Témy bakalárskych prác na akademický rok 2022/2023

RNDr. Jana Ciceková, PhD.

Využitie prvkov Montessori pedagogiky na hodinách biológie v tradičných školách. (téma je zadaná)

Koncepcia Work-life balance a jej využitie v profesii učiteľa. (téma je zadaná)

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Nové trendy vo vyučovaní chémie na ZŠ. (téma je zadaná)

Nové trendy vo vyučovaní chémie na gymnáziu. (téma je zadaná)

PhDr. Michael Fuchs

Digitálny obsah vo vyučovaní biológie.

Hodnotenie kvality digitálnych technológií vo vyučovaní biológie.

Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Učiteľova práca s chybou na vyučovaní. (téma je zadaná) 

TED-Ed prednášky z biológie v anglickom a slovenskom jazyku ako súčasť výučby na základných školách a gymnáziách. (téma je zadaná) 

Kazuistika učiteľov s podozrením na burn-out alebo s diagnostikovaným syndrómom vyhorenia. (téma je zadaná)

Preventívne programy voči vyhoreniu učiteľov. (téma je zadaná)

PhDr. ThLic. Mgr. Peter Ikhardt, PhD.

Pracovná záťaž a pracovná spokojnosť učiteľov prírodovedných predmetov v čase koronakrízy. (téma je zadaná)

Mgr. Milica Križanová, PhD.

Metakognícia v učebných materiáloch prírodovedného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí.

Rozvoj vyšších kognitívnych procesov žiakov vo vybranom učebnom obsahu.

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom učebníc školskej geografie.

Význam politickej gramotnosti v geografickom vzdelávaní.

Vplyv hoaxov a ´fake news´ na geografiu a geografické vzdelávanie.

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Stereotypy vo vnímaní vzdialených regiónov a ich odraz v školskej geografii.

Metódy evaluácie schopností a výkonov žiakov v geografickom vzdelávaní.

Rozdiely v obsahu a prostriedkoch vyučovania geografie v bežných a bilingválnych školách na Slovensku. (téma je zadaná)

Globálne problémy súčasného sveta a potenciál geografie zaoberať sa nimi.

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Mobilné aplikácie vo vyučovaní geografie.

Vyučovanie v krajine – realizácia outdoorového vyučovania u nás a v zahraničí.

Hodnotenie vybraných učebníc a pracovných zošitov z geografie z pohľadu žiakov.

Hodnotenie učebníc a pracovných zošitov z  geografie z pohľadu učiteľov.

Hodnotenie učebníc a pracovných zošitov z  geografie z pohľadu študentov učiteľstva.

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Trojúrovňové testy vo vyučovaní biológie na gymnáziách. (téma je zadaná)

Inovatívne metódy vo vyučovaní biológie. (téma je zadaná)

Vplyv dištančného vzdelávania na žiakov na hodinách biológie. (téma je zadaná)

Sumatívne a formatívne hodnotenie žiakov. (téma je zadaná)

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Digitálne technológie vo vyučovaní. (téma je zadaná)

Identifikácia miskoncepcií vo vybranej téme z chémie. (téma je zadaná)

Mgr. Dominik Šmida

Spôsobilosti vedeckej práce a ich rozvoj vo vyučovaní biológie.

Vymedzenie obsahu vybraných spôsobilostí vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania vo vyučovaní prírodovedných predmetov.

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Hodnotová orientácia adolescentov. (téma je zadaná)

Diskutovanie kontroverzných tém na základných a stredných školách. (téma je zadaná)

Kritické myslenie a jeho rozvíjanie na základných a stredných školách. (téma je zadaná)

Rétorika v edukácii. (téma je zadaná)

1 Reply to “Témy bakalárskych prác na ak. rok 2022/2023

Pridať komentár