Aktuálne informácie

Pod individuálnou praxou sa chápe absolvovanie pedagogickej praxe na inej ako cvičnej (fakultnej) škole pod vedením učiteľa, ktorý nie je fakultným učiteľom. 

O individuálnu pedagogickú prax musí požiadať študent zaslaním ním podpísanej žiadosti vedúcemu Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Každú žiadosť posudzuje vedúci pracoviska individuálne.

Študenti 2. ročníka Mgr. do 30.6.

Študenti DPŠ a RŠ a študenti 1. ročníka Mgr. do 15.12.

Individuálnu pedagogickú prax musí študent absolvovať v plnom rozsahu za rovnakých podmienok ako prebieha pedagogická prax na cvičných (fakultných) školách. Študent musí splniť všetky pokyny vedúceho pedagogickej praxe a požiadavky kladené na absolvovanie pedagogickej praxe. Študent je povinný informovať vedúceho pedagogickej praxe o priebehu pedagogickej praxe.

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax musí obsahovať:
1.   Meno a priezvisko študenta
2.   Adresu trvalého pobytu študenta
3.   e-mailovú adresu študenta
5.   Názov školy, na ktorej chce študent absolvovať individuálnu pedagogickú prax.
6.   Meno a priezvisko učiteľa, pod vedením ktorého chce študent absolvovať pedagogickú prax.
 Učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa, t.j. musí byť pedagogickým zamestnancom s 1. atestáciou (alebo ekvivalentom v zmysle zákona), musí mať minimálne 5 rokov praxe a vyučovať daný predmet v rozsahu minimálne 8 hodín týždenne.
7.   Písomné vyjadrenie učiteľa, že je oboznámený s podmienkami a povinnosťami pri vedení pedagogickej praxe a súhlasí s individuálnou pedagogickou praxou študenta pod jeho vedením. Učiteľ zároveň potvrdí, že nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za vedenie pedagogickej praxe študenta.
8.   Písomné vyjadrenie riaditeľa školy, že súhlasí s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe študenta na škole. Riaditeľ školy zároveň potvrdí, že škola nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za realizáciu pedagogickej praxe študenta.
9.  Potvrdenie riaditeľa školy, že učiteľ spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa.

Viac informácií nájdete tu:

Biológia

Chémia

Geografia

DPŠ a