Postup pre spracovanie záverečných prác je určený Vnútorným predpisom UK č. 12/2013 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave).

Témy spolu so zadaním záverečnej práce sú vypísané v Akademickom informačnom systéme. Návod pre prihlásenie sa na tému, ako aj ďalšie informácie o cykle záverečnej práce sú uvedené na stránke Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Témy bakalárskych prác vypísané na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky nájdete: tu

Témy diplomových prác vypísané na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky nájdete: tu