V rámci študijného odboru sa Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky radí medzi mladšie katedry Prírodovedeckej fakulty UK. Podieľa sa v podstatnej miere na príprave učiteľov základných a stredných škôl, vrátane gymnázií s osemročným vyučovaním v odboroch biológia, chémia, geografia a environmentalistika.


Po profesijnej stránke katedru tvoria učitelia didaktiky biológie, geografie, chémie ďalej psychológovia, pedagóg a filozof. Takáto zostava pedagogického zboru je jediná na Slovensku a umožňuje úzku spoluprácu, ktorá sa kladne odzrkadľuje v príprave budúcich učiteľov ako i vo vedecko výskumnej práci.


Ťažiskom činnosti katedry, ako sme uviedli, je príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. Základná pedagogicko – psychologická príprava sa zabezpečuje v týchto aprobačných skupinách

    » biológia -chémia
    » biológia – geografia
    » biológia – environmentalistika 

V náväznosti na pedagogicko – psychologické predmety sa vyučujú predmety didaktík biológie, geografie a chémie, či už v povinnej alebo výberovej forme.V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – telesná výchova
     » geografia – telesná výchova
     » chémia – telesná výchova


V spolupráci s Filozofickou Fakultou UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – anglický jazyk
     » biológia – nemecký jazyk
     » biológia – slovenský jazyk
     » chémia – nemecký jazyk
     » chémia – anglický jazyk   
     » chémia – slovenský jazyk
     » geografia – anglický jazyk
     » geografia – nemecký jazyk
     » geografia – slovenský jazyk
     » geografia – história


V spolupráci s Fakultou Matematiky, fyziky a informatiky UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – matematika 
     » chémia – matematika 
     » geografia – matematika   
     » biológia – informatika
     » geografia – informatika
     » chémia – informatika


Medzi povinné predmety vlastnej didaktickej prípravy patria napr.:

didaktika biológie, geografie, chémie
technika a didaktika školských pokusov z biológie a chémie
exkurzia z geografie Slovenska pre učiteľské štúdium
informačné a komunikačné médiá /biológia, geografia, chémia/
pedagogické praxe


Medzi výberové predmety patria napr.:

nové informačné technológie vo vyučovaní prírodovedných predmetov
príprava budúcich učiteľov na prácu s internetom a jeho službami
moderná škola s IKT
tvorba edukačných WWW stránok
vplyv látok na ľudský organizmus
diagnostické a spätnoväzbové prostriedky vo vyučovaní chémie
prostriedky motivácie vo vyučovaní chémie
sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu
nové trendy vo vyučovaní geografie
úloha učiteľov pri prevencii drogových a iných závislostí
filozofia výchovy
pedagogicko-psychologická diagnostika.


Prijímacie konanie

Všetky potrebné informácie (poplatky, termíny) i elektronickú prihlášku nájdete tu