Podmienkou riadneho ukončenia magisterského štúdia je absolvovanie štátnej skúšky.

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.


Štátna skúška pre magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z:

  » obhajoby diplomovej práce,

  » predmetov štátnej skúšky, ktoré sú určené študijným programom.


Tézy pre predmety štátnej záverečnej skúšky:

  » z biológie

Sylaby k štátnej záverečnej skúške z BIOLÓGIE a DIDAKTIKY BIOLÓGIE pre učiteľské štúdium, magisterský stupeň:

  »  z chémie: 

  »  zo všeobecnej a špeciálnej didaktiky chémie: 

  »   z geografie a didaktiky geografie:  


Skúšobné komisie pre štátne skúšky akreditovaných študijných programov nájdete tu

Aktuálne rozpisy štátnych skúšok z chémie, z biológie a z geografie