Témy bakalárskych prác na akademický rok 2024/2025

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Edukačné technológie vo vyučovaní biológie. (téma je zadaná)

Vyučovanie biológie na školskom dvore. (téma je zadaná)

Doc. PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Zisťovanie prekonceptov z chémie u žiakov na ZŠ. (téma je zadaná)

Projektové vyučovanie v chémii. (téma je zadaná)

Laboratórne zručnosti žiakov na ZŠ. (téma je zadaná)

PhDr. Michael Fuchs

Návrh digitálnej pracovnej učebnice z biológie pre žiakov základnej školy. (téma je zadaná)

Zručnosti práce s grafmi a tabuľkami u žiakov základných škôl. (téma je zadaná)

Identifikácia miskoncepcií žiakov o mikroorganizmoch.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Žiacke chápanie konceptu chemická reakcia. (téma je zadaná)

Vybrané konštruktivistické metódy a príklady ich aplikácie vo vyučovaní. (téma je zadaná)

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Zmysel života a rizikové správanie v období vynárajúcej sa dospelosti.

Zmysel života a rizikové správanie súčasných adolescentov.

iná vhodná téma z oblasti pedagogiky alebo psychológie po individuálnej dohode

Ing. Jozef Kahan, PhD. 

Tvorba a overenie úloh pre tematický celok Životné prostredie organizmov a človeka.

Návrh inkluzívneho metodického materiálu pre vyučovanie biológie.

Návrh praktických aktivít využiteľných na školskom dvore.

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Účinky aplikácie AI do vzdelávacieho procesu

Miestna krajina ako priestor pre hodnotové vzdelávanie

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Vnímanie vzdialených regiónov žiakmi základnej školy.

Analýza postavenia fyzickej geografie vo vzdelávacích programoch na Slovensku a v zahraničí (prípadové štúdie).

Analýza postavenia regionálnej geografie vo vzdelávacích programoch na Slovensku a v zahraničí (prípadové štúdie).

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Inovácie v geografickom vzdelávaní. 

Neformálne vzdelávanie u nás a v zahraničí.

Postoje učiteľov k využívaniu umelej inteligencie vo vzdelávaní.  

Postoje študentov učiteľstva k využívaniu umelej inteligencie vo vzdelávaní.  

Mgr. Eva Paulisová, PhD.

Súvislosť osobnostných čŕt a výskytu prejavov syndrómu vyhorenia u učiteľov a učiteliek ZŠ.

Subjektívna pohoda stredoškolákov a stredoškoláčok.

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Kritické myslenie a možnosti jeho rozvíjania.

Whiteheadova filozofia výchovy a vzdelávania.

Humanistická pedagogika J. A. Komenského.

Pridať komentár