Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

Absolvent učiteľského štúdia uvedených prírodovedných predmetov je plne kvalifikovaný pre ich výučbu na základnej škole, na gymnáziách so štvorročným a osemročným štúdiom, ako aj na niektorých ďalších stredných školách. Môže sa však uplatniť napríklad v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch, v metodických centrách, v Štátnom pedagogickom ústave. Do úvahy prichádzajú aj vydavateľstvá s prírodovedným zameraním.

Teoretické vedomosti

Absolvent učiteľského štúdia získava teoretické vedomosti v troch základných zložkách prípravy. V pedagogicko-psychologickej, odbornej (jednotlivé prírodovedné disciplíny) a v didaktickej zložke. V príprave zo psychológie si osvojí základné poznatky zo všeobecnej, vývinovej, pedagogickej a sociálnej psychológie. Dôraz sa kladie najmä na problematiku učenia z behaviorálneho ako aj kognitívneho hľadiska. Absolvent získa tiež vedomosti o vplyve rodiny a školy na utváranie osobnosti. V príprave z pedagogiky si osvojí predovšetkým teoretické poznatky o jednotlivých metódach, formách a prostriedkoch vyučovania prírodovedných poznatkov.

V odbornej príprave získa budúci učiteľ prírodovedných predmetov dostatočnú vertikálnu nadstavbu nad poznatkami z chémie, ktoré tvoria obsah učiva jednotlivých predmetov na stredných školách. Ďalej získa bohaté teoretické poznatky, ktoré tvoria horizontálnu nadstavbu logicky súvisiacu s vyučovaním prírodovedných predmetov na základných a stredných školách. V didaktickej príprave získa potrebné teoretické vedomosti, ktoré mu umožňujú správne realizovať výchovnovzdelávací proces na základných a na stredných školách, predovšetkým na gymnáziách, ktoré sa plne rozvinú v magisterskom stupni štúdia.

Praktické schopnosti a zručnosti

V bakalárskom stupni sa vytvoria základy pre praktické schopnosti, ktoré sa plne rozvinú v magisterskom stupni štúdia a to predovšetkým:

  • plánovanie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch podľa základných pedagogických dokumentov
  • tvorba modelov rôznych typov vyučovacích hodín najmä so zameraním na realizáciu problémového vyučovania
  • vytvárať podmienky pre rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov
  • zvládnutie práce s rôznymi druhmi materiálnych a didaktických prostriedkov, s dôrazom na využívanie najmodernejších informačných a komunikačných technológií
  • schopnosť realizovať čiastkové úlohy výskumu v rámci seminárnej, ročníkovej alebo diplomovej práce
  • schopnosť čiastočne obsahovo a organizačne zabezpečiť exkurzie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

V bakalárskom stupni sa vytvoria základy pre doplňujúce schopnosti a zručnosti, ktoré sa plne rozvinú v magisterskom stupni štúdia a to predovšetkým:

  • schopnosť pracovať v tíme pre dosiahnutie stanovených cieľov vybraných projektov
  • schopnosť sledovať aktuálny vývoj vo vede, v oblasti školskej edukácie a tvorivo aplikovať získané poznatky vo vlastnej pracovnej činnosti