť výučby prírodovedných predmetov. 

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Vnímanie prostredia rodiny a školy súčasnými adolescentmi. (téma je zadaná)

Postavenie učiteľa v súčasnej spoločnosti. (téma je zadaná)

Motivácia žiakov k štúdiu na strednej škole. (téma je zadaná)

Problémový žiak na strednej škole. (téma je zadaná)

Problémový žiak na základnej škole.

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Vplyv hoaxov a ´fake news´ na geografiu a geografické vzdelávanie.

Význam hodnôt v geografickom vzdelávaní.

Identifikácia miskoncepcií v prírodovednom vzdelávaní a ich vplyv na výučbu geografie.

Školský dvor ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa.

Pregraduálna príprava učiteľov geografie v európskom kontexte.

Grafy, schémy a diagramy v geografickom vzdelávaní.

Politika a jej miesto v geografickom vzdelávaní.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Voľné písanie a jeho využitie v geografickom vzdelávaní.

Stereotypy vo vnímaní vzdialených regiónov a ich odraz v školskej geografii.

Miskoncepcie súvisiace s vnímaním polárnych krajín a života v nich.

Voľná téma po dohode.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Digitálne technológie vo vzdelávaní.

Hybridné vyučovanie, Hybridné vzdelávanie. 

Inovácie vo vzdelávaní. 

Dištančné vzdelávanie. 

Outdoorové vzdelávanie. 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Tvorba a využitie pracovných listov na hodinách biológie. (téma je zadaná)

Vnímanie interakčného štýlu triedneho učiteľa žiakmi: výskumná sonda. (téma je zadaná)

Reprodukčný cyklus ženy – analýza žiackych miskoncepcií u nás a v zahraničí. (téma je zadaná)

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Pojmové mapovanie vo vyučovaní chémie.

Využitie dvojúrovňových a trojúrovňových testov vo vyučovaní chémie.

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Vybrané aspekty filozofie výchovy a vzdelávania.

Deweyho koncepcia výchovy a vzdelávania. (téma je zadaná)

Kritické myslenie a jeho rozvíjanie na stredných školách. (téma je zadaná)

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. (Katedra jadrovej chémie)

Hodnotenie a optimalizácia vysokoškolskej učebnice „Názvoslovie anorganických látok“.

RNDr. Eva Viglašová, PhD. (Katedra jadrovej chémie)

Návrh učebných textov z rádioekológie pre gymnáziá.

Ing. Darina Tóthová, CSc. (Katedra jadrovej chémie)

Návrh učebných textov z rádiobiológie pre gymnáziá.

Pridať komentár