Štúdium DPŠ (základný modul) sa ukončuje záverečnou skúškou z predmetov pedagogika, psychológia a obhajobou záverečnej písomnej práce.

Štúdium DPŠ (rozširujúci modul) sa ukončuje záverečnou skúškou z predmetov teórie vyučovania príslušného predmetu a obhajobou záverečnej práce.

Záverečnou prácou doplňujúceho pedagogického štúdia – rozširujúci modul má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v  študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a preukázať primerané vedomosti o didaktickej problematike riešenej v záverečnej práci, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry a na základe štúdia odbornej literatúry vhodne zvoliť a aplikovať vedecké postupy pri riešení cieľov a úloh záverečnej práce.

Záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Záverečná práca nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov.

Návrhy tém zverejňuje Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky prostredníctvom svojej webovej stránky a akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Študent si vyberie tému práce po dohode s vedúcim práce (školiteľom), ktorý pripraví zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“).

Základné náležitosti záverečnej práce doplňujúceho pedagogického štúdia – rozširujúci modul nájdete v nasledujúcich usmerneniach: