Témy diplomových prác na akademický rok 2022/2023

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Identifikácia kľúčových faktorov podpisujúcich sa pod pracovnú záťaž učiteľov a najčastejšie využívané stratégie jej zvládania. (téma je zadaná)

Sociálne kompetencie v učiteľskej profesii vo vzťahu s mierou vyhorenia u učiteľov základných a stredných škôl. (téma je zadaná)

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Postoje žiakov k ionizujúcemu žiareniu.

Predstavy žiakov o ionizujúcom žiarení a jeho účinkoch.

Argumentom riadené bádanie vo vyučovaní biológie.

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Didaktická rekonštrukcia vybraného tematického celku z chémie.

Nové trendy v realizácii školských pokusov z chémie.

Školský chemický pokus v dištančnom vzdelávaní.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Timemanažment v práci učiteľa.

Sebareflexia ako nástroj kontroly učiteľovej vlastnej pedagogickej činnosti.

PhDr. ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Motivácia k vyučovaniu a syndróm vyhorenia u učiteľov prírodovedných predmetov. (téma je zadaná)

Zvládanie stresu a prevencia pred vyhorením u učiteľov prírodovedných predmetov v čase koronakrízy. (téma je zadaná)

Školský stres a klíma triedy vo vyučovaní biológie a geografie na základných školách. (téma je zadaná)

Zvládanie pracovnej záťaže u učiteľov prírodovedných predmetov v čase pandémie COVID-19. (téma zadaná)

Vnímanie učiteľskej zdatnosti a interakčný štýl učiteľov prírodovedných predmetov. (téma je zadaná)

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Pregraduálna príprava učiteľov geografie z pohľadu učiteľov geografie.

Účinnosť geografického vzdelávania.

Hodnoty v geografickom vzdelávaní.

Umenie v geografii, geografia v umení.

Školské ihrisko ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa.

Miestna krajina vo vyučovaní geografie.

Učebnica a učebné texty v geografickom vzdelávaní.

Mgr. Milica Križanová, PhD.

Povedomie učiteľov o metakognitívnom poznaní vo výučbe prírodovedných predmetov.

Možnosti rozvoja myslenia žiakov v biológii. (téma je zadaná)

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Obraz vybraného európskeho štátu v školskej geografii a v mediálnom prostredí ako východisko modelovania vyučovacieho procesu.

Obraz vybraného neeurópskeho štátu v školskej geografii a v mediálnom prostredí ako východisko modelovania vyučovacieho procesu.

Kontroverzné témy geografického vzdelávania a možnosti ich sprístupňovania na druhom stupni základnej školy.

Modely sprístupňovania tém z ekonomickej a sociálnej geografie s využitím digitálnych technológií.

Voľná téma po dohode.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Miestna krajina vo vyučovaní geografie u nás a v zahraničí. 

Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií. 

Návrh a overenie učebného textu pre vybraný tematický celok učiva ZŠ (ISCED 2).

Návrh a overenie učebného textu pre vybraný tematický celok učiva SŠ (ISCED 3).

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Miskoncepcie žiakov gymnázia o delení buniek. (téma je zadaná)

Identifikácia miskoncepcií žiakov ZŠ a SŠ v problematike drog a drogových závislostí. (téma je zadaná)

Návrh a overovanie didaktických hier vybraných tém na hodinách biológie. (téma je zadaná)

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Aplikačné možnosti pedagogickej antropológie. (téma je zadaná)

1 Reply to “Témy diplomových prác na ak. rok 2022/2023

Pridať komentár