Podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho štúdia je absolvovanie štátnej skúšky.

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.


Štátna skúška pre bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z kolokviálnej obhajoby bakalárskej práce.

Skúšobné komisie pre štátne skúšky akreditovaných študijných programov nájdete tu.

Minimálne 2 dni pred kolokviálnou obhajobou bakalárskej práce je potrebné predsedovi komisie odovzdať 2 exempláre bakalárskej práceposudok školiteľa a oponentalicenčné zmluvy (s Vaším podpisom) a protokol o originalite.