Aktuálne riešené dizertačné práce našich interných doktorandov:

Mgr. Dominik Šmida

Bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie vo vyučovaní biológie

vedúca práce: Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.


Mgr. Lenka Kramárová

Žiacke chápanie vybraných kľúčových tém z chémie ako východisko pre vytvorenie modelu ich sprístupňovania

vedúci práce: Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.


Aktuálne riešené dizertačné práce našich externých doktorandov:

Denisa Čolláková

Zvládnutie, upevňovanie a fixácia vedomostí žiakov vo vyučovaní chémie prostredníctvom rôznych vyučovacích metód na vybranom obsahu

vedúca práce: Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, Phd.

Michael Fuchs

Podpora rozvoja prírodovednej gramotnosti prostredníctvom aplikácie edukačných technológií

vedúca práce: Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Barbara Kordíková

Bilingválne vzdelávanie s dôrazom na CLIL a jeho overenie v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov chémie a ďalších prírodovedných predmetov

vedúca práce: Doc. RNDr. Beáta Brestenská, Phd.

Alena Bučková (prerušené)

Didaktická rekonštrukcia kľúčových tém vyučovania chémie na úrovni nižšieho stredného vzdelávania

vedúci práce: Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.


Naši doktorandi

Pridať komentár