Témy diplomových prác na akademický rok 2021/2022

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Profil sociálnych kompetencií u učiteľov stredných škôl. (téma je zadaná)

Akademická prokrastinácia u študentov vysokých škôl.

Identifikácia vlastností úspešného učiteľa.

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Pochopenie vybraných konceptov virológie žiakmi gymnázia.

Rozvíjanie kritického myslenia prostredníctvom využitia hoaxov a fake news vo vyučovaní biológie.

Predstavy žiakov o vzniku nádorových ochorení.

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Využitie pojmových máp pri realizácii školských pokusov z chémie. 

Didaktická rekonštrukcia pojmov hmotnostný zlomok, látkové množstvo a koncentrácia.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Komunikácia medzi reprezentantmi generácie X, Y, Z a α v školskom prostredí. 

Prostriedky efektívneho upevňovania vedomostí žiakov v učebnom predmete. 

Potenciál využitia projektívnych metód vo vyučovaní.

Praktické aktivity vo vyučovaní biochémie na základných a stredných školách.

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Motivačné stratégie učenia a klíma triedy vo vyučovaní biológie na stredných školách. (téma je zadaná)

Školský stres a klíma triedy vo vyučovaní biológie na stredných školách. (téma je zadaná)

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Školská geografia a jej inovácie.

Miesto politickej geografie v geografickom vzdelávaní.

Pregraduálna príprava učiteľov geografie na Slovensku.

Efekty aplikácie digitálnych technológií v školskej geografii.

Školské ihrisko ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa.

Hodnoty v geografickom vzdelávaní.

Kontroverzné témy a ich miesto v geografii a geografickom vzdelávaní.

Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie na strednej škole.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Vyučovanie na náučných chodníkoch – námety na interdisciplinárne výučbové projekty.

Obraz Ruska v školskej geografii a v mediálnom prostredí ako východisko modelovania vyučovacieho procesu.

Žiacke konštrukcie vybraných pojmov súvisiace s vodou na pevnine.

Modely sprístupňovania tzv. kontroverzných tém na strednom stupni geografického vzdelávania.

Voľná téma po dohode.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Návrh a realizácia geografickej exkurzie vo vybranom regióne. 

Online nástroje vo vyučovaní geografie (dá sa špecifikovať na ZŠ, SŠ). 

Aktivizácia žiakov vo vyučovaní geografie. 

Obrátené vyučovanie.

Dištančné vzdelávanie na hodinách geografie.  

Vyučovanie miestnej krajiny.

Digitálne kompetencie učiteľov geografie.

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Identifikácia miskoncepcií v téme “Hormonálna sústava človeka” a návrh aktivít na ich eliminácii.

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Didaktická rekonštrukcia konceptu “Periodický zákon”.

Didaktická rekonštrukcia konceptu “Kovy a nekovy”.

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Filozofia výchovy a vzdelávania (vybrané aspekty).

Koncepcia človeka a jej význam pre edukačný proces.

RNDr. Eva Viglašová, PhD. (Katedra jadrovej chémie)

Didaktický manuál k učivu z rádioekológie.

Ing. Darina Tóthová, CSc. (Katedra jadrovej chémie)

Didaktický manuál k učivu z rádiobiológie.

Pridať komentár