Bakalárske práce na akademický rok 2020/2021

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Školské konflikty – ich príčiny a stratégie riešenia. (téma je zadaná)

Možnosti využitia dotazníka SDQ v praxi základných škôl. (téma je zadaná)

Možnosti využitia dotazníka SDQ v praxi stredných škôl. (téma je zadaná)

Sociálne kompetencie v učiteľskej profesii.

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Hodnotenie žiakov v rámci bádateľsky orientovaného vyučovania.

Pregraduálna príprava učiteľov biológie v európskom kontexte.

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov ZŠ.

Nové trendy vo vyučovaní školských pokusov z chémie na ZŠ a SŠ.

PhDr. Michael Fuchs

Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou mobilných technológií.

Outdoorová edukácia v predmete biológia.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Porovnanie použitia didaktických testov vo vyučovaní na Slovensku a v zahraničí. (téma je zadaná)

Námety didaktických hier z biológie k vybranej téme. (téma je zadaná)

Prístupy a stratégie učiteľov vo vzťahu k žiakom s poruchami učenia. (téma je zadaná)

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Rodinné prostredie a školská úspešnosť žiakov. (téma je zadaná)

Kyberšikana a možnosti jej prevencie na školách. (téma je zadaná)

Problémové správanie žiakov v období adolescencie. (téma je zadaná)

Poruchy správania u žiakov v období adolescencie. (téma je zadaná)

Možnosti sociálnej prevencie detí v mladšom školskom veku. (téma je zadaná)

Šikanovanie v školskom prostredí a možnosti jeho prevencie. (téma je zadaná)

Učiteľstvo ako stresujúce povolanie. (téma je zadaná)

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Vplyv hoaxov a ´fake news´ na geografiu a geografické vzdelávanie.

Význam hodnôt v geografickom vzdelávaní.

Identifikácia miskoncepcií v prírodovednom vzdelávaní a ich vplyv na výučbu geografie.

Školský dvor ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa.

Pregraduálna príprava učiteľov geografie v európskom kontexte.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Voľné písanie – rôzne možnosti jeho uplatnenia v geografickom vzdelávaní.

Ako sú náučné chodníky vnímané verejnosťou.

Miskoncepcie súvisiace s vodou v atmosfére a v krajine.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Domáce vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami sveta. (téma je zadaná)

Digitálna gramotnosť učiteľa. (téma je zadaná)

Outdoorové vyučovanie predmetu biológia na základnej škole. (téma je zadaná)

Digitálne technológie vo vzdelávaní. (téma je zadaná)

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Metódy a prostriedky na zisťovanie miskoncepcií vo vyučovaní biológie. (téma je zadaná)

Dvojúrovňové testy ako diagnostický prostriedok vo vyučovaní biológie.

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Spôsoby zisťovania miskoncepcií vo vyučovaní chémie.

Dvojúrovňové testy ako diagnostický prostriedok vo vyučovaní chémie.

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.

Komplexné úlohy vo vyučovaní chémie na ZŠ. (téma je zadaná)

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Vybrané aspekty filozofie výchovy a vzdelávania.

Deweyho koncepcia výchovy a vzdelávania.

Pridať komentár