Podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho štúdia je absolvovanie štátnej skúšky.

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.


Štátna skúška pre bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z kolokviálnej obhajoby bakalárskej práce.
Priebeh kolokviálnej obhajoby bakalárskej práce:
Študent odprezentuje tézy svojej bakalárskej práce v rozsahu 10-12 minút. Nasledovať bude oboznámenie s posudkami vedúceho práce a oponenta, priestor na zodpovedanie otázok a diskusia.

Skúšobné komisie pre štátne skúšky akreditovaných študijných programov nájdete tu.

Pred kolokviálnou obhajobou bakalárskej práce je potrebné predsedovi komisie alebo na sekretariát odovzdať exemplár bakalárskej práceposudok školiteľa a oponenta, a protokol o originalite.
Študent odovzdáva exemplár tlačenej verzie záverečnej práce školiteľovi alebo na sekretariát katedry.
Školiteľ odovzdá predsedovi komisie podpísaný posudok školiteľa a oponenta, tiež protokol o originalite (aj z Theses)

Pre aktuálny rok 2023: Prosíme vedúcich bakalárskych prác a oponentov o doručenie posudku vedúceho práce, protokolov o originalite diela a oponentského posudku do 9.6.2023 vedúcemu katedry, alebo do CH2-217, alebo na sekretariát katedry.