PODMIENKY A NÁLEŽITOSTI INDIVIDUÁLNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE

 Pod individuálnou praxou sa chápe absolvovanie pedagogickej praxe na inej ako cvičnej (fakultnej) škole pod vedením učiteľa, ktorý nie je fakultným učiteľom. Absolvovanie individuálnej praxe sa študentom umožňuje vo výnimočných prípadoch (napr. materská dovolenka, realizácia výskumu diplomovej práce) len 1x počas magisterského štúdia.

O individuálnu pedagogickú prax musí požiadať študent zaslaním ním podpísanej žiadosti vedúcemu Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Každú žiadosť posudzuje vedúci pracoviska individuálne.

Individuálnu pedagogickú prax musí študent absolvovať v plnom rozsahu za rovnakých podmienok ako prebieha pedagogická prax na cvičných (fakultných) školách. Študent musí splniť všetky pokyny vedúceho pedagogickej praxe a požiadavky kladené na absolvovanie pedagogickej praxe. Študent je povinný informovať vedúceho pedagogickej praxe o priebehu pedagogickej praxe.

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko študenta, adresu trvalého pobytu a e-mailovú adresu.
  • Dôvod, pre ktorý študent žiada o individuálnu pedagogickú prax. Dôvod je potrebné podložiť príslušnými relevantnými potvrdeniami. V prípade realizácie výskumu diplomovej práce musí byť k žiadosti doložené aj vyjadrenie vedúceho diplomovej práce.
  • Názov školy, na ktorej chce študent absolvovať individuálnu pedagogickú prax.
  • Meno a priezvisko učiteľa s e-mailovým kontaktom, pod vedením ktorého chce študent absolvovať pedagogickú prax. Učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa, t.j. musí byť pedagogickým zamestnancom s 1. atestáciou (alebo ekvivalentom v zmysle zákona), musí mať minimálne 5 rokov praxe a vyučovať daný predmet v rozsahu minimálne 8 hodín týždenne.
  • Písomné vyjadrenie učiteľa, že je oboznámený s podmienkami a povinnosťami pri vedení pedagogickej praxe a súhlasí s individuálnou pedagogickou praxou študenta pod jeho vedením. Učiteľ zároveň potvrdí, že nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za vedenie pedagogickej praxe študenta.
  • Písomné vyjadrenie riaditeľa školy, že súhlasí s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe študenta na škole. Riaditeľ školy zároveň potvrdí, že škola nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné ohodnotenie za realizáciu pedagogickej praxe študenta.
  • Potvrdenie riaditeľa školy, že učiteľ spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa.

Podané žiadosti budú posúdené vedúcim katedry do 15 pracovných dní. O schválení, resp. neschválení, individuálnej pedagogickej praxe bude študent vyrozumený e-mailom. V prípade schválenia individuálnej pedagogickej praxe je študent povinný bezodkladne kontaktovať vedúceho pedagogickej praxe a dohodnúť s ním ďalšie postupy súvisiace s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe.

Termíny na podanie žiadosti o individuálnu pedagogickú prax:

1. ročník Mgr. štúdia – do 15. decembra príslušného roka

2. ročník Mgr. štúdiado 30. júna príslušného roka

DPŠ a RŠ – do 15. decembra príslušného roka

Viac informácií nájdete tu:

Biológia

Chémia

Geografia

DPŠ a