Témy diplomových prác na akademický rok 2024/2025

Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Vplyv školského dvora na úroveň konceptuálnych vedomostí žiakov.

Vedomosti žiakov o vplyve žiarenia na ľudský organizmus.

Využitie virtuálnych laboratórií na predchádzanie vzniku miskoncepcií z biológie človeka. (konzultant: PhDr. Michael Fuchs)

Rozvoj zdravotnej gramotnosti vo vyučovaní biológie. (konzultant: Mgr. Dominik Šmida)

Doc. PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Možnosti využitia digitálnych technológií vo vyučovaní chémie.

Možnosti využitia digitálnych technológií v realizácii školských chemických pokusov. (téma je zadaná)

Projektové vyučovanie vo vyučovaní chémie.

Manuálne zručnosti žiakov ZŠ a gymnázia.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Vzdelávacie technológie a nástroje na tvorbu a testovanie učebných úloh z chémie.

Únikové hry vo vyučovaní chémie.

ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Prokrastinácia a sociálno-emocionálne zdravie súčasných adolescentov.

Nelátkové závislosti a prežívanie životného zmyslu u súčasných adolescentov.

iná vhodná téma z oblasti pedagogiky alebo psychológie po individuálnej dohode

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Edukačné ihrisko ako priestor pre geografické vzdelávanie a učenie sa.

Experimenty a praktické cvičenia v prírode v kontexte prírodovedného vzdelávania žiakov na ZŠ/SŠ.

Efekty aplikácie digitálnych technológií/AI do vyučovania geografie.

Podpora geografickej gramotnosti prostredníctvom vyučovania na školskom dvore.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Vyučovanie všeobecnej geografie pomocou tabuliek, grafov a máp.

Vyučovanie geografie regiónov pomocou tabuliek, grafov a máp.

Rozvíjanie spôsobilostí žiakov kriticky myslieť vo vybraných témach geografického vzdelávania.

Voľná téma po dohode

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Návrh a overenie učebného textu pre vybraný tematický celok učiva geografie.

Inovatívne vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.

Možnosti využitia umelej inteligencie vo vyučovaní.

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Možnosti rozvíjania kritického myslenia vo vyučovaní prírodovedných predmetov.

Deweyho pragmatistická koncepcia edukácie.

Diskutovanie kontroverzných tém a jeho význam pre edukačné ciele.

Pridať komentár