Témy diplomových prác na akademický rok 2023/2024

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Postoje žiakov k učeniu sa genetiky.

Žiacke pochopenie vybraných konceptov genetiky na makroskopickej, mikroskopickej, molekulovej a symbolickej úrovni.

Postoje žiakov základnej školy k ionizujúcemu žiareniu.

Využitie gamifikácie na predchádzanie vzniku miskoncepcií o potravových reťazcoch. (téma je zadaná)

Vzťah medzi učiteľovou emocionálnou gramotnosťou a využívanými vyučovacími metódami.

(téma je zadaná)

Rozvoj vybraných bádateľských zručností v témach spojených s ľudským telom.

Vplyv bádateľsky orientovaného vyučovania na úroveň vedomostí žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v témach spojených s ľudským telom.

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Meranie laboratórnych zručnosti u žiakov gymnázia.

Nové trendy v realizácii  školských pokusov z chémie. 

Nové trendy vo vyučovaní chémie na ZŠ a SŠ.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Techniky, stratégie a programy rozvíjania psychickej odolnosti učiteľov voči stresu.

Didaktický materiál pre učiteľov chémie k téme Reakcie v organickej chémii. (téma je zadaná)

Aktuálne trendy v bilingválnej výučbe biológie. (téma je zadaná)

Enzýmy vo vyučovaní chémie a biológie na gymnáziách. (téma je zadaná)

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Hodnotová orientácia a postoje k vzdelávaniu študentov prírodných vied.

Zmysel života a hodnoty súčasných adolescentov.

Agresivita a hodnotový profil súčasných adolescentov.

Iná vhodná téma po dohode so školiteľom z oblasti pedagogiky/edukačnej psychológie.

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Účinok aplikácie digitálnych technológií v prírodovednom vzdelávaní.

Školský dvor ako priestor pre rozvoj geografickej gramotnosti.

Rozvoj politickej gramotnosti v geografickom vzdelávaní.

Umenie v geografii, geografia v umení.

Učebnica a učebné texty v geografickom vzdelávaní.

Pregraduálna príprava učiteľov geografie z pohľadu začínajúcich učiteľov a študentov učiteľstva.

Vplyv hoaxov a ´fake news´ na geografiu a geografické vzdelávanie.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Modely sprístupňovania tém z humánnej geografie na 2. stupni základných škôl 

Využitie negeografických ľudských aktivít v sprístupňovaní aktuálnych tém z humánnej a regionálnej geografie

Nové trendy v hodnotení spôsobilostí žiakov z geografie 

Hodnotové vzdelávanie v geografii: prípadové štúdie zamerané na vyššie ročníky základnej školy 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Inovácie v geografickom vzdelávaní. 

Postoje učiteľov k využívaniu umelej inteligencie vo vyučovaní geografie.  

Postoje študentov učiteľstva k využívaniu umelej inteligencie vo vyučovaní geografie. 

Návrh a overenie učebného textu pre vybraný tematický celok učiva geografie.  

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Využitie vybraných nástrojov formatívneho hodnotenia na hodinách biológie. (téma je zadaná)

Dištančné vzdelávanie na hodinách biológie základných škôl a gymnázií. (téma je zadaná)

Overenie vybraných inovatívnych metód vo vyučovaní biológie. (téma je zadaná)

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Humanistické teórie v pedagogike a ich význam pre edukačný proces.

Diskutovanie kontroverzných tém a možnosti rozvíjania kritického myslenia.

Možnosti využitia systémového myslenia v edukácii.

Rytmus vzdelávania – Edukačný a didaktický potenciál vzdelávacích cyklov.

1 Reply to “Témy diplomových prác na ak. rok 2023/2024

Pridať komentár