Diplomové práce na akademický rok 2020/2021

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii.

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Rozvíjanie argumentačných schopností žiakov gymnázia prostredníctvom riešenia socio-vedeckých problémov.

Chápanie kľúčových konceptov genetiky žiakmi gymnázia.

Rozvíjanie spôsobilostí vedeckej práce žiakov na hodinách biológie.

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Zvyšovanie prírodovednej gramotnosti žiakov ZŠ.

Didaktická hra vo vyučovaní chémie. (téma je zadaná)

Nové trendy vo vyučovaní školských pokusov z chémie na ZŠ a SŠ.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Návrhy a realizácia vybranej modernej koncepcie vyučovania v chémii a biológii. (téma je zadaná)

Medzigeneračná komunikácia v školskom prostredí.

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Školská geografia a jej inovácie

Efekty aplikácie digitálnych technológií v školskej geografii

Školské ihrisko ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa

Hodnoty v geografickom vzdelávaní

Kontroverzné témy a ich miesto v geografii a geografickom vzdelávaní

Identifikácia žiackych miskoncepcií v učive geografie na strednej škole

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Vek a veľkostná kategória sídla ako determinanty postojov žiakov ku geografii a geografickému vzdelávaniu

Afrika ako modelový príklad stereotypného vnímania regiónov v školskej geografii

Vplyv médií na rozvíjanie kritického myslenia prostredníctvom geografického vzdelávania

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Aktivizácia žiakov vo vyučovaní geografie.

SWOT analýza v vyučovaní geografie.

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Možnosti využitia eseje na hodinách biológie vo vybranom tematickom celku. (téma je zadaná)

Možnosti využitia eseje na hodinách biológie vo vybranom tematickom celku. (téma je zadaná)

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Didaktická rekonštrukcia vybraného konceptu z chémie na základnej škole.

Didaktická rekonštrukcia vybraného konceptu z chémie na gymnáziu.  (téma je zadaná)

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Filozofia výchovy a vzdelávania (vybrané aspekty).

Koncepcia človeka a jej význam pre edukačný proces.

Pridať komentár