O čom je filozofia? Aké otázky rieši a akými metódami? Aký je vzťah vedy a filozofie? Ako vznikla filozofia a aký je jej vzťah k mytológii? Ako sa dá rozumieť mýtom a čo hovoria mýty o nás? Počuli ste už o evolúcii vedomia? V čom môže byť antická filozofia zaujímavá aj dnes? Ako môžeme rozumieť pojmom človek a sloboda? Aké sú naše predstavy dobra a zla? Aj týmito otázkami sa budeme zaoberať na kurze Úvod do filozofie (1) v zimnom semestri.

Základná charakteristika predmetu
Cieľom kurzov „Úvod do filozofie“ (1 a 2) je predstaviť základné pojmy systematickej filozofie a oboznámiť sa s hlavnými tradíciami v rámci dejín filozofie. Ide o prvé stretnutie s filozofiou. Absolvent kurzov si tak môže spraviť celkový obraz o tom, čo je filozofia, akým spôsobom sa riešia filozofické problémy, akého sú charakteru a tiež na aké tradície nadväzujú súčasné spôsoby myslenia a riešenia problémov. Po absolvovaní kurzu by mal byť tiež jasný vzťah filozofie a ostatných oblastí ľudskej kultúry, prípadne ostatných spôsobov poznávania sveta.

Vyučovanie prebieha v dvoch skupinách  (podľa rozvrhu):
1.  Utorok  13:10 – 14:40   Miestnosť  podľa rozvrhu (alebo v MS Teams)
2.  Utorok  14:50 – 16:25   Miestnosť  podľa rozvrhu (alebo v MS Teams)

Sylabus Úvod do filozofie 1 ZS nájdete v súboroch v MS Teams

Úvod do filozofie – prehľad dejín a disciplín nájdete v súboroch v MS Teams

Mytológia a Antika handout nájdete v súboroch v MS Teams

Človek a sloboda handout nájdete v súboroch v MS Teams

Hodnotenie predmetu Úvod do filozofie 1 aj všeobecné pokyny k vypracovaniu zadania a písomnej práce sa nachádzajú v sylaboch.Dodatočná informácia

Je potrebné si nachystať aplikáciu MS Teams vo svojich počítačoch. Pozvánku do tímu alebo informácie dostane študent emailom, pokiaľ má zapísaný predmet v Ais, alebo si informácie vyžiada. Následne je potrebné sledovať aktuálne informácie (termíny, zdroje, zadania a pod.) aj v tíme v aplikácii MS teams. Na tieto účely je potrebné používať vždy univerzitné emailové adresy.Ponuka tém

Ponuka tematických okruhov na vypracovanie zadania alebo písomnej práce:

Úloha a význam mytológie v diele J. Campbella
zdroje: J. Campbell: The Hero of Thousand Faces / alebo český preklad: Tisíc tvárí hrdinu
The Hero´s Journey: http://mythologyteacher.com/documents/TheHeroJourney.pdf
obrázková pomôcka: http://www.sfcenter.ku.edu/Workshop-stuff/Joseph-Campbell-Hero-Journey.htm

J. Gebser a štruktúry vedomia
zdroje: Allan Combs: Art and the Evolution of Consciousnes
http://eroskosmos.org/english/art-and-evolution-of-consciousness/
L. Feuerstein: Structures of Consciousness
V. Lobotka: Cesta k zjednotenému kozmu

Platónova teória ideí (alebo podobenstvo o jaskyni

Platónova koncepcia človeka

Aristotelova koncepcia človeka

Porovnanie Platónovho a Aristotelovho učenia

zdroje k týmto témam:
A. Anzenbacher: Uvod do filosofie
R. Tarnas: Vášeň západnej mysle
Z. Plašienková: Obrazy človeka z filozofickej a eticko-axiologickej perspektívy (1. časť)
dostupné tu: http://stella.uniba.sk/texty/ZP_obrazy.pdf

Berlin a dva pojmy slobody
zdroje: I. Berlin: Dva pojmy slobody

Steinerova filozofia slobody
zdroje: R. Steiner: Filozofia slobody
V. Thieben: Uvod ku knihe R. Steinera: Filozofia slobody; dostupné tu: https://www.antropozofia.sk/wp-content/uploads/2011/03/Thieben_Filozofia_slobody.pdf

Kritika konzumnej spoločnosti v diele E. Fromma
(analýza diela Mať alebo byť od Ericha Fromma)
zdroje: E. Fromm: Mať alebo byť (dostupné aj česky) (odporúčaná kapitola: 1. a 2
E. Fromm: Umenie milovať
E. Fromm: Strach ze svobody
E. Fromm: The Sane Society / Zdravá společnost

Prečo civilizácie zanikajú?“
(Prečo niektoré spoločnosti zanikajú a iné rozkvitajú? Aké faktory vedú k zániku? Analýza textu od J. Diamonda)
hlavný zdroj: J. Diamond: Kolaps. Proč společnosti zanikají a prežívají. Academia 2008, s. 15-44 (Prolog: Príbeh dvou farem)
ďalšie zdroje: A. Toynbee: A Study of History
V. Lobotka: Cesta k zjednotenému kozmu (kapitola: Úloha tvorivosti v životnom cykle civilizácií) – rovnako je možnosť písať analýzu diela A. Toynbeeho

Ako bude vyzerať budúcnosť a ako sa naň pripraviť?“
(analýza a reflexia diela Y. Harariho)
zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=j0uw7Xc0fLk&list=PLQVSvGk0TqblDlAnlI5KCoXN1J8rAxLlH&t=25s&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4ChHc5jhZxs&list=PLQVSvGk0TqblDlAnlI5KCoXN1J8rAxLlH&t=1548s&index=21
Y. N. Harari: Homo Deus. A Brief History of Tomorrow
Y. N. Harari: Sapiens. A Brief History of Humankind
(Harariho diela sú dostupné aj v českom a/alebo slovenskom preklade)

Sorokin a kríza západnej spoločnosti
zdroje: P. Sorokin: Krise našeho věku

Návrh vlastnej témy

Pridať komentár