V rámci študijného odboru Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky sa radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK.  Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.

Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.

Ťažiskom činnosti katedry, ako sme uviedli, je príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. 
Základná pedagogicko – psychologická príprava sa zabezpečuje v týchto aprobačných skupinách:

biológia – chémia
biológia – geografia
environmentalistika – biológia
environmentalistika – chémia
matematika – biológia
matematika – chémia
matematika – geografia
chémia – anglický jazyk, nemecký jazyk

V náväznosti na pedagogicko – psychologické predmety sa vyučujú predmety didaktík biológie, geografie a chémie, či už v povinnej alebo výberovej forme.

Medzi povinné predmety vlastnej didaktickej prípravy patria napr.:

didaktika biológie, geografie, chémie
technika a didaktika školských pokusov z biológie a chémie
exkurzia z geografie Slovenska pre učiteľské štúdium
informačné a komunikačné médiá /biológia, geografia, chémia/
pedagogické praxe

Medzi výberové predmety patria napr.:

nové informačné technológie vo vyučovaní prírodovedných predmetov
tvorba edukačných WWW stránok
vplyv látok na ľudský organizmus
diagnostické a spätnoväzbové prostriedky vo vyučovaní chémie
prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie
sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu
nové trendy vo vyučovaní geografie
úloha učiteľov pri prevencii drogových a iných závislostí