Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky zabezpečuje doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov neučiteľského smeru štúdia, absolvovaním ktorého účastníci získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov:

 ›  biológia

 ›  chémia

 ›  geografia

Štúdium je 4-semestrové a prebieha formou blokových konzultácií. Ťažiskom štúdia je pedagogika, psychológia a teória vyučovania príslušného predmetu. Rozsah štúdia je 260 hodín s 2 týždňami pedagogickej praxe.

Náklady na štúdium si účastníci hradia sami (samoplatcovia). Predpokladané náklady na celé štúdium sú 1600 €. Uvedenú sumu je možné zaplatiť za každý semester zvlášť.

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou z predmetov pedagogika, psychológia, teória vyučovania príslušného predmetu a obhajobou záverečnej písomnej práce.

Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku na tlačive pre štúdium na vysokú školu (pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské a inžinierske štúdium) doplnené fotokópiou diplomu, krátkym životopisom a potvrdením od lekára o spôsobilosti vykonávať pedagogickú činnosť. Prihláška na štúdium nie je spoplatnená.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského
Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Mlynská dolina

Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Prihlášku na štúdium je potrebné poslať v termíne od 1.4.2024 do 30.6.2024. Ak ste prihlášku už v minulosti posielali, prosím, informujte nás v uvedenom termíne, či Váš záujem o štúdium ešte stále pretrváva. O otvorení externej formy DPŠ v akademickom roku 2024/2025 sa rozhodne na základe počtu prihlásených študentov.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať:
 prif.dps@uniba.sk  alebo katarina.milickova@uniba.sk  Tel.: +421 2 9014 9571