Témy bakalárskych prác na akademický rok 2023/2024

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Radiačná gramotnosť.

Prírodovedné kurikulum a prístupy k jeho dizajnu.

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Laboratórne zručnosti žiakov ZŠ a SŠ.

Projektové vyučovanie na hodinách chémie na ZŠ a SŠ.

Nové trendy vo vyučovaní chémie na ZŠ a SŠ.

PhDr. Michael Fuchs

Využitie virtuálnych laboratórií vo vyučovaní biológie.

Návrh modelu využitia technológií vo vzdelávaní.

Projektové vyučovanie v biológii.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Praktické overenie vybranej stratégie zvládania stresu v učiteľskej profesii. (téma je zadaná)

Rozvíjanie psychickej odolnosti voči stresu u učiteľov. (téma je zadaná)

Sebareflexia učiteľa ako metóda zlepšovania pracovného výkonu a osobného rastu. (téma je zadaná)

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Prokrastinácia adolescentov v kontexte ich problémov so školskou motiváciou a sebakontrolou.  (téma je zadaná)

Rovnováha medzi pracovnými nárokmi a osobným životom slovenských učiteľov. (téma je zadaná)

Vnímaná osobná zdatnosť učiteľa na pozadí prežívanej pracovnej záťaže. (téma je zadaná)

Problémy s nelátkovou závislosťou súčasných adolescentov a ich postoje ku škole a vzdelávaniu. (téma je zadaná)

Sociálno-emocionálne zdravie a prejavy agresívneho správania u súčasnej mládeže. (téma je zadaná)

Mgr. Milica Križanová, PhD.

Stratégia STEM u nás a v zahraničí.

Hodnotenie učebníc chémie z hľadiska rozvoja analytického myslenia.

Metakognícia v učebných materiáloch prírodovedného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. (téma je zadaná)

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Význam outdoorového učenia pre rozvoj prírodovednej gramotnosti.

Politická gramotnosť v geografickom vzdelávaní.

Vplyv hoaxov a ´fake news´ na geografiu a geografické vzdelávanie.

Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom učebníc školskej geografie.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Predstavy žiakov o polárnych oblastiach Zeme. (téma je zadaná)

Obraz vybraného európskeho štátu v školskej geografii a v mediálnom prostredí. 

Vnímanie vzdialených regiónov žiakmi základnej školy. 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Možnosti využitia umelej inteligencie vo vyučovaní geografie. (téma je zadaná)

Možnosti využitia digitálnych technológií vo vyučovaní geografie. (téma je zadaná)

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Vyučovanie biológie s podporou digitálnych technológií. (téma je zadaná)

Využitie dramatizácie a rolových hier na hodinách biológie. (téma je zadaná)

Mylné predstavy žiakov o rozmnožovaní rastlín. (téma je zadaná)

Žiacke predstavy o činnosti srdca a krvnom obehu. (téma je zadaná)

Mgr. Lenka Šikulíncová, PhD.

Vyučovanie prírodovedných predmetov intelektovo nadaných žiakov. (téma je zadaná)

Bádateľsky orientované vyučovanie v predmete chémia. (téma je zadaná)

Vyučovanie chémie s podporou digitálnych technológií. (téma je zadaná)

Rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl pomocou rôznych metód vyučovania. (téma je zadaná)

Mgr. Dominik Šmida

Spôsobilosti vedeckej práce a ich rozvoj vo vyučovaní biológie.

Vymedzenie obsahu vybraných spôsobilostí vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania vo vyučovaní prírodovedných predmetov.

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Diskutovanie kontroverzných tém a kritické myslenie.

Kritické myslenie a jeho rozvíjanie na základných a stredných školách.

Deweyho pragmatistická filozofia výchovy a vzdelávania.

Systémové myslenie v edukácii.

Alternatívne školy a ich význam pre súčasné koncepcie vzdelávania.

1 Reply to “Témy bakalárskych prác na ak. rok 2023/2024

Pridať komentár