Písomná práca za normálnych okolností slúži na vylepšenie záverečného hodnotenia a teda nie je povinná pre každého. Za  netypických okolností môže tvoriť aj pomerne dôležitú súčasť hodnotenia vzhľadom na možné obmedzené prezenčné vyučovanie alebo iné prekážky.

Prácu zasiela študent na emailovú adresu vyučujúceho, alebo ju odovzdá pomocou aplikácie MS Teams. Termín je najneskôr týždeň pred predpokladaným ukončením predmetu. Ideálne už počas semestra.

Tému si študent vyberá z ponuky tém uvedených na prednáškach, v sylabách, resp. na webovej stránke predmetu. Študent si môže navrhnúť aj vlastnú tému (podobného charakteru, ako sú témy v ponuke).

Odporúčaný rozsah práce: približne 2 až 4 strany. Rozsah je však len odporúčaný, treba ho prispôsobiť pre vhodné spracovanie témy.
Aj keď je téma vybraná z ponuky, každá má svoj vlastný názov. Nemusí obsahovať prvú stranu ani obsah, ale mal by byť na začiatku uvedený názov práce a meno autora (aj ročník a študijný program). Formát je ideálne nasledovný: Písmo textu – Times new roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Názov práce – veľkosť písma 14 alebo 16. Cudzie slová alebo názvy diel kurzívou. Pri citovaní používať úvodzovky a rovno odkaz, pri parafrázovaní len odkaz.

Na konci textu sa nachádzajú zdroje (Použitá literatúra). V texte sa ideálne cituje alebo odvoláva na zdroje jednotnou formou – buď v zátvorke alebo v poznámke pod čiarou. Zdroje by mali byť identifikovateľné, teda sú zosúladené odkazy v texte so záznamom v použitej literatúre. (Napr. ak v texte citujem článok z internetu spôsobom Meno autora a rok vydania v zátvorke, tak na konci, v použitej literatúre nestačí uviesť link, ale tiež Meno, rok a názov článku, až potom link.)

Dobre spracovaná téma má približne nasledovnú odporúčanú štruktúru.
Táto štruktúra sa nachádza aj v pdf. prezentácii s názvom Rétorika teória handout – ako Elementy kritického textu.
Podrobnejšie rozpísaná štruktúra kritického textu sa bude nachádzať v skriptách v dokumente s názvom Rétorika teoria text – tiež kapitola s názvom „Elementy kritického textu – alebo ako by mal vyzerať dobrý text?“ (na konci dokumentu). Dokument bude nahratý do aplikácie MS Teams.

Elementy kritického textu – alebo ako by mal vyzerať dobrý text?

Hlavné body zhrnuté v skratke:

Každá práca spravidla pozostáva z týchto troch hlavných častí:

  • úvod
  • členité jadro
  • záver

Úvod má za úlohu osloviť čitateľa a uviesť do vybranej problematiky. Obsahuje spravidla aj plán celého textu. Cieľ práce, postup, využité metódy a obsah. Mal by oboznámiť čitateľa s tým, čo ho čaká v texte ďalej. Prvé dva body uvedené ako elementy kritického textu môžu byť súčasťou úvodu. Ak to rozsah textu dovoľuje, tak je úvod zvlášť a tieto dva body sa nachádzajú už v jadre. Úvod, jadro a záver, ako ani jednotlivé zvyšné časti textu – nemusia byť v texte explicitne pomenované, ani jednoznačne striktne oddelené. Mali by však byť v texte identifikovateľné.

Prvé dva elementy teda sú:

– Všeobecný popis problematiky

– Konkrétnejší popis problematiky

Zvyšné elementy sú:

– Jasná artikulácia svojho postoja –formulovanie tézy

– Snaha o čo najlepšie porozumenie stanoviska oponentov (opozitných názorov)

– Snaha o čo najlepší popis stanoviska oponentov

– Využitie „princípu ústretovosti“ –predpokladám rozumných aktérov na strane opozitných postojov

– Až po dôslednom a poctivom porozumení a popise, poukážem na nedostatky argumentácie oponentov

– Načrtávam argumentáciu v prospech moje tézy (môjho stanoviska) –dôkazy, zdôvodnenia, vhodné uvádzanie príkladov

– Všetky dôkazy a zdôvodnenia musia mať kauzálny súvis s problémom a dokazovanou tézou

– Argumentácia (aj celý text) musia byť konzistentné a koherentné (navzájom súvisiace tvrdenia)

– Dodržiavanie logickej štruktúry argumentu (aj poradie argumentov je dôležité)

 Záver obsahuje zhrnutie toho podstatného, zasadzuje text do širších kontextov a načrtáva vízie ďalších možných krokov resp. ďalších potrebných problémov na spracovanie. Odhaduje tiež to, nakoľko sa podarilo naplniť stanovený cieľ v úvode.

Treba upozorniť, že nie každý dobrý text obsahuje práve tieto body v tomto poradí. Nehodí sa ani rovnako pre všetky témy. Každý text a každá téma sú originálne a vyžadujú vlastnú formu spracovania. Táto schéma je mienená všeobecne ako odporúčanie, ktorého sa možno držať, alebo ako ideál, ku ktorému sa možno približovať.

Ponuku tém nájdete tu Tento záznam bol pridaný do Rétorika dňa  od Štefan Zolcer.

3 Replies to “Rétorika. Pokyny k písaniu práce

Pridať komentár