Témy záverečných prác RŠ

RNDr. et Mgr. Jana Ciceková, PhD.
Postoje študentov stredných škôl k udržateľnému rozvoju.

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
Využitie prostriedkov vizualizácie a obrazového materiálu vo vyučovaní biológie.

Informácie k záverečným prácam RŠ

Podmienkou riadneho ukončenia RŠ rozširujúceho štúdia je absolvovanie štátnej skúšky. Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou.

Štátna skúška pre rozširujúce štúdium pozostáva z:

  • obhajoby záverečnej práce,
  • predmetov štátnej skúšky, ktoré sú určené študijným programom.

V rámci štátnej skúšky si študent odpovedá na otázky z didaktiky biológie/geografie/chémie (všeobecná a špeciálna didaktika) a otázky z odboru biológia/geografia/chémia.

Záverečnou prácou rozširujúceho štúdia má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v  študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a preukázať primerané vedomosti o didaktickej problematike riešenej v záverečnej práci, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry a na základe štúdia odbornej literatúry vhodne zvoliť a aplikovať vedecké postupy pri riešení cieľov a úloh záverečnej práce.

Záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Záverečná práca nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov.

Návrhy tém záverečných prác zverejňuje Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky prostredníctvom svojej webovej stránky a akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Študent si vyberie tému práce po dohode s vedúcim práce (školiteľom), ktorý pripraví zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“).

Pozrite si usmernenia pre záverečnú prácu (Rozširujúce štúdium)