O čom je filozofia? Aké otázky rieši a akými metódami? Aký je vzťah vedy a filozofie? Aké sú základné disciplíny filozofie? Aké rôzne etické systémy a koncepcie poznáme? Prečo ľudia vnímajú rôzne pojem dobra (a spravodlivosti)? Ako sa to prejavuje v názorovej a hodnotovej polarizácii spoločnosti? Ako sa stať lepším človekom? O čom je veda? Aké problémy môže riešiť filozofia vedy? Aký sú metafyzické predpoklady vedy? Ako sa prejavuje “postmoderná veda”? Aj týmito otázkami sa budeme zaoberať na kurze Úvod do filozofie (2) v letnom semestri.

Základná charakteristika predmetu
Cieľom kurzov „Úvod do filozofie“ (1 a 2) je predstaviť základné pojmy systematickej filozofie a oboznámiť sa s hlavnými tradíciami v rámci dejín filozofie. Ide o prvé stretnutie s filozofiou. Absolvent kurzov si tak môže spraviť celkový obraz o tom, čo je filozofia, akým spôsobom sa riešia filozofické problémy, akého sú charakteru a tiež na aké tradície nadväzujú súčasné spôsoby myslenia a riešenia problémov. Po absolvovaní kurzu by mal byť tiež jasný vzťah filozofie a ostatných oblastí ľudskej kultúry, prípadne ostatných spôsobov poznávania sveta.

Vyučovanie prebieha v dvoch skupinách (podľa rozvrhu):
1.  Utorok  13:10 – 14:45   Miestnosť  CH2-130 (alebo v MS Teams)
2. Utorok  14:50 – 16:25   Miestnosť  CH2-130 (alebo v MS Teams)

Sylabus Úvod do filozofie 2 LS nájdete v súboroch v MS Teams

Základné disciplíny a prehľad dejín filozofie nájdete v súboroch v MS Teams

Etika handout nájdete v súboroch v MS Teams

Filozofia vedy handout nájdete v súboroch v MS Teams

 


Ponuka tém na písomné práce alebo zadania:

Ponuka tematických okruhov na vypracovanie písomnej práce: 

Porovnanie stredovekého a novovekého obrazu sveta
(základné body, v ktorých došlo k zmenám a ich charakterizácia, v čom sa líšia – napr.: astronómia, fyzika; predmet filozofie, koncepcia človeka a jeho vzťah k prírode)

Dopad novovekého myslenia (filozofie raného novoveku) na súčasnosť
(základné črty myslenia raného novoveku, prednosti a význam, nevýhody a dopad pre dvadsiate storočie)

Prečo civilizácie zanikajú?“
(Prečo niektoré spoločnosti zanikajú a iné rozkvitajú? Aké faktory vedú k zániku? Analýza textu od J. Diamonda)
hlavný zdroj: J. Diamond: Kolaps. Proč společnosti zanikají a prežívají. Academia 2008, s. 15-44 (Prolog: Príbeh dvou farem)
ďalšie zdroje: A. Toynbee: A Study of History
V. Lobotka: Cesta k zjednotenému kozmu (kapitola: Úloha tvorivosti v životnom cykle civilizácií) – rovnako je možnosť písať analýzu diela A. Toynbeeho

Postmoderná myseľ a postmoderná spoločnosť
zdroje: R. Tarnas: Vášeň západnej mysle; kapitola: Postmoderná myseľ; dostupné tu: http://institutgaia.sk/2016/08/05/postmoderna-mysel-2/
Ken Wilber: Trump and a Post-truth World; excerpt dostupný tu: https://integral-life-home.s3.amazonaws.com/Trump%20and%20a%20Post-Truth%20World.pdf

Ako bude vyzerať budúcnosť a ako sa naň pripraviť?“
(analýza a reflexia diela Y. Harariho)
zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=j0uw7Xc0fLk&list=PLQVSvGk0TqblDlAnlI5KCoXN1J8rAxLlH&t=25s&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4ChHc5jhZxs&list=PLQVSvGk0TqblDlAnlI5KCoXN1J8rAxLlH&t=1548s&index=21
Y. N. Harari: Homo Deus. A Brief History of Tomorrow
Y. N. Harari: Sapiens. A Brief History of Humankind
(Harariho diela sú dostupné aj v českom a/alebo slovenskom preklade)

Sorokin a kríza západnej spoločnosti
zdroje: P. Sorokin: Krise našeho věku

Ponuka tematických okruhov na vypracovanie zadania: 

Zadanie: „Moja vedná disciplína
[O čom je? Aký je jej predmet skúmania? Aké sú jej východiskové predpoklady – filozofické, svetonázorové, metafyzické, metodologické a/alebo hodnotové? Aké sú jej ciele? Aký je jej význam?]

Zadanie: „Čo je osvietenstvo?
[Analýza textu s rovnakým názvom od I. Kanta; úvaha a relevantnosť textu pre súčasnosť] text dostupný v nemeckom originály tu: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/159_kant.pdf
alebo tu: https://gutenberg.spiegel.de/buch/beantwortung-der-frage-was-ist-aufklarung-3505/1
v slovenskom preklade tu: http://www.bih.sk/sk/images/stories/kant.pdf
v anglickom preklade tu: http://cnweb.cn.edu/kwheeler/documents/What_is_Enlightenment.pdf
alebo tu: https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/enlightenment.htm
dobrý sekundárny zdroj M. Foucalult tu: https://foucault.info/documents/foucault.whatIsEnlightenment.en/ 
po slovensky je tento text dostupný v knihe: Foucault M.: Moc, subjekt a sexualita. Bratislava: Kalligram, 2000, s. 81-96.
slovenský sekundárny zdroj napr. Ľubomír Belás – Kant a Hegel o osvietenstve tu: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/6/584-591.pdf

Pridať komentár