Medziodborová forma je určená výlučne pre denných študentov PriF UK neučiteľských študijných programov, ktorí majú záujem o doplňujúce pedagogické štúdium.

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) je podľa zákona štúdium na vysokej škole, ktorým pedagogický zamestnanec získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti. Ide o dvojročné (štvorsemestrálne) štúdium v externej spoplatnenej forme určené pre absolventov vysokých škôl s odbornou špecializáciou v jednom z predmetov geografia, biológia, chémia alebo environmentalistika. Absolvovaním štúdia DPŠ získa zamestnanec pedagogickú spôsobilosť pre výučbu jedného zo spomínaných učebných predmetov.

V prípade záujmu o doplňujúce pedagogické štúdium zo strany študentov denného štúdia Prírodovedeckej fakulty, poskytuje Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky možnosť absolvovať pedagogicko-psychologickú časť tohto štúdia v rámci magisterského stupňa štúdia. Druhú, didaktickú časť, je možné absolvovať až po jeho úspešnom ukončení.

Ako postupovať

V prípade Vášho záujmu navštevovať predmety pedagogicko-psychologického základu DPŠ v rámci magisterského stupňa štúdia, je potrebné svoj záujem o toto medziodborové štúdium nahlásiť na emailovú adresu:  prif.dps@uniba.sk alebo: katarina.milickova@uniba.sk. Následne Vám budú sprístupnené v akademickom informačnom systéme (AIS) príslušné predmety a vy si ich budete môcť zapísať a absolvovať.

Aké predmety pedagogicko-psychologickej časti si vyberáte v prvom a aké v druhom ročníku magisterského stupňa štúdia

V 1. ročníku magisterského štúdia v zimnom semestri absolvujete predmety Psychológia pre učiteľov (1) a Biológia dieťaťa a školská hygiena, v letnom semestri Psychológia pre učiteľov (2). Predmety navštevujete spolu so študentmi bakalárskeho učiteľského štúdia v čase ich prednášok a seminárov. Na začiatku semestra je potrebné dohodnúť si s vyučujúcim, do ktorej seminárnej skupiny budete zaradení.

V 2. ročníku magisterského štúdia v zimnom semestri absolvujete predmety Teoretické základy výchovy a Pedagogická komunikácia, v letnom semestri Všeobecná didaktika, Záverečná skúška základného modulu DPŠ /SS/, Obhajoba záverečnej práce základneho modulu DPŠ /SS/. Tieto predmety absolvujete taktiež so študentmi bakalárskeho štúdia učiteľstva v čase ich prednášok a seminárov. Zaradenie záujemcu do konkrétnej seminárnej skupiny je v kompetencii príslušného učiteľa a je limitované počtom študentov bakalárskeho štúdia.

Za tieto absolvované predmety Vám nebudú započítané kredity v rámci Vášho magisterského štúdia.

V prípade ďalších otázok píšte na email:   prif.dps@uniba.sk alebo: katarina.milickova@uniba.sk

KONTAKT:

Bc. Katarína Miličková
Študijné oddelenie (Miestnosť: CH1-107)
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Tel.: +421 290 149 571
https://fns.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/