Kontaktné údaje:

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

E-mail: stefan.zolcer@uniba.sk

Miestnosť: CH2-122

Telefón:  +421 2 9014 2103 (telefón je dočasne nedostupný)
               

Konzultačné hodiny: podľa dohody
(prednostne cez MS Teams alebo emailom)

Vyučované predmety:

Celofakultné výberové predmety pre študentov bakalárskeho stupňa

  › Rétorika

  ›  Úvod do filozofie 1 

  ›  Úvod do filozofie 2

Environmentálna etika – Výchova k udržateľnému rozvoju

Predmety pre študentov magisterského stupňa

  ›  Filozofické aspekty edukácie  (predovšetkým pre študentov učiteľstva / voliteľný pre ostatné odbory)

 ›  Rétorika pre učiteľov  (pre všetkých študentov magisterského stupňa)

Odborné zameranie:

Filozofia vedy, metafyzické a sociálno-kultúrne predpoklady modernej vedy, holistické prístupy vo filozofii vedy; dejiny filozofie a vedy (špeciálne dejiny astronómie) v ranom novoveku, dejiny anglo-americkej filozofie (špeciálne Whiteheadova procesuálna filozofia, pragmatizmus), Whiteheadova metafyzika; vedecká revolúcia v ranom novoveku a na začiatku dvadsiateho storočia; filozofia vzdelávania, filozofia pre učiteľov; aplikačné možnosti filozofie, environmentálna etika.

Záverečné práce:

Témy na bakalárske práce

Témy na diplomové práce

Grantové projekty:

2019 – 2023 Riešiteľ grantu APVV-18-0103  Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy

2015 –  Vedúci riešiteľ grantu UK G-15-418-00  Filozofia procesu A. N. Whiteheada

2015 – 2017 –  Riešiteľ grantu APVV-14-0510  Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií

Vzdelanie:

2013 – 2017  – vysokoškolské III. stupňa – Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava

študijný odbor: Dejiny filozofie

                                  Téma dizertácie: Filozofia procesu A. N. Whiteheada

2006 – 2012  – vysokoškolské II. stupňa – Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava

                                  študijný odbor: Filozofia

2001 – 2005  – Gymnázium, Šahy

1992 – 2001  – Základná škola, Veľká Čalomija

Publikačná činnosť