Podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je absolvovanie štátnej skúšky.

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.


Bakalársky stupeň štúdia:

Štátna skúška pre bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z kolokviálnej obhajoby bakalárskej práce.


Magisterský stupeň šrúdia:

Štátna skúška pre magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii pozostáva z:

   » obhajoby diplomovej práce

  » predmetov štátnej skúšky, ktoré sú určené študijným programom.

Štátnice 2024

Aktuálny rozpis na štátnice nájdete tu

(staršie_Štátnice 2023)
(staršie_Štátnice 2022)