V priestoroch našej fakulty sa konala zaujímavá udalosť, ktorú organizovali aj členovia našej katedry.

Termín: 14.11.2023 

Čas: 9.00 – 12.30 hod. 

Názov: Výskumnícke cvičenia pre študentov gymnázia Novohradská ul. Bratislava 

Miesto: KDPVPP, Inkubátor inovatívnych učiteľov; Katedra geológie a paleontológie 

Na našu fakultu prišli: 2 učitelia Gymnázia: Ivana Beličková, Inez Trupová a 24 študentov kvarty  

Program: 

2 výskumnícke cvičenia na vzbudenie záujmu a motivácie študentov gymnázia prísť študovať na Prírodovedeckú fakultu UK. Študentov sme rozdelili do dvoch skupín a pracovali v každom cvičení 90 minút. 

  1. Chemické cvičenie 

Výskumná téma: Vieme čo pijeme ?  

Študenti pracovali s tabletmi, iPhonmi a používali licenčné, digitálne, interaltívne prostredie SPARKvue a  wireless senzory: pH senzor a senzor teploty.  

Mali zmerať pH roztokov, ktoré si doniesli z domu (ktoré radi pijú) a dostali aj ďalšie pripravené nápoje. Pracovali vo dvojiciach, dostali bádateľský problém, v interaktívnom prostredí najprv riešili postavené čiastkové problémy, potom merali  pH troch až piatich vzoriek nápojov. Zaznamenali si grafické priebehy a namerané hodnoty pH nápojov, mali analyzovať získané dáta a vyhodnotiť experiment. Tak získali e-protokol, ktorý zaznamenal celú kognitívnu cestu riešenia bádateľského problému študentmi. Študenti prezentovali výsledky meraní a spolu s učiteľmi diskutovali navrhované závery čo je vhodné a zdravé piť a aké nápoje nám môžu pomáhať ak máme tráviace problémy. 

Študenti si vyskúšali prácu bádateľov, ktorá ich zaujala o čom svedčí aj ich ďalší záujem prísť opäť bádať na Prírodovedeckú fakultu UK. 

  1. Geologické cvičenie 

Výskumná téma: Geológia okolo nás 

Žiaci kvarty sa zúčastnili besedy s doc. Mgr. Natáliou Hlavatou Hudáčkovou, PhD., ktorá im zaujímavou formou predstavila rôzne aspekty bežného života súvisiace s predmetom štúdia geológie ako vednej disciplíny. Žiaci sa ďalej oboznámili s ukážkami rôznych hornín a minerálov, vytvorili si vlastný model vrásnenia a vyskúšali si prácu s digitálnym mikroskopom. 

Pridať komentár